Bản tin Văn bản mới số 07.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

1

169/QĐ-TTg

Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018

 

* Kế hoạch năm 2018, tổng dư nợ tín dụng đầu tư tăng 8,5%

Trang 2

2

167/2017/NĐ-CP

Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

 

* Đất công không sử dụng quá 12 tháng sẽ bị thu hồi

Trang 2

XÂY DỰNG

 

XÂY DỰNG

 

3

11/NQ-CP

Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Quy hoạch

 

* Các địa phương được dùng 10% vốn dự phòng để lập quy hoạch tỉnh

Trang 2

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

 

TÀI NGUYÊN-MÔI TRƯỜNG

4

04/2018/TT-BTC

Thông tư 04/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

 

* Chủ rừng được dùng toàn bộ tiền dịch vụ môi trường rừng

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

5

56/2017/TT-BYT

Thông tư 56/2017/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế

 

* Các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần

Trang 3

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

6

172/QĐ-TTg

Quyết định 172/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018

 

* Biên chế công chức năm 2018 giảm gần 4000 người

Trang 3

CHÍNH SÁCH

 

CHÍNH SÁCH

7

13/NQ-CP

Nghị quyết 13/NQ-CP của Chính Phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018

 

* Năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp

Trang 3

8

21-CT/TW

Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

 

* Nghiên cứu tuổi nghỉ hưu với lao động nữ

Trang 4

HÀNH CHÍNH

 

HÀNH CHÍNH

 

9

10/NQ-CP

Nghị quyết 10/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW; Nghị quyết 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

 

* Từ 2018, xây dựng Đề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Trang 4

HÌNH SỰ

 

HÌNH SỰ

10

19/2018/NĐ-CP

Nghị định 19/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015

 

* Hướng dẫn tính tổng khối lượng ma túy tại Bộ luật Hình sự

Trang 4

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

11

18/2018/NĐ-CP

Nghị định 18/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

* Chức năng, cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trang 4

HÀNG HẢI

 

HÀNG HẢI

12

16/2018/NĐ-CP

Nghị định 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam

 

* Tàu nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ được vào lãnh hải Việt Nam

Trang 5

TÓM TẮT VĂN BẢN:

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

KẾ HOẠCH NĂM 2018, TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐẦU TƯ TĂNG 8,5%

Ngày 02/02/2018, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018 tại Quyết định số 169/QĐ-TTg.

Theo kế hoạch này, tốc độ tăng tổng dư nợ tín dụng năm 2018 so với năm 2017 là 8,5%.Bộ Tài chính có kế hoạch phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh năm 2018 cho Ngân hàng Chính sách xã hội, bảo đảm không được vượt trần nợ công và nợ Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ kế hoạch được giao tổ chức triển khai theo đúng mức vốn được giao; Định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2018.

ĐẤT CÔNG KHÔNG SỬ DỤNG QUÁ 12 THÁNG SẼ BỊ THU HỒI

Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tài sản công theo quy định của Nghị định này bao gồm: Đất đai, nhà ở; Xe ô tô; Máy móc, thiết bị.

Trong đó, Nghị định quy định việc thu hồi nhà, đất công được áp dụng trong các trường hợp như: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp không sử dụng liên tục quá 12 tháng; Sử dụng nhà, đất không đúng quy định; Chuyển nhượng, bán, tặng cho, góp vốn, sử dụng nhà, đất để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự không đúng quy định; Nhà, đất được giao nhưng không còn nhu cầu sử dụng…

Bộ trưởng Bộ Tài chính có thẩm quyền quyết định thu hồi đối với nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Trung ương quản lý; UBND cấp tỉnh quyết định thu hồi đối với nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa phương quản lý…

Cũng theo Nghị định này, hình thức chuyển mục đích sử dụng đất chỉ áp dụng với nhà, đất do doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng. Riêng việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản chỉ áp dụng với doanh nghiệp Nhà nước đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, về kinh doanh bất động sản…

Ü Xây dựng:

CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐƯỢC DÙNG 10% VỐN DỰ PHÒNG ĐỂ LẬP QUY HOẠCH TỈNH

Để triển khai kịp thời, đồng bộ các quy định của Luật Quy hoạch, ngày 05/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020,  hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán năm 2018 của cấp tỉnh để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 ngay trong năm 2018.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp danh mục các quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, các quy hoạch đang tiến hành lập, đã được lập, điều chỉnh, thẩm định mà chưa được phê duyệt, các quy hoạch đã được lập, điều chỉnh mà chưa được thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/03/2018.

Ngoài ra, trước ngày 31/12/2018, sẽ nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo ngành, lĩnh vực được phân công, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước.

Ü Tài nguyên-Môi trường:

CHỦ RỪNG ĐƯỢC DÙNG TOÀN BỘ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Theo Thông tư số 04/2018/TT-BTC ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng. chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được sử dụng toàn bộ số tiền dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.

Đối với chủ rừng là tổ chức không khoán bảo vệ rừng hoặc khoán một phần diện tích, phần diện tích còn lại chủ rừng tự bảo vệ thì toàn bộ số tiền nhận được tương ứng với diện tích rừng tự bảo vệ được coi là nguồn thu của chủ rừng.

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp xã, các đơn vị, tổ chức được giao hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng phải chịu trách nhiệm công khai danh sách đối tượng được chi trả, kế hoạch chi trả hàng quý, hàng năm theo quy chế dân chủ tại cơ sở bằng các hình thức: Niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã và tại nơi họp công đồng dân cư thôn, bản…; Thông báo bằng văn bản; hệ thống truyền thanh của xã, thôn, bản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05/03/2018; thay thế Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC.

Ü Bảo hiểm:

CÁC BỆNH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1 LẦN

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 01 lần gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn; Các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự phục vụ được nhu cầu sinh hoạt, cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Ngoài ra, mỗi lần khám chỉ được cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018; Thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC NĂM 2018 GIẢM GẦN 4000 NGƯỜI

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 172/QĐ-TTg ngày 20/02/2018, phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2018.

Cụ thể, tổng biên chế công chức năm 2018 là 265.106 người, giảm gần 4000 người so với tổng biên chế công chức năm 2017 (tổng biên chế công chức năm 2017 là 269.084 biên chế). Trong đó, có 263.621 biên chế trong cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước; 799 biên chế công chức dự phòng và 686 biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước.

Tại các Bộ, Bộ Tài chính có biên chế nhiều nhất: 70.771 biên chế; Bộ Xây dựng có biên chế ít nhất là 379 biên chế. Tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 02 địa phương có biên chế công chức nhiều nhất, lần lượt là 8.966 và 8.052 biên chế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.


Ü Chính sách:

NĂM 2018 TIẾP TỤC LÀ NĂM GIẢM CHI PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

Ngày 08/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 13/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018.

Theo Nghị quyết này, Chính phủ xác định năm 2018 tiếp tục là năm giảm chi phí cho doanh nghiệp. Trong quý I/2018, điều hành lãi suất phù hợp với điều kiện kinh tế vĩ mô, lạm phát và thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức tín dụng tiếp tục giảm lãi suất cho vay, giá, các loại phí, nhất là phí vận tải, phí logistics. Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương quyết toán các dự án BOT, đề xuất mức thu phí phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Ngoài ra, chưa đề cập tăng thuế, giá, phí các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu do Nhà nước cung cấp. Ngân hàng Nhà nước có giải pháp đồng bộ ổn định tỷ giá, thị trường ngoại tệ, quản lý chặt chẽ giao dịch tiền điện tử. Bộ Tài chính chỉ đạo sát sao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đảm bảo hoạt động tốt, giảm bớt tác động xấu của thị trường chứng khoán thế giới và khu vực.

Đồng thời, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời gian 02 năm, từ ngày 01/01/2018.

NGHIÊN CỨU TUỔI NGHỈ HƯU VỚI LAO ĐỘNG NỮ

Đây là nội dung nằm trong Chỉ thị 21-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp nghiên cứu tuổi nghỉ hưu đối với một số nhóm lao động nữ phù hợp với pháp luật về lao động và quá trình phát triển của đất nước. Hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, luân chuyển…

Bên cạnh đó, khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết do phụ nữ làm chủ. Tạo điều kiện để phụ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học, tiếp cận với khoa học, công nghệ.

Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam các cấp phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ; tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, đa dạng hoá hình thức tập hợp, hướng về cơ sở, gắn với các vấn đề thiết thân của phụ nữ.

Ü Hành chính:

TỪ 2018, XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ

Tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2018, Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cụ thể, từ năm 2018, các địa phương có trách nhiệm xây dựng Đề án tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và sáp nhập các thôn, tổ dân phố theo quy định; thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện ở những nơi có điều kiện.

Đồng thời, chủ động sơ kết và tiếp tục thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố.

Từ năm 2019, thực hiện khoán kinh phí chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bộ Nội vụ chủ trì việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật; Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hình sự:

HƯỚNG DẪN TÍNH TỔNG KHỐI LƯỢNG MA TÚY TẠI BỘ LUẬT HÌNH SỰ

Ngày 02/02/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 19/2018/NĐ-CP quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy theo quy định của Nghị định này là khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy thu giữ hoặc chứng minh được trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Việc xác định khối lượng thuốc phiện trong xái thuốc phiện, thuốc phiện pha loãng, thuốc phiện pha trộn được tính

theo thuốc phiện chứa 10% morphine làm căn cứ quy đổi.

Tỷ lệ phần trăm về khối lượng hoặc thể tích của từng chất ma túy được tính theo quy định của Nghị định này nếu là số thập phân thì gồm một chữ số sau dấu phẩy và không làm tròn.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Cơ cấu tổ chức:

CHỨC NĂNG, CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN QUẢN LÝ LĂNG CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Nghị định số 18/2018/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Ban Quản lý Lăng) đã được Chính phủ ban hành ngày 02/02/2018.

Theo đó, Ban Quản lý Lăng là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng gìn giữ lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh; quản lý, bảo đảm an ninh, nghi lễ, tổ chức các hoạt động tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình…

Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý Lăng có Văn phòng Ban Quản lý Lăng; Văn phòng này có con dấu riêng và được tổ chức thành 05 phòng. Bên cạnh đó, Ban Quản lý Lăng còn có 02 đơn vị sự nghiệp

công lập trực thuộc là Ban quản lý Quảng trường Ba Đình và Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Môi trường; có các đơn vị chuyên trách phối thuộc gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Quốc Phòng; Trung đoàn 375, Bộ Tư  lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an.

Trưởng ban Ban Quản lý Lăng là người đứng đầu Ban Quản lý Lăng, do Thủ tướng bổ nhiệm, miễn nhiễm; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng và pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý Lăng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Hàng hải:

TÀU NƯỚC NGOÀI CHUYÊN CHỞ CHẤT PHÓNG XẠ ĐƯỢC VÀO LÃNH HẢI VIỆT NAM

Đây là thông tin từ Nghị định số 16/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/02/2018 về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam.

Theo đó, khi đi trong lãnh hải Việt Nam, tàu thuyền nước ngoài chuyên chở chất phóng xạ, chất độc hại, nguy hiểm hoặc chạy bằng năng lượng hạt nhân có nghĩa vụ: Mang đầy đủ tài liệu hồ sơ kỹ thuật liên quan đến tàu thuyền và hàng hóa trên tàu, tài liệu về bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc; Tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam về áp dụng biện pháp phòng ngừa đặc biệt, kê cả

̉cấm không được đi qua lãnh hải Việt Nam hoặc phải rời ngay khỏi lãnh hải.

Các tàu tuyền vận chuyển hàng hóa, hành khách và hành lý hoặc tàu quân sự và các tàu thuyền khác không vì mục đích thương mại đi qua lãnh hải và nội thủy Việt Nam để vào cảng biển Việt Nam phải hành trình đúng tuyến luồng và thực hiện thủ tục tàu thuyền theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2018 và thay thế Nghị định số 146/2013/NĐ-CP.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.