Danh sách văn bản tiêu biểu có hiệu lực từ tháng 03/2016

STT

Tên văn bản

Ký hiệu

Ngày

 

NGHỊ ĐỊNH

 

 

1

Nghị định 05/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân

05/2016/NĐ-CP

BH: 11/01/2016
HL:01/03/2016

2

Nghị định 07/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

07/2016/NĐ-CP

BH: 25/01/2016
HL:10/03/2016

3

Nghị định 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân

08/2016/NĐ-CP

BH: 25/01/2016
HL:10/03/2016

4

Nghị định 06/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình

06/2016/NĐ-CP

BH: 18/01/2016
HL:15/03/2016

5

Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm

09/2016/NĐ-CP

BH: 28/01/2016
HL:15/03/2016

6

Nghị định 10/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ

10/2016/NĐ-CP

BH: 01/02/2016
HL:20/03/2016

 

THÔNG TƯ

 

 

1

Thông tư 50/2015/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt

50/2015/TT-BYT

BH: 11/12/2015
HL:01/03/2016

2

Thông tư 44/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Danh mục vi chất dinh dưỡng sử dụng trong thực phẩm"

44/2015/TT-BYT

BH: 30/11/2015

HL:01/03/2016

3

Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán

202/2015/TT-BTC

BH: 18/12/2015
HL:01/03/2016

4

Thông tư 31/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng

31/2015/TT-NHNN

BH: 28/12/2015
HL:01/03/2016

5

Thông tư 32/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân

32/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

6

Thông tư 33/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô

33/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

7

Thông tư 34/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ

34/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

8

Thông tư 36/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng

36/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

9

Thông tư 39/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ để thực hiện việc phát hành chứng khoán ở nước ngoài của người cư trú là tổ chức

39/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

10

Thông tư 40/2015/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc mở và sử dụng tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng đồng Việt Nam để thực hiện hoạt động phát hành chứng khoán tại Việt Nam của người không cư trú là tổ chức

40/2015/TT-NHNN

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

11

Thông tư 91/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

91/2015/TT-BGTVT

BH: 31/12/2015
HL:01/03/2016

12

Thông tư 92/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô

92/2015/TT-BGTVT

BH: 31/12/2015

HL:01/03/2016

13

Thông tư 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

01/2016/TT-BNV

BH: 13/01/2016
HL:01/03/2016

14

Thông tư 10/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thế chấp tài sản để bảo đảm cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh

10/2016/TT-BTC

BH: 19/01/2016
HL:01/03/2016

15

Thông tư 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu

03/2016/TT-BYT

BH: 21/01/2016
HL:06/03/2016

16

Thông tư 18/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

18/2016/TT-BTC

BH: 21/01/2016
HL:07/03/2016

17

Thông tư 01/2016/TT-CA của Tòa án nhân dân tối cao quy định việc tổ chức các Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương

01/2016/TT-CA

BH: 21/01/2016

HL:11/03/2016

18

Thông tư 15/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở

15/2016/TT-BTC

BH: 20/01/2016
HL:15/03/2016

19

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 21/2013/TT-BTTTT ngày 18/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

01/2016/TT-BTTTT

BH: 25/01/2016

HL:15/03/2016

20

Thông tư 19/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

19/2016/TT-BTC

BH: 01/02/2016
HL:16/03/2016

21

Thông tư 02/2016/TT-TANDTC của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế thi tuyển chọn Thẩm phán sơ cấp, Thẩm phán trung cấp, Thẩm phán cao cấp

02/2016/TT-TANDTC

BH: 03/02/2016
HL:17/03/2016

22

Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

20/2016/TT-BTC

BH: 03/02/2016
HL:20/03/2016

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

 

 

1

Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

37/2015/TTLT-BYT-BTC

BH: 29/10/2015
HL:01/03/2016

2

Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình

01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP

BH: 06/01/2016
HL:01/03/2016