Đề án công vụ

Lọc bài viết theo:

Thực hiện văn hóa công vụ là tiêu chí khen thưởng công chức 04/05/2019

Bộ Nội vụ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg về Đề án văn hóa công vụ, trong đó nhấn mạnh một số nội dung như: