Quyết định 34/2021/QĐ-UBND Thanh Hóa bãi bỏ một số nội dung về thành lập Quỹ đầu tư phát triển

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

_________

Số: 34/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định số 3008/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, b sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 15 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Nghị quyết số 160/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, kỳ họp thứ 3 về việc thông qua phương án cơ cấu lại Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Văn bản số 7288/STC-QLNS&TKTC ngày 22/11/2021; của Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển tại Tờ trình số 23/TTr-HĐQL ngày 08/11/2021 về việc bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 3008/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 3008/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa, cụ thể như sau:
3. Bãi bỏ nội dung: “Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát Quỹ theo quy định” tại Khoản 1 Điều 6.
4. Bãi bỏ Khoản 5 Điều 6.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa; Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh Thanh Hóa;
- Công báo tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, KTTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn

Thuộc tính văn bản
Quyết định 34/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc bãi bỏ một số nội dung quy định tại Quyết định 3008/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ đầu tư phát triển Thanh Hóa
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 34/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Đỗ Minh Tuấn
Ngày ban hành: 20/12/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên

Văn bản cùng lĩnh vực