Quyết định 22/2016/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KHĐT tỉnh Gia Lai

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 22/2016/QĐ-UBND

Quyết định 22/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:22/2016/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành:19/04/2016Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Cơ cấu tổ chức
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

Số:22/2016/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thừa Thiên Huế, ngày19tháng 4 năm 2016

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

---------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số: 59/TTr-STP ngày 05 tháng 4 năm 2016,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Th
tướngChính ph;
- Bộ Tư pháp;
- Cục KTVB
QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy;
- T
THĐND tnh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- UB MTT
QVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, các
CV,Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Khắc Đính

 

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo
Quyết địnhsố 22/2016/QĐ-UBNDngày 19 tháng4 năm 2016 củay ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về tiêu chí xét duyệt và cáchthức chmđim hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòngcông chứng trên địa bàn tnhThừa Thiên Huế.

2. Đối tượng áp dụng: Quy định nàyáp dụngđối với các công chng viên đề nghị thành lập Văn phòng công chứng và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc xét duyệt hồ

1. Việc xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chng phải đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đúng quy định của pháp luật.

2. Việc thẩm định, cho phép thành lập Văn phòng công chứng phải phù hp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Ưu tiên, khuyến khích phát triển các Văn phòng côngchứng do nhiều công chứng viên thành lập.

Điều 3. Trách nhiệm của công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1. Công chứng viên nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ và nộp kèm các giấy tờ chứng minh về những nội dung trình bày trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng.

2. Công chứng viên phải thực hiện đúng các nội dung trong Đề án thành lập Văn phòng công chứng sau khi có quyết định cho phép thành lập củay ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Chương II

TIÊU CHÍ VÀ SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ

 

Điều 4. Cơ cấu thang điểm

Việc chấm điểm hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng dựa trên 05 tiêu chí đánh giá với tổng số 100 điểm. Số điểm tối đa của từng tiêu chí cụ thể như sau:

1.Tiêu chívề trụsở, ti đa 35 điểm, trong đó:

a) Vtrí đặt trụ sở: tối đa 10 đim;

b) Tngdiện tích và tính pháp lý của trụ s: tối đa 12 điểm;

c) Diện tích tiếp ngườiyêu cầu côngchứng: tối đa 05 đim;

d) Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng: tối đa 05 điểm;

đ) Diện tích nhà đxe: tối đa 03 điểm.

2. Tiêu chí về cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt độngcôngchứng: tối đa 10 đim;

3. Tiêu chí về tổ chức, nhân sự: tối đa 45 đim, trongđó:

a) Côngchứngviên: tối đa 24 điểm;

b) Nhân viên nghiệp vụ công chứng: tiđa 12 điểm;

c) Nhân viên lưu trữ: tối đa 03 điểm;

d) Nhân viên kế toán: tối đa 03 điểm;

đ) Nhân viên công nghệ thông tin: tối đa 03 đim.

4. Tiêu chí về năng lực quản trị: tối đa 05 đim;

5.Tiêu chí về tính khả thi của Đề án: tối đa 05 điểm.

Điều 5. Vị trí dự kiến đặt trụ sở Văn phòng công chứng

Điểm tốiđa là10 điểm, trong đó:

1. Vị trí đảm bảo khoảng cách hp lý so vi các tổ chức hành nghề công chứng hiện tại trên địa bàn (cách tối thiểu 03 km hoặc đặt tại xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị hành chính cấp huyện chưa có tổ chức hành nghề côngchứng đanghoạtđộng: 05đim.

2. Vị trí thuận li cho việc liên hệ của người dân (nằm trên các trục đường chính,giao thông thuận tiện): 05 điểm.

Điều 6. Diện tích và tính pháp lý của trụ sở Văn phòng công chứng

Đim tối đa là12 điểm, trong đó:

1. Tổngdiện tích sử dụng của trụ sở Văn phòng công chứng: cộng tiđa 08đim, cụ th:

a) Diện tích từ 65 m2đến dưới 80 m2: 04 điểm;

b) Diện tíchtừ 80 m2đến dưới 100 m2: 06 điểm;

c) Diện tích từ 100m2trlên: 08đim.

2.Về tính pháp lý của trụ sở Văn phòng công chứng, cộng tối đa 04 điểm, cụ thể:

a) Trụ sở Văn phòngcôngchứngcó hp đngthuê, mượn hợp lệ: cộng tiđa 03 điểm, trongđó:

- Hợp đồngthuê, mượn có thời hạn thuê từ 01 đến 03 năm: 01đim;

- Hợp đồngthuê, mượn có thời hạn thuê từ03đếndưới 05năm: 02 đim;

- Hợp đồngthuê, mượn có thời hạn thuê trên 05năm: 03 đim.

b) Trụ sở Văn phòng công chứngthuộc sở hữu hợp pháp của công chứng viên là thành viên hp danh: 04 điểm.

Điều 7. Diện tích tiếp người yêu cầu công chứng

Điểm tối đa là05 điểm, trong đó:

1. Diện tích từ 25m2đến dưi 40m2: 03đim;

2. Diện tích từ 40m2đến dưới 50m2: 04 điểm;

3. Diện tích từ 50m2trở lên: 05 điểm.

Điều 8. Diện tích lưu trữ hồ sơ công chứng

Điểm tối đa là05 điểm, trong đó:

1. Diện tích từ 20m2đến dưi 30m2: 03 điểm;

2. Diện tích từ 30m2đến dưi 40m2: 04 điểm;

3. Diện tích từ 40m2trở lên: 05 điểm.

Điều 9. Diện tích nhà để xe

Điểm tối đa là03 điểm, trong đó:

1. Diện tích nhà đxe từ 20m2đến dưới 30m2: 02đim;

2. Diện tích nhà đxe từ 30m2trở lên: 03 điểm.

Điều 10. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động công chứng

Điểm tối đa là10 điểm, trong đó:

1. Btrí các khu vực (phòng) khoa học, phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho nời dânđến giải quyết hồ sơ công chứng: 02 điểm.

2. Có dự kiến trang bị máy tính, máy photocopy, khồlưu trữ và các trang thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho hoạt động của Văn phòng công chứng: 02 điểm.

3. Có dự kiến thiết kếtrang web và kết nối internet: 02 điểm.

4. Cóphươngán đu tư trang bị phn mềmsoạn tho hpđồng, giao dịch, quản lý nghiệp vụ, quản lý lưu trữ, kế toán và chuẩn bị các điều kiện để kết nối với cơ sở dữ liệu về công chứng của Sở Tư pháp: 02 điểm.

5. Có phương án phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an ninh trật tự, có trang thiết bị chữa cháy (có biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy đúng quy cách, bình chữa cháy khí CO2hoặc có đầy đủ các trang bị, phương tiện khác về phòng cháy, chữa cháy): 02 điểm.

Điều 11. Số lượng công chứng viên

Điểm tối đa là08 điểm,cụ th:

1. Có 02 côngchứngviên: 04 điểm

2. Có từ 03 công chngviên trở lên: 08 điểm.

Điều 12. Kinh nghiệm của công chứng viên liên quan đến hoạt động công chứng

Điểm tối đa là16 điểmcho toàn bộ công chứngviên, các tiêu chí chấm điểm như sau:

1. Có thờigian công tác pháp luật, cộngtối đa 03 điểm, cụ th:

a) Từ 05 năm đến 10 năm: 01 điểm/01 công chứng viên;

b) Từ 10 năm trở lên: 02 điểm/01 côngchứng viên.

2. Có thời gian làm nghiệp vụ công chứng tại các tchức hành nghcôngchứng trước khi bnhiệm công chứng viên: cộngtối đa 03 điểm, cụ th:

a) Dưi 05 năm: 02 điểm/01 công chứng viên;

b)Từ05 năm trở lên: 03 điểm/01 công chứng viên.

3. Côngchứng viên đã từng hành nghề với tư cách công chứngviên: cộngtiđa 10 đim,cụth:

a) Dưới 05 năm: 03 đim/01 công chứng viên;

b) Từ 05 năm đến dưới 10 năm: 05đim/01 công chứng viên;

c) T10 năm trở lên: 10 điểm/01 côngchứngviên.

4. Trường hợp một công chứngviên đáp ứng hai hoặc nhiu tiêu chí trên thìchọntiêu chí có sđiểm cao nht.

Điều 13. Nhân viên nghiệp vụ công chứng

Điểm tối đa là12 điểm, trong đó:

1. Số lượng nhân viên nghiệp vụ: cộng tối đa 06 đim, cụ th:

a) Có 02 nhân viên nghiệp vụ: 03 điểm

b) Có từ 03 nhân viên nghiệp vụ trlên: 06 điểm.

2. Trình độ và kinh nghiệm của nhân viên nghiệpvụ côngchng: cộngtiđa 06điểm cho toàn bộ nhân viên nghiệp vụ,cụ th:

a) Có bằngcử nhân luật: 01 điểm/01 nhân viên;

b) Có thờigiancông tác pháp luật từ 05 năm trlên: 01 điểm01nhân viên;

e) Có Giấy chứngnhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghcông chứng: 02điểm/01nhân viên.

Điều 14. Nhân viên lưu tr

Điểm tối đa là03 điểm, trong đó:

1. Có nhân viên làm công tác lưu trữ: 01 điểm.

2. Nhân viên lưu trữ có bằng đại học hoặc cao đng chuyên ngành lưu trữ: 01 điểm.

3. Nhân viên lưu trữ có kinh nghiệm làm công tác lưu trữ từ 03 năm trở lên:01 điểm

Điều 15. Nhân viên kế toán

Điểm tối đa là03 điểm, trong đó:

1. Có nhân viên làm công tác kế toán: 01 điểm.

2. Nhân viên kế toán có bằng đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kế toán: 01 đim.

3. Nhân viên kế toán có kinh nghiệm làm công tác kế toán từ 03 năm trở lên: 01 điểm.

Điều 16. Nhân viên công nghệ thông tin

Điểm tối đa là03 điểm, trong đó:

1. Có nhân viên công nghệ thông tin: 01 điểm.

2. Nhân viên công nghệ thông tin có bằng đại học hoặc cao đng chuyên ngành công nghệ thông tin: 01 điểm.

3. Nhân viên công nghệ thông tin có kinh nghiệm công tác công nghệ thông tin từ 03 năm trở lên: 01 điểm.

4. Trường hp không có nhân viên công nghệ thông tin nhưng có phương án thuê dịch vụ công nghệ thông tin để phục vụ cho hoạt động công chứng: 02 điểm.

Điều 17. Năng lực quản trị Văn phòng công chứng

Điểm tối đa là05 điểm, trong đó:

1. Nời đại diện theo pháp luật ca Văn phòngcôngchứng cóbngcp hoặcgiấy tờ chngminh đãqua lp đàotạo, bi dưngkiến thức vqun trị:01đim.

2. Người đại diện theo pháp luật ca Văn pngcôngchng cókinh nghiệmquảntrị tchức hành nghcôngchứngtừ 02 năm trở lên: 02điểm.

3. Códựtho các nội quy, quy chế đểquản lýhoạtđộngVăn phòngcông chứng: 02 đim.

Điều 18. Tính khả thi của Đề án

Đề án thhiện được tính khả thi và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Côngchứngđược tính tối đa05 điểm.

 

Chương III

CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XÉT DUYỆT HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

 

Điều 19. Nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng

1. Các công chứngviên thành lập Văn phòngcông chứng gửi01 bộ hsơ đềnghị thành lập Văn phòng công chứng trực tiếp đến Sở Tư pháp.

2. Thành phần hồ sơ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật Công chứngnăm 2014.

Điều 20. Tổ xét duyệt hồ

1. Thành lập txét duyệt hồ:

Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Txét duyệt hsơ gm từ 03 đến 05 thành viên. Thành viên Tổ xét duyệt hồ sơ gồm đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan.

2. Nguyên tắc xét duyệt hồ sơ:

Các thành viên của Tổ xét duyệt hồ sơ làm việc độc lập, căn cứ vào tiêu chí và thang đim nêu tại Chương II của Quyđịnh nàyđểxét duyệt và chm đim từng hồ sơđềnghị thành lập Văn phòng côngchng.

Điều 21. Cách thức chấm điểm và xét duyệt hồ sơ

1. Điểm của từng hồlà điểm trung bình cộng của tất cả các thành viên thamgia chấm đim.

2. Việc xét duyệt và chấm điểm hồ sơ phải được lập thành biên bản và có chký của các thành viên Txét duyệt.

3. Hồ sơ được xét duyệt phảiđạt tối thiu 50 điểm và lấy từ đim cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu số lượng cho phép thành lập Văn phòng Công chứng trong 01 đơn vị quy hoạch (cấp huyện). Trường hợp có nhiu hồ sơ có sđiểm bằng nhau, thì việc xét duyệt sẽ theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Hồ sơ có số điểm tiêu chí nhân sự cao hơn;

b) Hồ sơ có số điểm tiêu chí trụ sở cao hơn.

4. Căn cứ vào kết quả xét duyệt hồ sơ, Giám đốc Sở Tư pháp trình Chủ tịchy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

 

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

Điều 22. Khiếu nại liên quan đến việc xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng

1. Công chứng viên nộp hồ sơđềnghị thành lập Văn phòng công chứng có quyền khiếu nại về việc từ chi cho phép thành lập Văn phòng công chứng khi có căn cứ cho rằng việc từ chối là trái với quy định của pháp luật và Quy định này.

2. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc thì kịp thời báo cáoy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định./.

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi