Quyết định 4678/QĐ-UBND Hà Nội 2019 Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính văn bản
Quyết định 4678/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 4678/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Ngô Văn Quý
Ngày ban hành: 29/08/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PH HÀ NỘI

-------------

Số: 4678/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; số 109/2007/TT-BTC ngày 10/9/2007 quy định chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 04/TT-HNKT ngày 16/8/2019 xin tiếp nhận Dự án “Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 560/BC-KH&ĐT ngày 21/8/2019 về kết quả thẩm định nội dung văn kiện Dự án “Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ” do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận Dự án với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ.

2. Tổ chức tài trợ: Quỹ Abilis/Phần Lan.

3. Chủ dự án: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.

4. Thời gian thực hiện Dự án: 05 tháng (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt).

5. Mục tiêu Dự án:

- Dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc và người nhà của người điếc để giúp người điếc và gia đình có thể giao tiếp nhiều hơn và chia sẻ được tâm tư, suy nghĩ ở mức cơ bản.

- Mở rộng đội ngũ giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu trong tương lai để giúp thêm nhiều người điếc ở các huyện ngoại thành Hà Nội và các tỉnh thành khác học được ngôn ngữ và ký hiệu giúp ích cho cuộc sống của họ.

6. Địa điểm thực hiện Dự án: Huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ.

7. Đối tượng hưởng lợi: 20 người điếc và 20 người nhà của họ tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ.

8. Kết quả của Dự án:

- 20 người điếc và 20 người nhà của họ có kiến thức về ngôn ngữ ký hiệu, giúp họ có thể giao tiếp nhiều hơn với gia đình và những người xung quanh.

- Người điếc được tiếp cận nhiều thông tin hơn qua các bản tin có người phiên dịch ở góc hình trên TV.

9. Tổng giá trị Dự án: 3.736 Euro (ba nghìn, bảy trăm ba mươi sáu Euro), tương đương 99.000.000 VNĐ (chín mươi chín triệu đồng Việt Nam), trong đó:

- 3.396 Euro (ba nghìn, ba trăm chín mươi sáu Euro), tương đương 90.000.000 VNĐ (chín mươi triệu đồng Việt Nam) do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ.

- 340 Euro (ba trăm bốn mươi Euro), tương đương 9.000.000 VNĐ (chín triệu đồng Việt Nam) do Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội đóng góp dưới hình thức công lao động và văn phòng phẩm (không sử dụng vốn từ ngân sách Thành phố).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu trình bày trong hồ sơ trình phê duyệt Dự án.

- Thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

- Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định.

- Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án tiếp nhận Dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ Dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

4. Công an thành phố Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn việc tiếp nhận và thực hiện Dự án đúng chức năng được giao.

5. Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ Dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội và Thủ trưởng cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Ủy ban công tác về các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài;

- Chủ tịch UBND Thành phố;

- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Nguyễn Doãn Toản, Ngô Văn Quý;

- VPUB: các PCVP, KGVX, TKBT, KT, NC;

- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Ngô Văn Quý

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực