Quyết định 734/QĐ-UBND Quảng Trị 2022 Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ lĩnh vực đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 734/QĐ-UBND

Quyết định 734/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:734/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Hưng
Ngày ban hành:08/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

__________

Số: 734/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Quảng Trị, ngày 08 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ
trong Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và
viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

__________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 01 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố TTHC mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 13/TTr-SKH-VP ngày 02/02/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị.
Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCHVõ Văn Hưng

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ HỦY CÔNG KHAI
TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BẰNG NGUỒN VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA)
VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG TRỊ

(Kèm theo Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_________________________

I. DANH MỤC TTHC BAN HÀNH MỚI VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

TT

TÊN TTHC/MÃ TTHC

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, Lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

1

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án

Mã TTHC: 2.001991.000.00.00.H50

Không quá 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua hệ thống bưu chính

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021

TTHC ban hành mới

nhayThủ tục Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 2nhay

2

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản Mã TTHC:

1.008423.000.00.00.H50

- Chương trình đầu tư công: Không quá 20 ngày;

- Dự án nhóm A: Không quá 15 ngày;

- Dự án nhóm B, C: Không quá 10 ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua hệ thống bưu chính.

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021

- Căn cứ pháp lý thay đổi

nhayThủ tục Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 2nhay

3

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng Mã TTHC:

2.002053.000.00.00.H50

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua hệ thống bưu chính

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021

- Căn cứ pháp lý thay đổi

nhayThủ tục Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 2nhay

4

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm Mã TTHC:

2.002050.000.00.00.H50

Không quy định

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

- Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Thông qua hệ thống bưu chính

Không

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021

- Căn cứ pháp lý thay đổi

nhayThủ tục Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm tại Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị được sửa đổi, bổ sung bởi Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1908/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Điều 2nhay

II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ

TT

TÊN TTHC

Mã TTHC

Căn cứ pháp lý

1

Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quản chủ quản

1.008411.000.00.00.H50

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

- Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan chủ quản (cấp tỉnh)

2.001932.000.00.00.H50

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

- Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại (Cấp tỉnh)

2.000045.000.00.00.H50

- Luật Đầu tư công

- Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

- Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cộng: 08 thủ tục

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 4/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Quyết định 4/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý và trình tự thực hiện đầu tư dự án khu đô thị, khu dân cư không sử dụng vốn Nhà nước thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 30/2021/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Đấu thầu-Cạnh tranh

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi