Quyết định 49/QÐ-UBND Bắc Ninh 2024 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 49/QÐ-UBND

Quyết định 49/QÐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc NinhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:49/QÐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vương Quốc Tuấn
Ngày ban hành:07/02/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Số: 49/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 02 năm 2024

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 80/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới;

Căn cứ Quyết định số 728/QĐ-TTg ngày 20/06/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-TTg ngày 08/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-20230, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Văn bản số 4155/BKHĐT-ĐTNN ngày 01/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 10610/BKHĐT-ĐTNN ngày 15/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 04/TTr-KHĐT.KTĐN ngày 01/02/2024.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu của Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024

1. Quan điểm, định hướng

Năm 2024, Bắc Ninh thực hiện mục tiêu “kép” trong công tác xúc tiến đầu tư: vừa chủ động tiếp xúc với các đối tác tiềm năng tại nước ngoài, vừa tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tận dụng tốt các cơ hội, nỗ lực đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo động lực mới phát triển toàn diện các ngành kinh tế theo hướng bền vững, theo đó cần:

- Bám sát các quan điểm chỉ đạo về định hướng hợp tác đầu tư nước ngoài tại Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 tại Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021-2030 để thu hút đầu tư trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư nước ngoài trong giai đoạn mới.

- Tiếp tục đổi mới và tạo đột phá về cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nhanh, bền vững, coi trọng ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội - xã hội của tỉnh trên cơ sở phát huy nội lực gắn với tranh thủ tối đa ngoại lực trong thế chủ động hội nhập và cạnh tranh quốc tế; hợp tác chặt chẽ với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các địa phương trong vùng Thủ đô và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ.

- Nắm bắt cơ hội cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và phát huy giá trị bản sắc văn hóa Kinh Bắc, nâng cao chất lượng quản lý điều hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số, quản trị điện tử, đô thị thông minh,...

- Thu hút đầu tư “Xanh”, công nghiệp công nghệ cao (pin năng lượng, chất bán dẫn, chíp,…), công nghiệp hỗ trợ (sản xuất phụ tùng ô tô, ….) gắn với phương pháp quản lý, quản trị tiên tiến; công nghệ đầu cuối 5G, 6G; nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch; các tổ hợp thương mại dịch vụ cao cấp (trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, dịch vụ về đào tạo, y tế quốc tế…); các dự án đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, sinh thái, thương mại dịch vụ….

- Lựa chọn các dự án đầu tư theo tiêu chí 2 ít 3 cao (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, hiệu quả kinh tế cao và hàm lượng công nghệ cao) nhằm khai thác lợi thế của địa phương, thu hút các dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh theo hướng tăng hàm lượng các dự án sử dụng công nghệ cao và sử dụng đất có hiệu quả.

- Thu hút đầu tư có chọn lọc gắn với việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Hỗ trợ doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý và vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời xây dựng mối liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, hình thành các chuỗi cung ứng mới.

- Kết hợp đa phương thức trong xúc tiến đầu tư: Xúc tiến đầu tư tại nước ngoài, lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ, đối thoại làm hạt nhân, tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô nhỏ theo từng đối tác trọng điểm;

- Coi cải thiện môi trường đầu tư là trọng tâm công tác xúc tiến đầu tư.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý đầu tư, tổ chức xúc tiến đầu tư, cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh để thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư một cách toàn diện, hiệu quả.

2. Mục tiêu

- Các dự án được thu hút đầu tư phải phù hợp quy hoạch tỉnh và đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và cả nước.

Thu hút đầu tư hướng tới hoàn thiện các tiêu chí để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

- Hoàn thiện thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng các Khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ theo quy hoạch; hình thành các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo mặt bằng sạch chào đón các nhà đầu tư mới cũng như các nhà đầu tư hiện tại có nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế tham gia vào công tác xúc tiến thu hút đầu tư của địa phương.

Điều 2. Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024, cụ thể như sau:

1. Tổng kinh phí thực hiện:

- Tổng kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024: 2.678.000.000 đồng, trong đó:

+ Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh - Sở Kế hoạch và Đầu tư là: 485.000.000 đồng

+ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh là: 2.193.000.000 đồng.

- Kinh phí tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024: dự kiến khoảng 1.000.000.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí thực hiện các chương trình: Ngân sách tỉnh; nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

3. Nội dung Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024: (chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 theo nhiệm vụ được phân công tại phụ lục đính kèm Quyết định này, lập dự toán gửi cơ quan Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, đáp ứng các mục tiêu, yêu cầu đề ra; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Sở Tài chính bố trí kinh phí cho các Sở, ngành, đơn vị trong dự toán năm 2024 và thẩm định kinh phí thực hiện Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 để các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vương Quốc Tuấn

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BẮC NINH NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 07/02/2024 của UBND tỉnh)

Đvt: 1.000 đồng

TT

Tên hoạt động xúc tiến đầu tư

Nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư

Thời gian tổ chức

Đơn vị chủ trì thực hiện

Địa điểm tổ chức

Mục đích/ Nội dung của hoạt động

Địa bàn/ tỉnh/ vùng kêu gọi đầu tư

Đơn vị phối hợp

Kinh phí

Ghi chú

Trong nước

Nước ngoài

 

 

Tên đơn vị

Quốc tịch/Tỉnh, thành phố

Ngân sách cấp

Khác (xã hội hóa)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

 

1

 

Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước về hoạt động xúc tiến đầu tư

 

Quý II, III/2024

Trung tâm XTĐT &HTDN tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Nhằm đưa ra được phương pháp tiếp cận và xúc tiến đầu tư hiệu quả

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

80.000

0

 

1.2

Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu trong nước

 

Quý III/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

Trong nước

 

Tổ chức đoàn khảo sát, nghiên cứu tại, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận

 

Các Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Ban quản lý các KCN/KKT/ KCX của các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận

Các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận

66.600

0

 

2

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền hình Bắc Ninh, Báo Bắc Ninh, Báo tạp chí...

Xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư

Năm 2024

BQL các KCN Bắc Ninh

x

 

Cung cấp các thông tin cụ thể về chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, giới thiệu địa điểm đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư

Các KCN Bắc Ninh

Các Sở ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

31.000

0

 

3

 

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Biên soạn, in ấn Tờ gấp "Giới thiệu, quảng bá về cụm công nghiệp tỉnh Bắc Ninh" bằng các ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật -Hàn -Trung

 

Quý II/2024

Trung tâm XTĐT &HTDN tỉnh Bắc Ninh

x

 

Cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương

 

82.500

0

 

3.2

Biên soạn, in ấn tờ gấp "Môi trường đầu tư tỉnh Bắc Ninh" bằng các ngôn ngữ: Việt - Anh- Nhật -Hàn - Trung

 

Năm 2024

Trung tâm XTĐT &HTDN tỉnh Bắc Ninh

x

 

Cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

50.200

0

 

3.3

Biên soạn, in ấn tờ gấp "Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh định hướng năm 2025" bằng các ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật -Hàn -Trung

 

Năm 2024

Trung tâm XTĐT &HTDN tỉnh Bắc Ninh

x

 

Cung cấp cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Việt Nam

129.300

0

 

3.4

In tài liệu giới thiệu về các khu công nghiệp

 

Năm 2024

BQL các KCN Bắc Ninh

x

 

Làm tài liệu xúc tiến, kêu gọi đầu tư

 

 

 

39.500

0

 

4

 

Hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.

Tọa đàm Xúc tiến đầu tư

 

Năm 2024

Trung tâm XTĐT &HTDN tỉnh Bắc Ninh

 

 

Tiếp và làm việc, hướng dẫn thủ tục; Trao đổi, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản...

 

 

Các đơn vị liên quan (nếu có)

93.000

0

 

4.2

Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, tọa đàm trong nước do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức

 

Năm 2024

Trung tâm XTĐT &HTDN tỉnh Bắc Ninh

x

 

Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh

 

Các cơ quan, đơn vị tổ chức các sự kiện XTĐT

Việt Nam

50.000

0

 

4.3

Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đối với doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Trung Quốc

 

Quý I/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

x

 

- Tiếp nhận thông tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc Ninh để đầu tư.

Các KCN Bắc Ninh

Các Sở ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

35.300

0

 

4.4

Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đối với các doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Đài Loan

 

Quý II/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

x

 

- Tiếp nhận thông tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc Ninh để đầu tư.

Các KCN Bắc Ninh

Các Sở ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

33.300

0

 

4.5

Tổ chức chương trình xúc tiến đầu tư trong nước đối với các doanh nghiệp/nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc

 

Quý III/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

x

 

- Tiếp nhận thông tin từ các nhà đầu tư báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, các kiến nghị và giải quyết các vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp.

- Đề nghị hỗ trợ, giới thiệu các đối tác đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc Ninh để đầu tư.

Các KCN Bắc Ninh

Các Sở ngành liên quan/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ các Phòng chuyên môn thuộc BQL các KCN Bắc Ninh

Bắc Ninh

37.300

0

 

4.6

Tiếp và làm việc với các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN Bắc Ninh.

 

Năm 2024

BQL các KCN Bắc Ninh

 

 

Cung cấp các thông tin cụ thể về chính sách, pháp luật, môi trường đầu tư, giới thiệu địa điểm đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư

Các KCN Bắc Ninh

8

 

198.000

0

 

4.7

Tổ chức tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại nước ngoài, cụ thể:

 

Quý IV/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

 

Nước ngoài

Giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; các KCN tập trung; danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; môi trường và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư.

 

UBND tỉnh/Các Sở ngành/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ Doanh nghiệp trong các KCN

Các nước có nguồn vốn đầu tư lớn tại Bắc Ninh: Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Trung Quốc, Đài Loan.

1.752.000

0

 

4.7.1

Tổ chức tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Hàn Quốc, Nhật Bản

 

Quý IV/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

 

Nước ngoài

Giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; các KCN tập trung; danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; môi trường và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư.

 

UBND tỉnh/Các Sở ngành/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ Doanh nghiệp trong các KCN...

Hàn Quốc, Nhật Bản

395.000

 

 

4.7.2

Tổ chức tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Đài Loan

 

Quý IV/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

 

Nước ngoài

Giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; các KCN tập trung; danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; môi trường và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư.

 

UBND tỉnh/Các Sở ngành/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ Doanh nghiệp trong các KCN...

Đài Loan

374.915

 

 

4.7.3

Tổ chức tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Trung Quốc

 

Quý IV/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

 

Nước ngoài

Giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; các KCN tập trung; danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; môi trường và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư.

 

UBND tỉnh/Các Sở ngành/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ Doanh nghiệp trong các KCN...

Trung Quốc

374.000

 

 

4.7.4

Tổ chức tham gia các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Mỹ

 

Quý IV/2024

BQL các KCN Bắc Ninh

 

Nước ngoài

Giới thiệu thông tin hình ảnh kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh; các KCN tập trung; danh mục các dự án kêu gọi thu hút đầu tư; môi trường và chính sách kêu gọi thu hút đầu tư.

 

UBND tỉnh/Các Sở ngành/Các Công ty hạ tầng Khu công nghiệp/ Doanh nghiệp trong các KCN...

Mỹ

608.085

 

 

4.8

Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024

 

Dự kiến Quý I Năm 2024

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

x

 

Công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư

 

Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan

 

1.000.000

Dự kiến

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.678.000

 

 

                                    

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi