Bản tin Văn bản mới số 06.2018

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!

* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong số này:

DOANH NGHIỆP

 

DOANH NGHIỆP

1

09/NQ-CP

Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

 

* Thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Trang 2

BẢO HIỂM

 

BẢO HIỂM

 

2

384/BHXH-CSXH

Công văn 384/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018

 

* Triển khai thẻ Bảo hiểm y tế điện tử trong năm 2018

Trang 2

3

742/BYT-BH

Công văn 742/BYT-BH của Bộ Y tế về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

 

* Hạn thẻ BHYT của trẻ dưới 6 tuổi sinh sau ngày 30/9

Trang 2

TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG-TÍN DỤNG

 

TÀI CHÍNH-NGÂN  HÀNG-TÍN DỤNG

4

01/2018/TT-NHNN

Thông tư 01/2018/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

 

* Ngân hàng được vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến 0%

Trang 2

5

06/2018/TT-BTC

Thông tư 06/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước

 

* Tạm ứng ngân quỹ Nhà nước phải hoàn trả chậm nhất vào 31/12

Trang 3

6

166/2017/NĐ-CP

Nghị định 166/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

 

* Đại sứ của Việt Nam được đi xe công giá 65.000 USD

Trang 3

7

21/2017/TT-NHNN

Thông tư 21/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

 

* Ngân hàng giải ngân vốn vay bằng tiền mặt trong 2 trường hợp

Trang 3

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

Y TẾ-SỨC KHỎE

 

8

15/2018/NĐ-CP

Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm

 

* Cơ sở kinh doanh thực phẩm được tự công bố sản phẩm

Trang 3

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

 

THÔNG TIN-TRUYỀN THÔNG

9

153/QĐ-TTg

Quyết định 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020

 

* Sẽ đưa Việt Nam ra khỏi Top 20 quốc gia nhiễm mã độc cao nhất

Trang 4

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

 

CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

10

08/NQ-CP

Nghị quyết 08/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 

* Viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ bị sa thải

Trang 4

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

 

TƯ PHÁP-HỘ TỊCH

11

30/TANDTC-HTQT

Công văn 30/TANDTC-HTQT của Tòa án nhân dân tối cao về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài

 

* Lưu ý khi sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao

Trang 4

ĐIỂM TIN VĂN BẢN MỚI:

Ü Doanh nghiệp:

THÀNH LẬP ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Theo Nghị quyết 09/NQ-CP ngày 03/02/2018, Chính phủ đã quyết định thành lập Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ủy ban này là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn Nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật.

Ủy ban có tư cách pháp nhân, con dấu hình quốc huy và tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước.

Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Bảo hiểm:

TRIỂN KHAI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỆN TỬ TRONG NĂM 2018

Ngày 31/01/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn 384/BHXH-CSXH về việc triển khai các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Tại Công văn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Trung tâm Công nghệ thông tin nghiên cứu, triển khai thực hiện thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử thay cho sổ và thẻ bảo hiểm y tế giấy trong năm 2018 như tiến độ mà Chính phủ yêu cầu.

Bên cạnh đó, cần ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào quản lý, tạo điều kiện cho việc rút ngắn thời

hạn thực hiện các thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; loại bỏ các thành phần hồ sơ làm căn cứ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Năm 2018 cũng là năm bắt đầu mở rộng phạm vi bảo hiểm xã hội bắt buộc đến người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng. Theo đó, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến về quy định này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng nhấn mạnh: Ưu tiên rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ bảo hiểm đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.

HẠN THẺ BHYT CỦA TRẺ DƯỚI 6 TUỔI SINH SAU NGÀY 30/9

Ngày 31/01/2018, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 742/BYT-BH về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của trẻ dưới 06 tuổi sinh sau ngày 30/09.

Cụ thể, đối với trẻ em dưới 06 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/09 của năm đó.

Về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT đối với người có thẻ BHYT đang khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh mà thẻ BHYT hết hạn sử dụng, Công văn quy định đối tượng này vẫn được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú.

Ü Tài chính-Ngân hàng-Tín dụng:

NGÂN HÀNG ĐƯỢC VAY ĐẶC BIỆT VỚI LÃI SUẤT ƯU ĐÃI ĐẾN 0%

Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/01/2018.

Thông tư này quy định cụ thể về các trường hợp tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt, trong đó có những trường hợp ngân hàng thương mại được vay với lãi suất ưu đãi đến 0%.

Các trường hợp này bao gồm: Ngân hàng vay để hỗ trợ phục hồi theo phương án phục hồi đã được phê duyệt hoặc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt; Ngân hàng đã được mua bắt

buộc trước ngày 15/01/2018; Ngân hàng đã được mua bắt buộc trước ngày 15/01/2018, sau chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt để hỗ trợ thanh khoản khi có có nguy cơ mất khả năng chi trả hoặc lâm vào tình trạng mất khả năng chi trả, đe dọa sự ổn định của hệ thống. Trong trường hợp này, ngân hàng chỉ được sử dụng khoản vay để chi trả tiền gửi cho khách hàng là cá nhân. Thời hạn được vay tối đa là 02 năm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 29/01/2018.

TẠM ỨNG NGÂN QUỸ NHÀ NƯỚC PHẢI HOÀN TRẢ CHẬM NHẤT VÀO 31/12

Ngày 24/01/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2017/TT-BTC quy định tạm ứng ngân quỹ Nhà nước cho ngân sách Nhà nước.

Thông tư mới quy định, mức đề nghị tạm ứng ngân quỹ Nhà nước phải nằm trong hạn mức dư nợ vay còn lại của ngân sách cấp tỉnh; số vay trong năm của ngân sách địa phương được Quốc hội quyết định hằng năm bao gồm tạm ứng ngân quỹ Nhà nước để bù đắp bội chi và để trả nợ gốc.

Khi phát sinh nhu cầu tạm ứng ngân quỹ Nhà nước, UBND cấp tỉnh lập bộ hồ sơ đề nghị tạm ứng ngân quỹ Nhà nước gửi Bộ Tài chính. Trong Công văn đề nghị tạm ứng ngân quỹ Nhà nước phải nêu về nguồn vốn để hoàn trả tạm ứng; Thời gian hoàn trả tạm ứng; Cam kết sử dụng các khoản tạm ứng đúng mục đích, hoàn trả tạm ứng chậm nhất vào ngày 31/12 của năm phát sinh đề nghị tạm ứng và các cam kết khác.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/03/2018.

ĐẠI SỨ CỦA VIỆT NAM ĐƯỢC ĐI XE CÔNG GIÁ 65.000 USD

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nội dung được quy định cụ thể tại Nghị định 166/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/12/2017.

Cụ thể, Đại sứ và các chức danh tương đương, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô phục vụ công tác với mức giá tối đa 65.000 USD/xe. Tổng lãnh sự và các chức danh tương đương được sử dụng thường xuyên 01 xe ô tô có giá tối đa 60.000 USD/xe. Bộ Ngoại giao sẽ quyết định chủng loại, nhãn hiệu và giá mua xe phù hợp để trang bị cho các chức danh này.

Về định mức diện tích nhà ở, Đại sứ, Đại biện, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, Tổng lãnh sự và chức danh tương đương sẽ được bố trí nhà ở có diện tích tối đa 120 m2/người; Với Công sứ, Tham tán Công sứ, Tham tán, Phó Trưởng phái đoàn Việt Nam tại các tổ chức quốc tế, Phó Tổng lãnh sự và các chức danh tương đương, diện tích nhà ở tối đa là 100 m2/người.

Với các chức danh khác như Lãnh sự, Phó lãnh sự, Bí thư, Phó trưởng Đại diện cơ quan khác của Việt Nam ở nước ngoài và chức danh tương đương, diện tích nhà ở tối đa là 70m2/người…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

NGÂN HÀNG GIẢI NGÂN VỐN VAY BẰNG TIỀN MẶT TRONG 2 TRƯỜNG HỢP

Ngày 29/12/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 21/2017/TT-NHNN quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Theo Thông tư, tổ chức tín dụng cho vay được quyết định phương thức giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong 02 trường hợp, gồm: Khách hàng thanh toán cho bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán; Khách hàng là bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính dự án kinh doanh được tổ chức tín dụng cho vay…

Để được giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt, khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản

cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Cũng theo Thông tư, trong 02 trường hợp sau tổ chức tín dụng được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt hoặc qua dịch vụ thanh toán; bao gồm: Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay có giá trị không quá 100 triệu đồng; Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng là tổ chức sử dụng vốn Nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/04/2018.

Ü Y tế-Sức khỏe:

CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM ĐƯỢC TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Đây là nội dung tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, do Chính phủ ban hành ngày 02/02/2018.

Theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm được tự công bố đối với thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân, không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn

thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.

Nghị định này cũng yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các thực phẩm sau phải đăng ký bản công bố sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực  phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; Sản  phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi; Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong Danh mục phụ gia được phép sử dụng…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Thông tin-Truyền thông:

SẼ ĐƯA VIỆT NAM RA KHỎI TOP 20 QUỐC GIA NHIỄM MÃ ĐỘC CAO NHẤT

Ngày 30/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 153/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020.

Chương trình này đặt ra mục tiêu đến năm 2020, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung; 30% hồ sơ thủ tục hành chính của các địa phương được xử lý trực tuyến tại mức độ 4; 50% Cổng thông tin điện tử các tỉnh, thành phố được giám sát an toàn thông tin. Đặc biệt, đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại cao nhất thế giới.

Ngoài ra, cũng đến năm 2020, sẽ hỗ trợ xây dựng 07 khu công nghệ thông tin tập trung; hỗ trợ nghiên cứu, phát triển tối thiểu 03 sản phẩm phần cứng điện tử thuộc lĩnh vực vi mạch, chíp bán dẫn; 06 sản phẩm nền tảng dùng trong cơ quan Nhà nước và xã hội; 01 sản phẩm nội dung số phục vụ cơ quan Nhà nước…

Chương trình được đầu tư tổng kinh phí khoảng 1.520 tỷ đồng với các nhóm dự án thành phần, gồm: Nhóm dự án thành phần đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; Nhóm dự án thành phần về an toàn thông tin; Nhóm dự án thành phần về công nghiệp công nghệ thông tin.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Ü Cán bộ-Công chức-Viên chức:

VIÊN CHỨC 2 NĂM LIỀN KHÔNG HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ BỊ SA THẢI

Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW về đổi mới hệ thống tổ chức và nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập đã được Chính phủ ban hành ngày 24/01/2018.

Theo Nghị quyết này, sẽ thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hằng năm để đưa ra khỏi đội ngũ những người có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ; Đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập; Thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới…

Bên cạnh đó, rà soát, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với chức danh kế toán, y tế học đường tại các trường mầm non, phổ thông và các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện từ năm 2018.

Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; Phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 03 năm, kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất.

Ü Tư pháp-Hộ tịch:

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HỘ CHIẾU CÔNG VỤ, HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO

Ngày 29/01/2018, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Công văn 30/TANDTC-HTQT về việc sử dụng hộ chiếu công vụ, hộ chiếu ngoại giao khi đi công tác, học tập tại nước ngoài.

Tại Công văn này, Tòa án nhân dân tối cao nhận định: Thời gian qua xảy ra hiện tượng một số công dân Việt Nam khi đi nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại như trộm cắp vặt tại siêu thị, cư trú quá thời hạn…, trong đó có cả người sử dụng hộ chiếu công vụ; Có tình trạng sai sót liên quan đến việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ như làm thất lạc hộ chiếu, tự ghi chức danh…

Do đó, Tòa án phổ biến những lưu ý khi sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ đi nước ngoài như sau:

Sau khi nhận hộ chiếu được cấp mới/gia hạn, cần kiểm tra hộ chiếu để đảm bảo các thông tin là chính xác.

Không được tẩy xóa, viết thêm, sửa đổi nội dung trong hộ chiếu (trừ trang 48), không ký tên và không tự ghi vào phần “chức danh của người mang hộ chiếu”.

Bảo quản hộ chiếu cẩn thận; khi thất lạc phải khai báo ngay cho cơ quan công an nơi mất hộ chiếu và cơ quan cấp hộ chiếu biết; nếu ở nước ngoài thì khai báo với cơ quan có thẩm quyền ở nước sở tại.

Nếu có nhu cầu sử dụng hộ chiếu hoặc khi có Quyết định cử đi công tác nước ngoài cần kiểm tra hạn hộ chiếu; trước khi hết hạn hộ chiếu cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục gia hạn hoặc cấp đổi hộ chiếu mới.

Sử dụng hộ chiếu đúng mục đích; tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật của Việt Nam và nước sở tại khi đi công tác, học tập ở nước ngoài.


  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà IC, 82 phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Hotline: 0938 36 1919
Tại TP.HCM: Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 028. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/nhanbantin.aspx . Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.