Quyết định 3264/QĐ-UBND Quảng Nam 2021 điều chỉnh tên Quyết định 2686/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 3264/QĐ-UBND

Quyết định 3264/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh tên gọi Quyết định 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:3264/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Trí Thanh
Ngày ban hành:09/11/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

________

Số: 3264/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Quảng Nam, ngày 09 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tên gọi Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021
của UBND tỉnh và phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 2/2021

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục mua tài sản gắn liền với đất, nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các Tờ trình số 195/TTr-SKHĐT ngày 21/9/2021 và số 232/TTr-SKHĐT ngày 22/10/2021; theo khoản 21 Thông báo số 498/TB-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp giao ban ngày 01/11/2021 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tên gọi Quyết định số 2686/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh; như sau:

- Đã ban hành: Phê duyệt danh mục dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021.

- Điều chỉnh thành: Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 1/2021.

Điều 2. Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 2 năm 2021 với 26 dự án đầu tư, cụ thể như sau:

1. Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng nhà ở: 14 dự án.

2. Dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ: 03 dự án.

3. Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp: 01 dự án.

4. Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 03 dự án

5. Dự án thuộc lĩnh khác: 05 dự án

(Chi tiết các dự án theo Phụ lục đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng tải Danh mục lên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương mình; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải lên phần mềm ứng dụng (App) Smart Quảng Nam; Báo Quảng Nam đăng lên Báo Quảng Nam online để các nhà đầu tư quan tâm liên hệ, đăng ký đầu tư.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hướng dẫn các nhà đầu tư lập đề xuất thực hiện dự án và triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Danh mục này để thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; Tổng Biên tập Báo Quảng Nam; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Tiên Phước, Đại Lộc, Quế Sơn, Thăng Bình, Núi Thành, Bắc Trà My, Phú Ninh, Tam Kỳ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- TTTU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đài PT và TH Quảng Nam;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KGVX, KTN, KTTH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

DANH MỤC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT ĐẦU TƯ

(Kèm theo Quyết định số: 3264/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

STT

Tên dự án đầu tư

Địa điểm

Diện tích nghiên cứu (ha)

Cơ quan đề xuất

Đánh giá sự phù hợp với các quy hoạch có liên quan (kèm theo Quyết định phê duyệt QH của cấp có thẩm quyền)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

I

Dự án thuộc lĩnh vực xây dựng nhà ở

1

Khu dân cư An Trung - Bình Phước

Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước

5,8

UBND huyện

Tiên Phước

Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tiên Kỳ và khu vực phụ cận, giai đoạn đến năm 2015 và 2025

2

Khu dân cư bờ Tây sông Tiên

Xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước

5,7

3

Khu dân cư Song Mỹ

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

6,94

UBND huyện Đại Lộc

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

4

Khu phố chợ Đại An

Xã Đại An, huyện Đại Lộc

9,85

Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 và Quyết định số 2198/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của UBND huyện Đại Lộc về phê duyệt hồ sơ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đại An, huyện Đại Lộc

5

Khu đô thị Hòa An (giai đoạn 1)

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

9,68

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

6

Khu đô thị sinh thái ven sông Vu Gia

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

28,7

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

7

Khu dân cư Giáo Đông

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

35

Quyết định số 399/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

8

Khu dân cư dọc tuyến quốc lộ 40B (đoạn qua đường Nguyễn Văn Linh)

Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

1,5

UBND huyện Bắc Trà My

Quyết định số 4152/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trà My và khu vực phụ cận giai đoạn đến năm 2020 và 2030

9

Khu dân cư Bắc Sông Trường (Cánh đồng Trường)

Thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

6,47

10

Khu đô thị phía Bắc tuyến đường Cây Cốc - Bình Minh

Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình

99

UBND huyện Thăng Bình

Dự án phù hợp với định hướng quy hoạch chung đô thị Bình Minh đã lấy ý kiến Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng có kết quả thẩm định số 28/ThĐ-SXD ngày 25/8/2021, Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để phê duyệt

11

Khu dân cư Khối phố 5, phường Trường Xuân, giai đoạn 1

Phường Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

8,4

UBND thành phố Tam Kỳ

Quyết định số 6413/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án quy hoạch Phân khu 2 (tỷ lệ 1/2.000) tại phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

12

Khu dân cư Khối phố 5, phường Trường Xuân, giai đoạn 2

Phường

Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ

6,3

Quyết định số 6413/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND thành phố Tam Kỳ phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án quy hoạch Phân khu 2 (tỷ lệ 1/2.000) tại phường Trường Xuân và phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ

13

Khu đô thị mới Tây Yên

Xã Tam Đàn, huyện
Phú Ninh

17,2

UBND huyện Phú Ninh

Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Phú Ninh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

14

Khu dân cư Vạn Long

9,7

Quyết định số 5179/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND huyện Phú Ninh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

II

Dự án thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ

1

Khu du lịch Bình Hải

Xã Bình Hải, huyện Thăng Bình

86

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp

Vị trí phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018

2

Khu thương mại, dịch vụ, khách sạn Quảng Nam

33

3

Cửa hàng xăng dầu Tam Quang

Xã Tam Quang, huyện Núi Thành

0,31

- Công văn số 3052/UBND-KTN ngày 04/6/2020 của UBND tỉnh thống nhất đưa dự án vào danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư
- Hiện nay BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đang tổ chức lập đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai và UBND huyện Núi Thành đã có Công văn số 68/UBND-KTHT ngày 07/4/2020 đề nghị thống nhất địa điểm quy hoạch cửa hàng xăng dầu

III

Dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng cụm công nghiệp

1

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hòa Bình

Thị trấn Phú Thịnh, các xã Tam Dân,

Tam Thái, huyện Phú Ninh

50

UBND huyện Phú Ninh

Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, có xét đến 2035

IV

Dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp

1

Trang trại chăn nuôi bò tập trung

Xã Quế

Thuận, huyện Quế Sơn

24,8

UBND huyện Quế Sơn

- Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 của UBND huyện Quế Sơn phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn
- Biên bản làm việc giữa các Sở, ngành và địa phương về chủ trương và địa điểm nghiên cứu dự án ngày 30/9/2021

2

Trồng cây Thiên Ngân

Xã Trà Kót, huyện Bắc Trà My

128

UBND huyện Bắc Trà My

- Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020; kết quả diễn biến rừng năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại  Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/3/2021.
- Kèm theo Biên bản làm việc giữa các Sở, ngành và địa phương về chủ trương và địa điểm nghiên cứu dự án ngày 19/10/2021

3

Vườn ươm cây giống

Xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My

1,365

- Biên bản làm việc giữa các Sở, ngành và địa phương về chủ trương và địa điểm nghiên cứu dự án ngày 19/10/2021
- Công văn số 3777/UBND-KTTH ngày 19/10/2021 của UBND huyện Bắc Trà My cam kết đảm bảo các thủ tục về quy hoạch đối với dự án

V

Dự án thuộc lĩnh vực khác

1

Phòng khám đa khoa Trà My

Thị Trấn Trà My, huyện Bắc Trà My

0,7567

UBND huyện Bắc

Trà My

- Quyết định số 5213/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND huyện Bắc Trà My về Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu vực phía Tây thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam
- Biên bản làm việc giữa các Sở, ngành và địa phương về chủ trương và địa điểm nghiên cứu dự án ngày 19/10/2021

2

Bệnh viện đa khoa quốc tế S.I.S Quảng Nam

Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình

3,9

UBND huyện Thăng Bình

Dự án đã được UBND huyện Thăng Bình thống nhất bổ sung vào quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương tại Công văn số 1413/UBND- KTHT ngày 23/9/2021 của UBND huyện Thăng Bình

3

Bệnh viện Đa khoa Tam Anh Nam

Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

1,47

BQL các Khu kinh tế và Khu công nghiệp

Quyết định 809/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc điều chỉnh cục bộ hồ sơ quy hoạch nông thôn mới xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành

4

Trường mầm non Tam Hiệp

Xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

0,75

- Quyết định số196/QĐ-KTM ngày 08/9/2010 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh Khu dân cư đô thị Tam Hiệp II
- Quyết định số 53/QĐ-KTM ngày 26/3/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu C2 thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh Khu dân cư đô thị Tam Hiệp II

5

Nhà máy nước Động Hà Sống

Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc

2,7

UBND huyện Đại Lộc

- Phù hợp với Quy hoạch của tỉnh Quảng Nam về hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam và quy hoạch nông thôn của mới xã Đại Đồng
- Công văn số 980/UBND-KTN của UBND tỉnh thống nhất đưa dự án vào danh mục dự án lựa chọn nhà đầu tư
- Công văn số 4273/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh diện tích khoanh vùng bảo vệ di tích Động Hà Sống để triển khai dự án


Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi