Quyết định 42/2021/QĐ-UBND Hà Nam sửa đổi Quyết định 10/2021/QĐ-UBND về thủ tục đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 42/2021/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 11 năm 2021

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2021/QĐ-UBND NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2021 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Xây dựng năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: s 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (kèm theo Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại số 107/BCTĐ-STP ngày 29/11/2021).

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 5, Điều 7 của Quy định như sau:

“5. Bước 5: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a) Lập dự án đầu tư:

- Đơn vị thực hiện: Chủ đầu tư dự án.

- Nội dung lập dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật): theo quy định hiện hành của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn về Luật Xây dựng của Chính phủ.

b) Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư:

- Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư: Thực hiện theo quy định tại điểm 2, khoản 5, Điều 1, Quyết định số 41/2021/QĐ ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020.

- Chủ đầu tư dự án được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan chủ trì thẩm định dự án.

- Thời gian thực hiện:

+ Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 30 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 25 ngày;

+ Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 20 ngày, trong đó thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 15 ngày.

- Phê duyệt dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c) Lập, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư dự án.

- Căn cứ lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: căn cứ vốn đầu tư trong kế hoạch trung hạn từng giai đoạn và vốn bố trí trong kế hoạch hàng năm đã bố trí cho dự án.

- Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật): Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

+ Mẫu báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: theo Mẫu số 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu - Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015.

- Thời gian thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: tối đa 07 ngày làm việc.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án (Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế kỹ thuật): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.”.

2. Sửa đổi khoản 8, Điều 7 của Quy định như sau:

“8. Bước 8: Nghiệm thu công trình hoàn thành và quyết toán công trình

a) Về nghiệm thu công trình: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định về quản lý chất lượng. Các công trình phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Nghị định hướng dẫn về Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 của Chính phủ và quy định hiện hành của tỉnh Hà Nam.

b) Về quyết toán công trình:

- Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện: chủ trì tổ chức thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: phê duyệt quyết toán dự án.”.

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận quy mô đầu tư, đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và đã có kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh trước thời điểm quy định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo quy định đang áp dụng, các hoạt động tiếp theo thực hiện theo nội dung đã được chấp thuận, phê duyệt.

2. Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận địa điểm đầu tư, quy mô đầu tư nhưng chưa có kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thì việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các Bộ: XD, TP (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-B
Tư pháp;
- TTTU, HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng: HĐND tỉnh, Tỉnh ủy;
- Báo, Đài Hà Nam; TT Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- VPUB: LĐVP(4), GTXD, TNMT, KT, các CV;
- Lưu: VT, GTXD.
DH -QĐ/01.12.2021

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Anh Chức

 

 

thuộc tính Quyết định 42/2021/QĐ-UBND

Quyết định 42/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 10/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về trình tự thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:42/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Anh Chức
Ngày ban hành:30/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Đất đai-Nhà ở
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi