Quyết định 25/2022/QĐ-UBND Bắc Giang Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:25/2022/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Ánh Dương
Ngày ban hành:03/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , An ninh trật tự
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

______

Số: 25/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Bắc Giang, ngày 03 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

_________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 tháng 2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Căn cứ Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 tháng 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

Căn cứ Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng con dấu;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Tờ trình số 1867/TTr-CAT-CSQLHC ngày 02 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2022.

Điều 3. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Vụ pháp luật - Văn phòng Chính phủ;

- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;

- Cục PC, CCHC TP - Bộ Công an;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UB MTTQ VN tỉnh;

- UBND huyện, thành phố;

- Văn phòng UBND tỉnh:

+ LĐVP, TKCT, TTTT, TH;

+ Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Ánh Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

QUY CHẾ

Phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Quyết định số: 25/2022/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Giang)

____________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Các nội dung phối hợp khác không quy định tại Quy chế này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây viết tắt là các cơ quan, đơn vị); các tổ chức, cá nhân có liên quan hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (sau đây viết tắt là ANTT) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Công tác phối hợp quản lý giữa các cơ quan liên quan phải dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định. Các cơ quan chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan.

3. Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên, liên tục và trao đổi kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; không làm ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

4. Việc trao đổi, cung cấp công khai thông tin cơ sở kinh doanh phải đảm bảo chính xác, đầy đủ kịp thời. Yêu cầu trao đổi, cung cấp thông tin cơ sở kinh doanh phải căn cứ vào nhu cầu quản lý Nhà nước phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan yêu cầu. Việc sử dụng thông tin cơ sở kinh doanh phải tuân thủ theo quy định của pháp luật.

5. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra phải đảm bảo chính xác, khách quan trung thực, công khai dân chủ, kịp thời, không trùng lặp về nội dung thanh tra, kiểm tra, giảm thiểu phiền hà, cản trở hoạt động của các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

6. Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với cơ sở kinh doanh và tạo thuận lợi cho cơ sở kinh doanh hoạt động bình thường.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

2. Tổ chức các cuộc họp; hội nghị sơ kết, tổng kết.

3. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành.

4. Các hình thức khác.

Chương II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

1. Trách nhiệm Công an tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung:

Qa) Cung cấp các văn bản liên quan đến hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho các cơ quan, đơn vị để kịp thời tuyên truyền phổ biến và thực hiện. Thông báo các phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, cảnh giác phòng ngừa và không vi phạm pháp luật. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động phát hiện, cung cấp thông tin và tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

b) Hướng dẫn và tập huấn công tác đảm bảo ANTT cho các cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; hướng dẫn cơ sở kinh doanh xây dựng phương án đảm bảo ANTT theo quy định.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

Phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành có liên quan đến ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự do cơ quan, đơn vị được giao quản lý.

Điều 6. Công tác cấp và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

Thực hiện thẩm định hồ sơ trước khi cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ hậu kiểm việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với người chịu trách nhiệm về ANTT và các điều kiện thực tế tại các cơ sở kinh doanh; thực hiện công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý việc lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 1, Điều 67 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

b) Xem xét, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật khi có đề nghị của cơ quan Công an.

3. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh khí và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật.

4. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cấp, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hoặc tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với dịch vụ karaoke, vũ trường, lưu trú theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố

a) Yêu cầu hộ kinh doanh tạm dừng kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện hoặc bị cơ quan Công an thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT theo quy định. Hướng dẫn hộ kinh doanh đăng ký hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT liên hệ cơ quan Công an có thẩm quyền lập hồ sơ, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT trước khi hoạt động.

b) Phối hợp với cơ quan Công an trong việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Công tác trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Trước ngày 25 của tháng cuối Quý thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan các nội dung sau:

Tình hình công tác cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Phương thức, thủ đoạn lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT để thực hiện tội phạm hoặc vi phạm pháp luật khác đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, cảnh giác phòng ngừa và không vi phạm pháp luật.

Thông báo kết quả điều tra, xử lý các vụ án; kết quả xử lý thông tin, tài liệu, vụ việc do các đơn vị cung cấp, trao đổi.

b) Trả lời các vấn đề liên quan đến công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT khi có yêu cầu của cơ quan, đơn vị liên quan.

2. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi về Công an tỉnh đối với việc đăng ký thành lập, ngừng hoạt động của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để phục vụ công tác quản lý.

3. Trách nhiệm của Sở Công Thương

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng cung cấp thông tin bằng văn bản gửi về Công an tỉnh các nội dung sau:

a) Tình hình cấp, thu hồi các loại giấy phép có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh khí và quản lý vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí và quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi Công an tỉnh về tình hình cấp, thu hồi các loại giấy phép có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, dịch vụ lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật.

5. Trách nhiệm của Sở Y tế

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi Công an tỉnh về tình hình vi phạm pháp luật có liên quan đến dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ thuộc phạm vi quản lý theo quy định.

6. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi Công an tỉnh về tình hình vi phạm tệ nạn xã hội trong các cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh.

7. Trách nhiệm của Sở Tư pháp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan Công an, cung cấp thông tin bằng văn bản về các nội dung có liên quan đến phiếu lý lịch tư pháp số 2 đã cấp cho công dân theo đề nghị.

8. Trách nhiệm của Sở Thông tin - Truyền thông

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi Công an tỉnh về tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến kinh doanh dịch vụ in.

9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

Phối hợp dự toán, quyết toán kinh phí để duy trì hoạt động quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành.

10. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan

Phản ánh kịp thời tình hình phức tạp về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT cho các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao để xử lý kịp thời.

11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, cung cấp thông tin bằng văn bản gửi Công an tỉnh về đăng ký, ngừng hoạt động của hộ kinh doanh trên địa bàn có đăng ký ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Điều 8. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

1. Trách nhiệm của Công an tỉnh

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm về ANTT theo thẩm quyền.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm khi có đề nghị.

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

a) Chủ trì thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các điều kiện về ANTT của các cơ sở kinh doanh theo thẩm quyền quản lý. Phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định.

b) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong hoạt động kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm khi có đề nghị.

3. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc kiểm tra theo quy định; kết thúc đợt kiểm tra báo cáo kết quả về cấp trên để chỉ đạo kịp thời.

Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện công tác phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT được bố trí từ ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị. Trường hợp cần bổ sung, hỗ trợ kinh phí chủ động phối hợp với Sở Tài chính để tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 10. Điều khoản thi hành

1. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này; định kỳ 01 năm tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn tỉnh. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Quy chế này trước ngày 14/12 theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy chế này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 05/12), báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Quy chế này về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

3. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi