Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 19/2015/QĐ-UBND

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh PhúcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:19/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phùng Quang Hùng
Ngày ban hành:28/05/2015Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
---------------------
Số: 19/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 05 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
-------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
Căn cứ Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý Nhà nước đối với hoạt động xúc tiến đầu tư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư  tại Tờ trình số 07/TTr-KHĐT ngày 12 tháng 01 năm 2015,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 

Nơi nhận:                            
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TTTU, HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- CPVP,CVNCTH-VP UBND tỉnh;
- Báo VP, Đài PT-TH tỉnh; Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
 
 
Phùng Quang Hùng
 
 
 
QUY ĐỊNH
VÊD QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND
ngày 28 tháng 5 năm 2015  của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)
 
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng và quy định chung
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a) Quy định này điều chỉnh các hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT) của tỉnh Vĩnh Phúc và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan.
b) Đối tượng áp dụng của Quy định là tất cả các cơ quan, ngành, đơn vị, tổ chức được quy định nhiệm vụ cụ thể tại Chương II Quy định này và các cá nhân có liên quan đến hoạt động XTĐT.
2. Quy định chung
a) Hoạt động XTĐT theo quy định này là các hoạt động của các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác XTĐT trên địa bàn phù hợp với Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động XTĐT ban hành kèm theo Quyết định 03/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
b) Quản lý nhà nước về XTĐT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của tỉnh Vĩnh Phúc được nêu trong quy định này về hoạt động XTĐT của tỉnh Vĩnh Phúc.
 Điều 2. Quản lý nhà nước về hoạt động xúc tiến đầu tư 
1. Đầu mối quản lý nhà nước về hoạt động XTĐT
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động XTĐT trên địa bàn tỉnh.
2. Xây dựng, phê duyệt chương trình và kế hoạch XTĐT hàng năm
a) Các chương trình, kế hoạch XTĐT sử dụng ngân sách:
- Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn các ngành, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch XTĐT năm tiếp theo;
- Trước 15 tháng 8 hàng năm, các ngành, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, xây dựng chương trình, kế hoạch XTĐT năm tiếp theo của cơ quan gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh;
 - Trước ngày 30 tháng 8 hàng năm UBND tỉnh gửi dự thảo chương trình XTĐT năm tiếp theo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp với chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia và chương trình xúc tiến đầu tư của các Bộ, địa phương khác.
- Sau khi có ý kiến bằng văn bản về nội dung chương trình XTĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt chương trình XTĐT sau khi đã thống nhất ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
- Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào điều kiện thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh chương trình XTĐT và ra quyết định điều chỉnh chương trình XTĐT sau khi thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
b) Các chương trình, kế hoạch XTĐT không sử dụng ngân sách nhà nước: Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động XTĐT tại nước ngoài hoặc tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc phải đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 30 ngày để thẩm định, xin ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh trước khi thực hiện, đồng thời gửi Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (IPA Vinh Phuc) để được phối hợp, hỗ trợ thực hiện.
3. Tổ chức triển khai các hoạt động XTĐT
a) Các chương trình, kế hoạch XTĐT đã được phê duyệt cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan tổ chức triển khai các hoạt động XTĐT đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo quy định tại điểm 5 Điều này.
b) Các hoạt động XTĐT đột xuất, không nằm trong chương trình, kế hoạch đã phê duyệt của tỉnh: Đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chuẩn bị và gửi hồ sơ để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt.
c) Tham gia chương trình XTĐT của Bộ, ngành, cơ quan Trung ương:
- Trường hợp không sử dụng ngân sách tỉnh: Thực hiện theo chương trình của đơn vị chủ trì;
- Trường hợp sử dụng hoặc sử dụng một phần ngân sách tỉnh: Thực hiện theo quy định tại điểm a và b khoản này.
4. Kinh phí XTĐT hàng năm từ nguồn ngân sách nhà nước
Dự toán kinh phí XTĐT được lập kèm theo chương trình, kế hoạch XTĐT của ngành, đơn vị; gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình tổng hợp chung để UBND tỉnh phê duyệt chương trình, kế hoạch và dự toán chi phí để đưa vào dự toán ngân sách của năm kế hoạch.
Cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện các hoạt động XTĐT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc sử dụng kinh phí ngân sách cấp đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.  
5. Chế độ giám sát, đánh giá và báo cáo, áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động XTĐT
a) Về giám sát và đánh giá: Trên cơ sở báo cáo kết thúc hoạt động XTĐT, báo cáo định kỳ (6 tháng, năm) hoặc đột xuất, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm triển khai thường xuyên hoặc đột xuất công tác giám sát, đánh giá hiệu quả của chương trình, kế hoạch XTĐT đã triển khai, báo cáo UBND tỉnh.
b) Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động XTĐT: Các cơ quan thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy định này có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo kết thúc hoạt động XTĐT, báo cáo định kỳ và đột xuất. Thời hạn nộp báo cáo: Báo cáo kết thúc hoạt động XTĐT: trong vòng 10 ngày sau khi kết thúc hoạt động XTĐT; Báo cáo 6 tháng: trước 15 tháng 6 hàng năm; Báo cáo năm: Trước 15 tháng 11 hàng năm. Hình thức báo cáo bằng văn bản và thông tin điện tử.
c) Áp dụng công nghệ thông tin: Thông tin phục vụ XTĐT được hệ thống, quản lý bằng cơ sở dữ liệu và thường xuyên được cập nhật. Cổng Thông tin và Giao tiếp điện tử của tỉnh, các Sở ban ngành thường xuyên cập nhật thông tin về môi trường đầu tư của tỉnh, giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh, đăng tải danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trên Trang thông tin điện tử.
Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 
Điều 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
1. Đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý hoạt động XTĐT trên địa bàn tỉnh; xây dựng các chương trình XTĐT ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của tỉnh phù hợp với từng thời kỳ.
2. Hướng dẫn các cơ quan liên quan xây dựng các chương trình XTĐT của tỉnh; tổng hợp, thẩm tra Chương trình XTĐT do các đơn vị đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt các chương trình XTĐT hàng năm của tỉnh.
3. Căn cứ vào mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan liên quan xây dựng chương trình XTĐT, nội dung hướng dẫn gồm các nội dung chủ yếu sau đây: Mục tiêu, yêu cầu đối với hoạt động XTĐT; Định hướng về lĩnh vực và địa bàn XTĐT; Định hướng về đối tác đầu tư; Tiêu chí đánh giá, phê duyệt chương trình XTĐT và các nội dung khác căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
4. Tổng hợp cơ sở dữ liệu về hoạt động đầu tư ngoài KCN, gửi IPA Vinh Phuc tổng hợp chung cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT của tỉnh.
5. Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, IPA Vinh Phuc, các ngành, đơn vị, địa phương xây dựng Danh mục dự án kêu gọi đầu tư và nội dung chi tiết của dự án thuộc danh mục dự án kêu gọi đầu tư để áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh.
Với các dự án cần thiết đưa vào danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư sẽ được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp danh mục trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo từng thời kỳ.
6. Tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác XTĐT.
7. Đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình XTĐT đã được UBND tỉnh phê duyệt.
8. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đầu tư và XTĐT tại chỗ đối với các doanh nghiệp ngoài KCN.
9. Đầu mối thẩm tra, theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc đánh giá hiệu quả hoạt động XTĐT, tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả XTĐT định kỳ (6 tháng, năm) và đột xuất theo yêu cầu, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Dự thảo hướng dẫn lập kế hoạch XTĐT hàng năm trình UBND tỉnh ban hành để các cơ quan liên quan căn cứ triển khai.
Điều 4. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư (thuộc Văn phòng UBND tỉnh)
1. Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ XTĐT; cung cấp thông tin cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh.
2. Tiếp nhận, tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét giải quyết các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp nhận, điều phối, chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư gắn với hoạt động đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc.
3. Đề xuất các hoạt động XTĐT ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của UBND tỉnh, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào chương trình XTĐT của tỉnh.
4. Liên hệ, kết nối với các cơ quan, tổ chức trong nước, nước ngoài để xây dựng màng lưới hỗ trợ tỉnh XTĐT; nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và các đối tác đầu tư vào tỉnh; ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác về XTĐT với các đối tác theo thẩm quyền được giao.
5. Chủ trì tổ chức thực hiện các nội dung theo chương trình, kế hoạch XTĐT của UBND tỉnh.
6. Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan trong việc xây dựng ấn phẩm, tài liệu, phim phục vụ cho hoạt động XTĐT chung trên địa bàn tỉnh. Các ấn phẩm, tài liệu, phim có thể được xây dựng để phục vụ chung cho hoạt động XTĐT hoặc để phục vụ riêng cho các hoạt động XTĐT cụ thể tùy thuộc vào yêu cầu của hoạt động XTĐT. Tài liệu XTĐT bảo đảm cập nhật thông tin về môi trường đầu tư; pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, cơ hội và đối tác đầu tư.
Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc chuẩn bị quà tặng, đồ lưu niệm mang nét đặc trưng của tỉnh để phục vụ hoạt động XTĐT.
7. Phối hợp với cơ quan truyền thông, báo chí trong nước, nước ngoài tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư. Phối hợp với Cổng Thông tin và Giao tiếp điện tử tỉnh, các cơ quan liên quan thường xuyên cập nhật thông tin về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh, đăng tải cập nhật danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trên mạng internet
8. Trong điều kiện cho phép, thực hiện lồng ghép các hoạt động XTĐT với xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch và vận động nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để tăng hiệu quả xúc tiến, vận động và tiết kiệm kinh phí cho ngân sách.
9. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định này.
Điều 5. Ban quản lý các Khu công nghiệp
1. Chủ trì xây dựng, thực hiện các nhóm nhiệm vụ XTĐT trong Khu công nghiệp (KCN).
2. Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT trong KCN, gửi IPA Vinh Phuc tổng hợp cơ sở dữ liệu XTĐT chung toàn tỉnh.
3. Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu chi tiết, chuyên sâu về các KCN, bổ sung và hỗ trợ cho các ấn phẩm, tài liệu XTĐT chung của tỉnh. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí xây dựng các chương trình, bài viết giới thiệu, kêu gọi đầu tư vào các KCN.
4. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chương trình XTĐT của UBND tỉnh.
6. Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đầu tư và XTĐT tại chỗ đối với doanh nghiệp trong KCN.
7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định này. 
Điều 6. Sở Tài chính
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch kinh phí XTĐT từ nguồn ngân sách cho các chương trình XTĐT của tỉnh.
2. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm soát việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động XTĐT; giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động XTĐT.
3. Hướng dẫn về trình tự, thủ tục giải ngân kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các hoạt động XTĐT.
4. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo chương trình XTĐT của tỉnh và chế độ báo cáo theo quy định này.
Điều 7. Sở Ngoại vụ
1. Hỗ trợ và tham gia (theo phân công) các hoạt động XTĐT tại nước ngoài (gồm các nhiệm vụ liên quan đến Bộ Ngoại giao Việt Nam, Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, Cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong chương trình XTĐT hàng năm của UBND tỉnh.
2. Kết hợp tuyên truyền về môi trường đầu tư của tỉnh trong các hoạt động đối ngoại.
3. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định này.
Điều 8. Các Sở liên quan và UBND huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh
1. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, IPA Vinh Phuc, Ban Quản lý các Khu công nghiệp trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động XTĐT; hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp; gắn kết các hoạt động XTĐT với hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch, vận động ODA vào tỉnh; thực hiện chế độ thông tin báo cáo về XTĐT theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
2. Đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động XTĐT, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt quy chế cán bộ đi công tác ở nước ngoài.  
 
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 9: Các nội dung, quy định liên quan đến hoạt động Xúc tiến đầu tư trước đây trái với quy định này thì thực hiện theo Quyết định này.
Điều 10. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
(Đã ký)
 
 
Phùng Quang Hùng
 
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi