Quyết định 2855/QĐ-UBND Bình Định 2022 quy trình giải quyết TTHC liên thông lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2855/QĐ-UBND

Quyết định 2855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2855/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lâm Hải Giang
Ngày ban hành:31/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH ĐỊNH

_______

Số: 2855/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Bình Định, ngày 31 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 72/2020/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 89/TTr-SKHĐT ngày 24 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết 04 thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định này thiết lập quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐ VP UBND tỉnh;

- VNPT Bình Định;

- TT TH-CB, P.HC-TC;

- Lưu: VT, K1, KSTT(C).

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Lâm Hải Giang

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 04 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG TRONG LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ SẮP XẾP LẠI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2855/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh)

_____________

STT

Tên thủ tục hành chính

Thời gian giải quyết TTHC theo quy định

Thời gian

thực hiện

TTHC của từng cơ quan

Quy trình các bước giải quyết TTHC

TTHC được công bố tại Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

1

Thành lập doanh nghiệp do

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập

(2.000529.000.00.00.H08)

Cơ quan đại diện chủ sở hữu ra quyết định thành lập doanh nghiệp     trong

thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt chủ trương.

01 ngày

làm việc

Bước 1. Sau khi có chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

23 ngày làm việc

Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết:

2.1. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên thụ lý: 01 ngày làm việc.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 17 ngày làm việc.

2.3. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 02 ngày làm việc.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 02 ngày làm việc.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày làm việc.

05 ngày làm việc

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

01 ngày làm việc

Bước 4. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

(2.001061.000.00.00.H08)

30 ngày làm việc

01 ngày

làm việc

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận Hồ sơ chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

05 ngày

làm việc

Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết:

2.1. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày làm việc.

2.2. Chuyên viên xây dựng văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan: 02 ngày làm việc.

2.3. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 01 ngày làm việc.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày làm việc.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến cơ quan liên quan: 0,5 ngày làm việc.

10 ngày làm việc

Bước 3. Các cơ quan có liên quan góp ý, chuyển lại kết quả qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

08 ngày làm việc

Bước 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, giải quyết, cụ thể:

4.1. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp, giải quyết hồ sơ: 05 ngày làm việc.

4.2. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 01 ngày làm việc.

4.3. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày làm việc.

4.4. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày làm việc.

05 ngày làm việc

Bước 5. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

01 ngày làm việc

Bước 6. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

3

Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định thành lập hoặc được giao quản lý

(2.001025.000.00.00.H08)

Không quy định

0.5 ngày làm việc

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận Hồ sơ, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

10 ngày làm việc

Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan theo quy định:

2.1. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày làm việc.

2.2. Chuyên viên xây dựng văn bản lấy ý kiến Bộ, ngành liên quan: 07 ngày làm việc.

2.3. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 01 ngày làm việc.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày làm việc.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đề nghị tham gia ý kiến đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm việc.

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

05 ngày làm việc

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5 ngày làm việc

Bước 4. Văn phòng UBND tỉnh vào sổ gửi văn bản đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan.

10 ngày làm việc

Không quy định

Bước 5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan tham gia ý kiến.

10 ngày làm việc

10 ngày làm việc

Bước 6. Khi nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh lập báo cáo thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt chủ trương:

6.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết: 06 ngày làm việc, cụ thể:

6.1.1. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày làm việc.

6.1.2. Chuyên viên được phân công thụ lý, giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc

6.1.3. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 01 ngày làm việc.

6.1.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày làm việc.

6.1.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm việc.

6.2. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản: 3,5 ngày làm việc.

6.3. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, gửi Văn bản đến Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương: 0,5 ngày

30 ngày làm việc

25 ngày làm việc

Bước 7. Sau khi nhận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết như sau:

7.1. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên thụ lý: 0,5 ngày làm việc.

7.2. Chuyên viên được phân công thụ lý hồ sơ tổng hợp xây dựng báo cáo thẩm định: 22 ngày làm việc

7.3. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 01 ngày làm việc.

7.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 01 ngày làm việc.

7.5. Văn thư vào sổ, chuyển kết quả đến Văn phòng UBND tỉnh: 0,5 ngày làm việc.

4,5 ngày làm việc

Bước 8. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

0,5 ngày làm việc

Bước 9. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

4

Giải thể doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc giao quản lý)

(2.001021.000.00.00.H08)

30 ngày làm việc

01 ngày làm việc

Bước 1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: tiếp nhận Hồ sơ, chuyển đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định số 2499/QĐ-UBND ngày 10/8/2022

23 ngày làm việc

Bước 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư giải quyết:

2.1. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh phân công chuyên viên thụ lý: 01 ngày làm việc.

2.2. Chuyên viên giải quyết: 17 ngày làm việc.

2.3. Lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thông qua kết quả: 02 ngày làm việc.

2.4. Lãnh đạo Sở ký duyệt: 02 ngày làm việc.

2.5. Văn thư vào sổ, gửi văn bản đến Văn phòng UBND tỉnh: 01 ngày làm việc.

05 ngày làm việc

Bước 3. Văn phòng UBND tỉnh giải quyết, trình Chủ tịch UBND tỉnh ký duyệt văn bản.

01 ngày làm việc

Bước 4. Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, chuyển kết quả cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh.

TỔNG CỘNG: 04 TTHC

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi