di sản văn hóa

Lọc bài viết theo:

Công bố 17 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia 15/02/2019

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tại Quyết định 446/QĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2019.