Thông báo 87/TB-VPCP kết luận về xây dựng đường bộ ven biển Hoằng Hóa - Sầm Sơn

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-----------

Số: 87/TB-VPCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT

------------

 

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT (Dự án). Tham dự cuộc họp có đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ý kiến của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:

Tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đã được quy hoạch; việc triển khai đầu tư xây dựng là cần thiết, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, ứng phó biến đổi khí hậu. Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội hỗ trợ Dự án 1.400 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương cho Dự án và dự kiến bố trí 343 tỷ đồng trong kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Để có cơ sở quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP), bảo đảm chặt chẽ, giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa báo cáo rõ ý kiến của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chủ trương đầu tư theo hình thức PPP và phân bố vốn ngân sách trung ương cho Dự án; quy định của pháp luật về tỷ lệ tham gia của nhà nước trong dự án PPP và cơ chế cấp vốn, giải ngân phần vốn tham gia của nhà nước.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan có ý kiến thẩm tra về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về Dự án và báo cáo giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (tại mục 1 nêu trên), trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC;

- UBND tỉnh Thanh Hóa;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KTTH, QHĐP, PL, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực