Quyết định 31/2023/QĐ-UBND Vĩnh Phúc sửa đổi phân cấp quản lý đầu tư công QĐ 52/2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 31/2023/QĐ-UBND

Quyết định 31/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:31/2023/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Việt Văn
Ngày ban hành:31/08/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC

_____________

Số: 31/2023/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bàn hành kèm theo Quyết định
số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định
về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế -
xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 20/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Chương trình hành động số 8691/CTr-UBND ngày 30/11/2022 về triển khai khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong lãnh đạo, chỉ đạo kế hoạch đầu tư công sau rà soát của Tổ Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về rà soát, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch đầu tư công năm 2022 đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh;

Căn cứ ý kiến của Thành viên UBND tỉnh tại phiên họp hành chính UBND tỉnh ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 77/TTr-SKHĐT ngày 05 tháng 6 năm 2023 và văn bản số 1999/SKHĐT-TĐ ngày 05 tháng 7 năm 2023, Báo cáo kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật số 108/BC-STP ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Sở Tư pháp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bàn hành kèm theo Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc:
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1, Điều 8. Lĩnh vực cấp nước sạch, cấp tỉnh quyết định đầu tư:
“b. Hệ thống cấp nước sạch đô thị, hệ thống cấp nước sạch nông thôn có phạm vi phục vụ liên xã hoặc phạm vi phục vụ một xã trong trường hợp cần thiết.”
2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 9. Lĩnh vực thủy lợi:
“1. Cấp tỉnh đầu tư và quản lý sau đầu tư dự án xây dựng công trình thủy lợi quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và trạm quan trắc khí tượng, thủy văn, địa chấn, cảnh báo thiên tai theo quy định của Luật Phòng, chống thiên tai.”
3. Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 15 và bổ sung Điểm d, Khoản 1, Điều 15. Lĩnh vực du lịch, thể dục, thể thao, cấp tỉnh quyết định đầu tư:
“c) Kết cấu hạ tầng khác (ngoài các lĩnh vực chuyên ngành đã được quy định tại quyết định này) trong khu du lịch cấp quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh và các điểm du lịch nằm trên địa bàn hành chính từ 02 huyện, thành phố trở lên.
d) Quản lý và đầu tư các dự án trong khu du lịch, khu di tích được xếp hạng và do cấp tỉnh quản lý.”
4. Sửa đổi Điểm b, Khoản 1, Điều 16. Lĩnh vực y tế, dân số và gia đình:
“b. Cơ sở giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần, cơ sở phòng chống dịch bệnh, kiểm soát bệnh tật và cơ sở nghiên cứu, thí nghiệm, kiểm nghiệm chuyên ngành y tế thuộc tuyến tỉnh.”.
5. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 19. Lĩnh vực khu công nghiệp, khu kinh tế, cụm công nghiệp:
“2. Cấp huyện đầu tư và quản lý sau đầu tư dự án trên địa bàn hành chính của mình (bao gồm cả thiết chế văn hóa, thể thao và các công trình phục vụ người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện), trừ dự án quy định tại khoản 1 Điều này.”.
6. Bổ sung thêm nội dung vào Khoản 1 và Khoản 2, Điều 23. Quy định chuyển tiếp và điều khoản thi hành:
a) Bổ sung vào Khoản 1: Đối với các công trình, dự án thực hiện chuyển tiếp theo quyết định này thì sau khi đầu tư hoàn thành phải thực hiện việc bàn giao lại cho cơ quan, đơn vị quản lý vận hành theo đúng cấp quản lý được phân cấp tại quyết định này.
b) Bổ sung vào Khoản 2: Riêng đối với trạm y tế cấp xã đang do địa phương quản lý thì cấp huyện và cấp xã có trách nhiệm bàn giao lại cho Sở Y tế để cấp tỉnh quản lý và đầu tư theo quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2023.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Các Bộ: KH&CN, TC, NN&PTNT, GTVT, XD, VHTT&DL, GD&ĐT, LĐTBXH, TP, YT, TTTT (để b/c);
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Trung tâm Tin học – Công báo tỉnh, Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh;
- CV: NCTH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


 
Vũ Việt Văn

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 3077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Thọ Sơn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

Quyết định 3077/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Thọ Sơn để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường nối Thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn

Đầu tư, Xây dựng, Giao thông

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi