Quyết định 2191/QĐ-UBND Quảng Nam 2022 điều chỉnh dự án xây dựng Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 2191/QĐ-UBND

Quyết định 2191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2191/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trần Văn Tân
Ngày ban hành:22/08/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM

_________

số: 2191/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Quảng Nam, ngày 22 tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình
Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2)

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 3400/QĐ-UBND ngày 31/10/2014, số 2811/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2);

Theo Công văn số 3551/UBND-KTN ngày 03/6/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình 128/TTr-BQL ngày 20/7/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 116/TTr-SXD ngày 09/8/2022, kèm theo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án tại văn bản số 1293/SXD-PGĐ ngày 09/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (giai đoạn 2), với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng bổ sung:

Xây dựng mới tượng vua Lê Thánh Tông với quy mô: thể hiện mẫu tượng với tỷ lệ 1/1; làm khuôn, tạo mẫu, thi công lắp đặt bằng chất liệu đúc đồng truyền thống, chiều dày bình quân 2cm, chiều cao 1,5m, diện tích bề mặt 2,93m2 theo mẫu tượng được thờ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

2. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 2.2) sau điều chỉnh, bổ sung: 55.874.447.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ, tám trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi bảy ngàn đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng

44.703.329.000 đồng;

- Chi phí thiết bị

4.239.639.000 đồng;

- Chi phí QLDA

1.073.014.000 đồng;

- Chi phí tư vấn ĐTXD

2.853.577.000 đồng;

- Chi phí khác

543.439.000 đồng;

- Chi phí dự phòng

2.461.449.000 đồng.

3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017 - 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (chủ đầu tư) căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác tại các Quyết định: số 3400/QĐ-UbND ngày 31/10/2014, số 2811/QĐ-UBND ngày 05/09/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBND thành phố Hội An;

- CPVP;

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Tân

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi