Quyết định 30/QĐ-CT Vĩnh Phúc 2022 Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC của Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 30/QĐ-CT

Quyết định 30/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:30/QĐ-CTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Vũ Việt Văn
Ngày ban hành:07/01/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính

tải Quyết định 30/QĐ-CT

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH PHÚC

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 30/-CT

Vĩnh Phúc, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

___________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điểu của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

 Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 184/TTr-SKHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2021.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố kèm theo quyết định này 05 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và Phê duyệt 05 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Có phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo).

Nội dung cụ thể của 05 danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thực hiện theo quy định tại Mục B, Phụ lục II Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế, bãi bỏ Quyết định số 1494/QĐ-CT ngày 08/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ và Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Quyết định này, Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (Phần mềm một cửa, dịch vụ công trực tuyến) để áp dụng thống nhất; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Cục KSTTHC- Văn phòng Chính phủ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh;

- Cổng thông tin - GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT.

 (L- b)

 KT. CHỦ TỊCH

 PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 Vũ Việt Văn

 

 

 

Phụ lục 1

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-CT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

I

Lĩnh vực Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)

1

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009491)

+ Thời gian thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian trình phê duyệt (UBND tỉnh): 05 ngày;

+ Thời gian phê duyệt (HĐND tỉnh): 10 ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoặc sử dụng dịch vụ công theo quy định.

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện theo số thứ tự I Mục B, Phụ lục II ban hành theo Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009492)

+ Thời gian thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian phê duyệt dự án (UBND tỉnh): Không quá 15 ngày.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoặc sử dụng dịch vụ công theo quy định.

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện theo số thứ tự II Mục B, Phụ lục II ban hành theo Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

3

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009493)

+ Thời gian thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian trình phê duyệt (UBND tỉnh): 05 ngày;

+ Thời gian phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án (HĐND tỉnh): 10 ngày

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoặc sử dụng dịch vụ công theo quy định.

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện theo số thứ tự III, Mục B, Phụ lục II ban hành theo Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất (Mã TTHC: 1.009494)

+ Thời gian thẩm định (Sở Kế hoạch và Đầu tư): Tối đa 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Thời gian phê duyệt dự án (UBND tỉnh): Không quá 15 ngày.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoặc sử dụng dịch vụ công theo quy định.

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện theo số thứ tự IV, Mục B, Phụ lục II ban hành theo Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

5

Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do Nhà đầu tư đề xuất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)

(Mã TTHC: 2.002283)

+ Tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư): 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất.

+ Thời gian xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (Chủ tịch UBND tỉnh): 10 ngày kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc
- Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Trãi, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
- Thời gian: các ngày làm việc

Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoặc sử dụng dịch vụ công theo quy định.

Không

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2021;

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021;

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020;

- Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất.

Những nội dung còn lại của TTHC được thực hiện theo số thứ tự V, Mục B, Phụ lục II ban hành theo Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

 

Phụ lục 2

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-CT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP):

1. Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã TTHC: 1.009491

 

Trình tự

thực hiện

Nội dung công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

 

Ghi chú

 

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi tổ chức, cá nhân;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

- Phiếu bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Sở, Văn thư

 

Bước 2

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng, Văn thư

0,25 ngày

- Ký phiếu tiếp nhận bàn giao hồ sơ, công văn đến

 - Chuyển phiếu bàn giao hồ sơ cho phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Thông tin cho PGĐ sở sở phụ trách

 

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

0,25 ngày

Phiếu phân công cán bộ xử lý, chuyển hồ sơ đến cán bộ được phân công

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt,

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

4.1

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

02 ngày

 

 

Dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

Trưởng phòng

0,25 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo ký nháy)

 

Trình duyệt lãnh đạo sở ký ban hành thông báo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định

 

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Văn thư

0,25 ngày

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện, Kết thúc giải quyết hồ sơ

 

4.2

Trường hợp đủ điều kiện thẩm định

 

29 ngày

 

 

Dự thảo văn bản xin ý kiến các ngành

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

Trưởng phòng

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt Lãnh đạo

Lãnh đạo sở

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định

 

Thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan

 

07 ngày

Chờ kết quả tham gia ý kiến

 

Tổng hợp kết quả thẩm định

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

09 ngày

- Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ

- Dự thảo Văn bản thông báo chưa đủ điều kiện hoặc dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt

 

Bước 5

Trình duyệt trưởng phòng Báo cáo kết quả thẩm định

Trưởng phòng

03 ngày

Kết quả duyệt: Báo cáo kết quả thẩm định hoặc Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện .

