Số 48.2009 (455) ngày 08/12/2009

QUỐC HỘI

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các tập đoàn nhà nước (SMS: 42/2009/QH12) - Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngày 27/11/2009, Quốc hội khóa 12 đã ra Nghị quyết số 42/2009/QH12 yêu cầu Chính phủ thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để điều chỉnh toàn diện, đồng bộ và thống nhất các vấn đề về quản lý, quản trị doanh nghiệp, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các luật liên quan và sớm trình Quốc hội ban hành Luật Sử dụng vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào kinh doanh. Đồng thời thực hiện triệt để hơn việc tách chức năng thực hiện các quyền chủ sở hữu với chức năng quản lý hành chính nhà nước; tách bạch rõ ràng thực hiện quyền chủ sở hữu với quyền chủ động kinh doanh của doanh nghiệp, tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh doanh của doanh nghiệp.
Nghị quyết cũng đề cập đến việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Có giải pháp xử lý sớm, kiên quyết, dứt điểm các tổng công ty, công ty nhà nước hoạt động không hiệu quả, thua lỗ kéo dài nhiều năm, không có khả năng phục hồi. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá một cách khách quan, toàn diện hơn cả mặt tốt, mặt chưa tốt mô hình tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trên cơ sở đó điều chỉnh để các mô hình này ngày càng phù hợp hơn. Cần đặc biệt chú trọng việc chọn lựa nhân sự quản lý của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo những tiêu chuẩn được xác định. Quy định rõ về tiêu chuẩn, quyền hạn, trách nhiệm, lợi ích và có chế tài xử lý rõ ràng, nghiêm minh; có cơ chế thưởng phạt cụ thể gắn với trách nhiệm và hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị đối với thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác. Hoàn thiện quy chế đánh giá, xếp hạng chất lượng hoạt động của doanh nghiệp.

 
CHÍNH PHỦ

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2009 (SMS: 58/NQ-CP) - Ngày 05/12/2009, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 58/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2009. Theo Nghị quyết này, để phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 và tiếp tục hỗ trợ, tạo đà phục hồi tăng trưởng kinh tế cao, vững chắc hơn trong năm 2010, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn lạm phát cao trở lại, trong tháng 12 năm 2009 và thời gian tiếp theo, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 và các giải pháp, chính sách đã đề ra, đồng thời triển khai tiếp một số giải pháp quan trọng như tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ; tăng cường thực hiện các giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn của khu vực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển.
Chính phủ cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp, chính sách thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại cả trong và ngoài nước nhằm khai thác tiềm năng thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành các quy định cần thiết, kết hợp với các biện pháp về thuế phù hợp với pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế để tăng cường quản lý, hạn chế nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ, không thiết yếu, góp phần giảm mạnh nhập siêu; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; tăng cường quản lý thị trường, kiểm soát giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với lương thực, thực phẩm; tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát những biến động của thị trường lúa gạo thế giới, kịp thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành thị trường lương thực, bảo đảm an ninh lương thực và bình ổn giá lương thực. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương thức hỗ trợ lãi suất năm 2010 đối với các khoản vay trung và dài hạn ngân hàng bằng đồng Việt Nam theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/4/2009 và các khoản vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn theo Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện từ ngày 01/01/2010.
05 văn bản về đổi mới cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo (SMS: 2021/QD-TTg) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2021/QĐ-TTg ngày 03/12/2009 ban hành Kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thi hành Nghị quyết số 35/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội khóa XII kỳ họp thứ 5 về chủ trương, định hướng đổi mới một số cơ chế tài chính trong giáo dục và đào tạo từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015. Theo Kế hoạch, có 5 văn bản sẽ được ban hành cuối năm 2009 và năm 2010, bao gồm: Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế thu và sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 (ban hành tháng 12/2009), Nghị định của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (ban hành quý II/2010), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 (ban hành tháng 12/2009), Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định bảo lưu phụ cấp đứng lớp cho nhà giáo được điều động về làm công tác quản lý (ban hành quý I/2010), Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và ở địa phương trong công tác lập, giao và thực hiện kế hoạch ngân sách giáo dục và đào tạo (ban hành quý II/2010).
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 
Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trường học (SMS: 137/2009/QD-TTg) - Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg ngày 02/12/2009 với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng thái độ, ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò của xã hội, của các cơ quan nhà nước, qua đó tạo ra phong trào sâu rộng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, từng bước hình thành văn hóa chống tham nhũng.
Theo Quyết định này, việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện đối với trường học và cơ sở giáo dục, đào tạo gồm: các trường trung học phổ thông, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung cấp nghề; các trường hành chính, quản lý nghiệp vụ thuộc Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trường thuộc lực lượng vũ trang. Phấn đấu đến hết năm 2011 thực hiện xong việc đưa nội dung về phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng trong các trường nói trên. Riêng đối với các đối tượng là cán bộ, công chức thì nội dung phòng, chống tham nhũng chỉ đưa vào các lớp thuộc chương trình bồi dưỡng chính trị, quản lý nhà nước đối với chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và ngạch tương đương.
Kinh phí triển khai thực hiện Đề án lấy từ ngân sách nhà nước và các nguồn hỗ trợ khác (nếu có). Nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí để đầu tư cho công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về phòng, chống tham nhũng. Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị được giao thực hiện Đề án căn cứ theo phân công trách nhiệm để xây dựng dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/01/2010.
 
Hoàn thiện chính sách, pháp luật về công tác phụ nữ (SMS: 57/NQ-CP) - Ngày 01/12/2009, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 57/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 là nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với công tác phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới nhằm phấn đấu đến năm 2020 phụ nữ được nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế; có việc làm, được cải thiện rõ rệt về đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, tham gia ngày càng nhiều hơn vào công việc xã hội, bình đẳng trên mọi lĩnh vực; đóng góp ngày càng lớn hơn cho xã hội và gia đình.
Một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện Chương trình hành động này là xây dựng, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chương trình, dự án về bình đẳng giới và các giải pháp phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của phụ nữ; rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng chính sách khuyến khích phát triển gia đình điển hình gương mẫu theo tiêu chí “gia đình văn hóa”; xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 19/2003/NĐ-CP ngày 07/3/2003 của Chính phủ để xác định rõ hơn trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong việc bảo đảm cho nữ cán bộ, công chức chủ động tham gia vào quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, dự án có liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 
Chỉ được bán thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên cho người mua có giấy phép sử dụng (SMS: 109/2009/ND-CP) - Nội dung này được quy định tại Nghị định số 109/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 01/12/2009 về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng các xe được quyền ưu tiên, gồm: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ, xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, xe cảnh sát giao thông dẫn đường, xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh, xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật; các cơ sở, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thiết bị phát tín hiệu ưu tiên; phương tiện và người tham gia giao thông.
Theo Nghị định này, việc lắp đặt còi, cờ, đèn của xe được quyền ưu tiên phải đúng vị trí. Tín hiệu còi, đèn của xe được quyền ưu tiên khi phát ra phải đủ điều kiện về âm thanh và ánh sáng để người và các phương tiện tham gia giao thông nhận biết được. Xe được quyền ưu tiên chỉ được sử dụng tín hiệu ưu tiên khi đi làm nhiệm vụ. Nghiêm cấm các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không thuộc loại xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng còi, cờ, đèn phát tín hiệu ưu tiên hoặc xe được quyền ưu tiên nhưng lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, cờ, đèn ưu tiên không đúng quy định của Nghị định này.
Việc sản xuất, kinh doanh và nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên thuộc nhóm ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên chỉ được lắp đặt hoặc bán cho các tổ chức, cá nhân có giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do cơ quan quản lý, sử dụng xe được quyền ưu tiên cấp.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2010.
 
Thúc đẩy sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Canh Dần (SMS: 2008/CT-TTg) - Nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ tốt nhân dân đón Tết Canh Dần 2010, ngày 01/12/2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 2008/CT - TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát, đánh giá kết quả việc chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội thuộc phạm vi quản lý, kịp thời áp dụng các biện pháp cần thiết để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách kích thích kinh tế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại. Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước chủ động điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, sử dụng có hiệu quả các công cụ lãi suất, tỷ giá để giữ ổn định thị trường tiền tệ; hướng dẫn và chỉ đạo các ngân hàng thương mại bảo đảm nguồn vốn, đơn giản thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, chủ trang trại hợp tác xã và cá nhân vay vốn sản xuất kinh doanh.
Bộ Công thương có trách nhiệm chủ động và phối hợp với các bộ liên quan và UBND các địa phương trong việc thực hiện các biện pháp để tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa; theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, có biện pháp can thiệp hoặc trình cấp có thẩm quyền can thiệp kịp thời không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, sốt giá trước, trong và sau Tết. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các địa phương theo dõi sát tình hình giá cả, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu của nhân dân trong dịp Tết; kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện quy định về niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, thu phí dịch vụ; ngăn chặn, xử lý đối với các hành vi tăng giá, nhất là các mặt hàng phục vụ nhu cầu Tết và các mặt hàng dinh dưỡng cho trẻ em để kiếm lời bất chính.
 
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Cách tính số lao động thường xuyên trong doanh nghiệp (SMS: 40/2009/TT-LDTBXH) - Ngày 03/12/2009, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 40/2009/TT-LĐTBXH hướng dẫn cách tính số lao động sử dụng thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. Theo đó, lao động sử dụng thường xuyên của doanh nghiệp được xác định là lao động đang làm việc theo bảng chấm công của doanh nghiệp, bao gồm số lao động giao kết hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên, kể cả số lao động đang nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật; cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ chuyên trách của các tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội. Số lao động sử dụng thường xuyên trong doanh nghiệp được tính là số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm, bình quân tháng. Đối với những doanh nghiệp có số lao động sử dụng thường xuyên bình quân năm là số thập phân thì việc làm tròn số được áp dụng theo nguyên tắc số học, nếu phần thập phân trên 0,5 thì làm tròn thành 1, dưới 0,5 thì không tính (ví dụ: 508,75 làm tròn lên 509; 507,91 thì làm tròn lên 508; 507,31 thì làm tròn là 507); đối với số lao động sử dụng thường xuyên bình quân tháng có số thập phân thì được giữ nguyên sau dấu phẩy hai số và không làm tròn số.
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.
 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Quy định về việc in và đúc tiền Việt Nam (SMS: 23/2009/TT-NHNN) - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 23/2009/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 02/12/2009, việc in, đúc tiền Việt Nam được thực hiện theo hợp đồng giữa Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) và nhà máy in, đúc tiền trên cơ sở kế hoạch in, đúc tiền và tiêu chuẩn kỹ thuật đồng tiền được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt. Ngân hàng Nhà nước là chủ sở hữu quyền tác giả đối với mẫu thiết kế các loại tiền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Họa sĩ trực tiếp sáng tác mẫu tiền đã được phê duyệt được công nhận là tác giả hoặc đồng tác giả và được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Nhà máy in, đúc tiền theo hợp đồng với Ngân hàng Nhà nước không được sử dụng vật tư chuyên dùng in, đúc tiền Việt Nam để sản xuất các sản phẩm khác. Trường hợp thực hiện chế bản in, tạo khuôn đúc và in, đúc tiền Việt Nam ở nước ngoài, Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
Cũng theo Thông tư này, hệ thống máy tính hoặc mạng máy tính nội bộ dùng để thiết kế, chế bản in, tạo khuôn đúc tiền phải được quản lý nghiêm ngặt về đối tượng sử dụng, việc truy cập, sửa đổi, sao chép, kết xuất thông tin nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu. Sau khi đi vào sản xuất chính thức, nhà máy in, đúc tiền phải bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan đến các công đoạn thiết kế, chế bản, tạo khuôn, in, đúc thử cho Ngân hàng Nhà nước; đối với các thông tin, dữ liệu trên máy tính, phải sao lưu toàn bộ vào thiết bị lưu trữ để bàn giao và xóa hoàn toàn các thông tin, dữ liệu dưới sự chứng kiến của đại diện được ủy quyền của Ngân hàng Nhà nước.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 02/2007/QĐ-NHNN ngày 16/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý in, đúc tiền Việt Nam.

 
BỘ XÂY DỰNG

Giá dịch vụ nhà chung cư phải được 50% hộ dân cư nhất trí (SMS: 37/2009/TT-BXD) - Ngày 01/12/2009, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 37/2009/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch vụ nhà chung cư. Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định và quản lý giá dịch đối với nhà chung cư và nhà nhiều tầng có mục đích sử dụng hỗn hợp mà có phần diện tích là nhà ở (sau đây gọi chung là nhà chung cư); không bao gồm nhà chung cư xây dựng theo Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê; Quyết định số 66/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê; Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị ngày 24/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Thông tư này, giá dịch vụ nhà chung cư được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí, một phần lợi nhuận định mức hợp lý để quản lý, vận hành nhà chung cư hoạt động bình thường nhưng phải phù hợp với thực tế kinh tế xã hội của từng địa phương và thu nhập của người dân từng thời kỳ và được trên 50% các thành viên trong ban quản trị nhà chung cư thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Đối với nhà chung cư chưa thành lập được ban quản trị thì giá dịch vụ nhà chung cư phải được trên 50% hộ dân cư đang sống tại nhà chung cư nhất trí thông qua bằng hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín. Trường hợp giá dịch vụ nhà chung cư đã có thoả thuận trong hợp đồng mua bán căn hộ thì thực hiện như thoả thuận đó. Các chi phí sử dụng nhiên liệu, điện, nước, điện thoại, internet và các dịch vụ khác của từng căn hộ không tính trong giá dịch vụ nhà chung cư, mà do người sử dụng căn hộ trực tiếp chi trả với đơn vị cung cấp dịch vụ đó (nếu có hợp đồng sử dụng riêng) hoặc trả cho doanh nghiệp quản lý vận hành (nếu không có hợp đồng sử dụng riêng) theo khối lượng thực tế tiêu thụ và được tính toán cộng thêm phần hao hụt (nếu có). Chi phí bảo trì là toàn bộ chi phí cho việc duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ, sửa chữa vừa, sửa chữa lớn và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì chất lượng của nhà chung cư và không tính vào giá dịch vụ nhà chung cư.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.