 

Bước 6

Duyệt Báo cáo kết quả thẩm định

Phó GĐ phụ trách

03 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo dự thảo Quyết định của HĐND tỉnh

 

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu (nếu có); chuyển giao cho cơ quan liên thông

Văn thư Sở

0,5 ngày

Báo cáo kết quả thẩm định, hoặc Thông báo kết quả thẩm định được lấy số, đóng dấu, gửi UBND tỉnh, TTHCC.

 

Bước 8

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,25 ngày

Bàn giao Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự án

 

Bước 9

Văn thư UBND tỉnh được giao tiếp nhận: Scan hồ sơ giấy; chuyển Chánh Văn phòng

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng

 

Bước 10

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Đã phân công, giao Chuyên viên xử lý

 

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, Tờ trình phê duyệt

Chuyên viên được giảo xử lý

02 ngày

- Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh xem xét, ký ban hành quyết định;

- Công văn thông báo lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét

 

Bước 12

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Công văn, Tờ trình được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bước 13

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký Công văn, Tờ trình

Chủ tịch UBND tỉnh

01 ngày

Tờ trình hoặc Công văn đã được ký duyệt

 

Bước 14

Lấy số, đóng dấu, lưu; ban hành.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày

Tờ trình hoặc Công văn đã ký được lấy số, đóng dấu gửi HĐND tỉnh, Trung tâm PVHCC

 

Bước 15

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông (HĐND tỉnh và Trung tâm PV HCC)

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,25 ngày

Công văn thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án được bàn giao cho HĐND tỉnh

 

Bước 16

HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định

HĐND tỉnh

10 ngày

Nghị quyết hoặc Công văn chỉ đạo của HĐND tỉnh được ban hành, gửi Trung tâm PVHCC trả kết quả.

 

Bước 17

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,25 ngày

Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả

 

 Tổng thời hạn giải quyết

30 ngày thẩm định của Sở KHĐT + 5 ngày UBND tỉnh xem xét, trình phê duyệt; 10 ngày HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

 

 

 

 

2. Thủ tục Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã TTHC: 1.009492

Trình tự

thực hiện

Nội dung

công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

 

Ghi chú

 

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi tổ chức, cá nhân;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

- Phiếu bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Sở, Văn thư

 

Bước 2

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng, Văn thư

0,25 ngày

- Ký phiếu tiếp nhận bàn giao hồ sơ, công văn đến

 - Chuyển phiếu bàn giao hồ sơ cho phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Thông tin cho PGĐ sở sở phụ trách

 

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

0,25 ngày

Phiếu phân công cán bộ xử lý, chuyển hồ sơ đến cán bộ được phân công

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt,

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

4.1

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

02 ngày

 

 

Dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

Trưởng phòng

0,25 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo ký nháy)

 

Trình duyệt lãnh đạo sở ký ban hành thông báo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định

 

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Văn thư

0,25 ngày

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện, Kết thúc giải quyết hồ sơ

 

4.2

Trường hợp đủ điều kiện thẩm định

 

59 ngày

 

 

Dự thảo văn bản xin ý kiến các ngành

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

 

Trưởng phòng

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt Lãnh đạo

Lãnh đạo sở

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định

 

Thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan

 

15 ngày

Chờ kết quả tham gia ý kiến

 

Tổng hợp kết quả thẩm định

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

27 ngày

- Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ

- Dự thảo Văn bản thông báo chưa đủ điều kiện hoặc dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt

 

Bước 5

Trình duyệt trưởng phòng Báo cáo kết quả thẩm định

Trưởng phòng

05 ngày

Kết quả duyệt: Báo cáo kết quả thẩm định hoặc Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện .

 

Bước 6

Duyệt Báo cáo kết quả thẩm định

Phó GĐ phụ trách

05 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo dự thảo Quyết định của HĐND tỉnh

 

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu (nếu có); chuyển giao cho cơ quan liên thông

Văn thư Sở

0,5 ngày

Báo cáo kết quả thẩm định, hoặc Thông báo kết quả thẩm định được lấy số, đóng dấu, gửi UBND tỉnh, TTHCC.

 

Bước 8

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Bàn giao Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định kèm dự thảo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

 

Bước 9

Văn thư UBND tỉnh được giao tiếp nhận: Scan hồ sơ giấy; chuyển Chánh Văn phòng

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng

 

Bước 10

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Đã phân công, giao Chuyên viên xử lý

 

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, Tờ trình phê duyệt

Chuyên viên được giảo xử lý

09 ngày

- Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án;

- Công văn thông báo lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện phê duyệt

 

Bước 12

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Quyết định hoặc Công văn được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bước 13

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký Công văn, Tờ trình

Chủ tịch UBND tỉnh

02 ngày

Quyết định hoặc Công văn đã được ký duyệt

 

Bước 14

Lấy số, đóng dấu, lưu; chuyển giao cho TTPVHCC

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Quyết định hoặc Công văn đã được ký được lấy số, đóng dấu gửi ban hành và Trung tâm PVHCC

 

Bước 15

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả

 

 Tổng thời hạn giải quyết

60 ngày thẩm định của Sở KHĐT + 15 ngày UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

 

 

 

3. Thủ tục Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã TTHC: 1.009493

 

Trình tự

thực hiện

Nội dung

công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

 

Ghi chú

 

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi tổ chức, cá nhân;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

- Phiếu bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Sở, Văn thư

 

Bước 2

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng, Văn thư

0,25 ngày

- Ký phiếu tiếp nhận bàn giao hồ sơ, công văn đến

 - Chuyển phiếu bàn giao hồ sơ cho phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Thông tin cho PGĐ sở sở phụ trách

 

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

0,25 ngày

Phiếu phân công cán bộ xử lý, chuyển hồ sơ đến cán bộ được phân công

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt,

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

4.1

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

02 ngày

 

 

Dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

Trưởng phòng

0,25 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo ký nháy)

 

Trình duyệt lãnh đạo sở ký ban hành thông báo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định

 

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Văn thư

0,25 ngày

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện, Kết thúc giải quyết hồ sơ

 

4.2

Trường hợp đủ điều kiện thẩm định

 

29 ngày

 

 

Dự thảo văn bản xin ý kiến các ngành

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

 

Trưởng phòng

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt Lãnh đạo

Lãnh đạo sở

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định

 

Thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan

 

07 ngày

Chờ kết quả tham gia ý kiến

 

Tổng hợp kết quả thẩm định

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

09 ngày

- Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ

- Dự thảo Văn bản thông báo chưa đủ điều kiện hoặc dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt

 

Bước 5

Trình duyệt trưởng phòng Báo cáo kết quả thẩm định

Trưởng phòng

03 ngày

Kết quả duyệt: Báo cáo kết quả thẩm định hoặc Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện .

 

Bước 6

Duyệt Báo cáo kết quả thẩm định

Phó GĐ phụ trách

03 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định, thẩm tra điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo dự thảo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của HĐND tỉnh

 

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu (nếu có); chuyển giao cho cơ quan liên thông

Văn thư Sở

0,5 ngày

Báo cáo kết quả thẩm định, hoặc Thông báo kết quả thẩm định được lấy số, đóng dấu, gửi UBND tỉnh, TTHCC.

 

Bước 8

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,25 ngày

Bàn giao Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự án

 

Bước 9

Văn thư UBND tỉnh được giao tiếp nhận: Scan hồ sơ giấy; chuyển Chánh Văn phòng

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng

 

Bước 10

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Đã phân công, giao Chuyên viên xử lý

 

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, Tờ trình phê duyệt

Chuyên viên được giảo xử lý

02 ngày

- Dự thảo Tờ trình HĐND tỉnh xem xét, ký ban hành quyết định;

- Công văn thông báo lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện trình HĐND tỉnh xem xét

 

Bước 12

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Công văn, Tờ trình được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bước 13

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký Công văn, Tờ trình

Chủ tịch UBND tỉnh

01 ngày

Tờ trình hoặc Công văn đã được ký duyệt

 

Bước 14

Lấy số, đóng dấu, lưu; ban hành.

Văn thư UBND tỉnh

0,25 ngày

Tờ trình hoặc Công văn đã ký được lấy số, đóng dấu gửi HĐND tỉnh, Trung tâm PVHCC

 

Bước 15

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông (HĐND tỉnh và Trung tâm PV HCC)

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,25 ngày

Công văn thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án được bàn giao cho HĐND tỉnh và Trung tâm PV HCC

 

Bước 16

HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định

HĐND tỉnh

10 ngày

Nghị quyết hoặc Công văn chỉ đạo của HĐND tỉnh được ban hành, gửi Trung tâm PVHCC trả kết quả.

 

Bước 17

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,25 ngày

Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả

 

 Tổng thời hạn giải quyết

30 ngày thẩm định của Sở KHĐT + 05 ngày UBND tỉnh xem xét, trình phê duyệt; 10 ngày HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

 

 

 

4. Thủ tục Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Mã TTHC: 1.009494

 

Trình tự

thực hiện

Nội dung

công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

 

Kết quả

 

 

Ghi chú

 

 

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi tổ chức, cá nhân;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

- Phiếu bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Sở, Văn thư

 

Bước 2

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng, Văn thư

0,25 ngày

- Ký phiếu tiếp nhận bàn giao hồ sơ, công văn đến

 - Chuyển phiếu bàn giao hồ sơ cho phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

- Thông tin cho PGĐ sở sở phụ trách

 

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

0,25 ngày

Phiếu phân công cán bộ xử lý, chuyển hồ sơ đến cán bộ được phân công

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt,

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

4.1

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

02 ngày

 

 

Dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

Trưởng phòng

0,25 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo ký nháy)

 

Trình duyệt lãnh đạo sở ký ban hành thông báo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện thẩm định

 

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Văn thư

0,25 ngày

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện, Kết thúc giải quyết hồ sơ

 

4.2

Trường hợp đủ điều kiện thẩm định

 

59 ngày

 

 

Dự thảo văn bản xin ý kiến các ngành

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

03 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

 

Trưởng phòng

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt Lãnh đạo

Lãnh đạo sở

1,5 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định

 

Thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan

 

15 ngày

Chờ kết quả tham gia ý kiến

 

Tổng hợp kết quả thẩm định

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

27 ngày

- Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ

- Dự thảo Văn bản thông báo chưa đủ điều kiện hoặc dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt

 

Bước 5

Trình duyệt trưởng phòng Báo cáo kết quả thẩm định

Trưởng phòng

05 ngày

Kết quả duyệt: Báo cáo kết quả thẩm định hoặc Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện .

 

Bước 6

Duyệt Báo cáo kết quả thẩm định

Phó GĐ phụ trách

05 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo dự thảo Quyết định của HĐND tỉnh

 

Bước 7

Lấy số, đóng dấu, lưu (nếu có); chuyển giao cho cơ quan liên thông

Văn thư Sở

0,5 ngày

Báo cáo kết quả thẩm định, hoặc Thông báo kết quả thẩm định được lấy số, đóng dấu, gửi UBND tỉnh, TTHCC.

 

Bước 8

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Bàn giao Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định kèm dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án của UBND tỉnh

 

Bước 9

Văn thư UBND tỉnh được giao tiếp nhận: Scan hồ sơ giấy; chuyển Chánh Văn phòng

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng

 

Bước 10

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Đã phân công, giao Chuyên viên xử lý

 

Bước 11

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, Tờ trình phê duyệt

Chuyên viên được giảo xử lý

09 ngày

- Dự thảo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án

- Công văn thông báo lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện trình phê duyệt điều chỉnh

 

Bước 12

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Quyết định hoặc Công văn được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bước 13

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký Công văn, Tờ trình

Chủ tịch UBND tỉnh

02 ngày

Quyết định hoặc Công văn đã được ký duyệt

 

Bước 14

Lấy số, đóng dấu, lưu; chuyển giao cho TTPVHCC

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Quyết định hoặc Công văn đã ký được lấy số, đóng dấu gửi Trung tâm PVHCC

 

Bước 15

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả

 

Tổng thời hạn giải quyết

60 ngày thẩm định của Sở KHĐT + 15 ngày UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

 

 

 

II. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

5. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do Nhà đầu tư đề xuất

Mã TTHC: 2.002283

 

Trình tự

thực hiện

Nội dung

công việc

Người/cơ quan thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả

 

Ghi chú

 

Bước 1

- Tiếp nhận hồ sơ;

- Hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu không đủ điều kiện tiếp nhận).

Cán bộ được phân công tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

 

0,5 ngày

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả, gửi tổ chức, cá nhân;

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu hồ sơ chưa đầy đủ);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (nếu không thuộc trường hợp giải quyết).

- Phiếu bàn giao hồ sơ cho Văn phòng Sở, Văn thư

 

Bước 2

Tiếp nhận và bàn giao hồ sơ cho Phòng chuyên môn

Chánh Văn phòng, Văn thư

0,25 ngày

- Ký phiếu tiếp nhận bàn giao hồ sơ, công văn đến

 - Chuyển phiếu bàn giao hồ sơ cho phòng KTĐN

- Thông tin cho PGĐ sở sở phụ trách

 

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Trưởng phòng

0,25 ngày

Phiếu phân công cán bộ công xử lý, chuyển hồ sơ đến cán bộ được phân công

 

Bước 4

Thẩm định hồ sơ, trình duyệt,

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

 

 

 

4.1

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết

 

02 ngày

 

 

Dự thảo văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

01 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

Trưởng phòng

0,25 ngày

Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện (dự thảo ký nháy)

 

Trình duyệt lãnh đạo sở ký ban hành thông báo

Lãnh đạo Sở

0,5 ngày

Ký duyệt

 

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

Văn thư

0,25 ngày

Thông báo hồ sơ không đủ điều kiện, Kết thúc giải quyết hồ sơ

 

4.2

Trường hợp đủ điều kiện thẩm định

 

29 ngày

 

 

Dự thảo văn bản xin ý kiến các ngành

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

3 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt trưởng phòng

 

Trưởng phòng

2 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định (dự thảo)

 

Trình duyệt Lãnh đạo

Lãnh đạo sở

2 ngày

Văn bản xin ý kiến thẩm định

 

Thời gian lấy ý kiến các cơ quan liên quan

 

10 ngày

Chờ kết quả tham gia ý kiến

 

Tổng hợp kết quả thẩm định

Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ

5 ngày

- Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ

- Dự thảo Văn bản thông báo chưa đủ điều kiện hoặc dừ thảo tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục

 

Bước 5

Trình duyệt trưởng phòng Báo cáo kết quả thẩm định

Trưởng phòng

2 ngày

Kết quả duyệt: Báo cáo kết quả thẩm định hoặc Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện

 

Bước 6

Duyệt Báo cáo kết quả thẩm định

Phó GĐ phụ trách

2 ngày

Ký duyệt Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định

 

Bước 7

Ký duyệt kết quả giải quyết TTHC, chuyển văn thư/cán bộ được phân công

Giám đốc

2 ngày

Ký duyệt Báo cáo thẩm định

 

Bước 8

Lấy số, đóng dấu, lưu (nếu có); chuyển giao cho cơ quan liên thông

Văn thư/cán bộ được phân công

0,5 ngày

Báo cáo kết quả thẩm định

 

Bước 9

Bàn giao kết quả cho cơ quan liên thông

 

Văn thư hoặc cán bộ được phân công

0,5 ngày

Kết quả đã bàn giao Văn bản thông báo hồ sơ không đủ điều kiện hoặc Báo cáo kết quả thẩm định

 

Bước 10

Văn thư UBND tỉnh được giao tiếp nhận: Scan hồ sơ giấy; chuyển Chánh Văn phòng

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Hồ sơ được chuyển đến Chánh Văn phòng

 

Bước 11

Phân công xử lý hồ sơ

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày

Đã phân công, giao Chuyên viên xử lý

 

Bước 12

Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản, Tờ trình phê duyệt

Chuyên viên được giảo xử lý

04 ngày

- Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục dự án

- Công văn thông báo lý do hồ sơ chưa đủ điều kiện trình phê duyệt

 

Bước 13

Duyệt hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày

Quyết định hoặc Công văn được duyệt và ký nháy trình Chủ tịch UBND tỉnh

 

Bước 14

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ký Công văn, Tờ trình

Chủ tịch UBND tỉnh

02 ngày

Quyết định hoặc Công văn đã được ký duyệt

 

Bước 15

Lấy số, đóng dấu, lưu; chuyển giao cho TTPVHCC

Văn thư UBND tỉnh

0,5 ngày

Quyết định hoặc Công văn đã ký được lấy số, đóng dấu gửi Trung tâm PVHCC

 

Bước 16

Nhận, trả kết quả cho tổ chức/công dân

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày

Thông báo cho tổ chức/công dân đến nhận kết quả

 

 Tổng thời hạn giải quyết

30 ngày thẩm định của Sở KHĐT + 10 ngày Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

 

 

 

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, cát tận thu trong quá trình thực hiện phương án xử lý cấp bách khơi thông dòng chảy bảo vệ bãi sông từ K8+700-K9+500 đê tả sông Chu, xã Phú Xuân và khắc phục hiện tượng sạt lở bờ hữu sông Chu tại làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Cường Mạnh (từ tháng 06/2022 đến hết tháng 12/2023)

Quyết định 2035/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất, cát tận thu trong quá trình thực hiện phương án xử lý cấp bách khơi thông dòng chảy bảo vệ bãi sông từ K8+700-K9+500 đê tả sông Chu, xã Phú Xuân và khắc phục hiện tượng sạt lở bờ hữu sông Chu tại làng Kim Ốc, xã Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa của Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Cường Mạnh (từ tháng 06/2022 đến hết tháng 12/2023)

Đầu tư, Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi