Quyết định 16/2024/QĐ-UBND Thanh Hóa sửa đổi Quy trình chuyển đổi, đầu tư và quản lý chợ theo QĐ 29/2021/QĐ-UBND

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 16/2024/QĐ-UBND

Quyết định 16/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 quy định Quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh HóaSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2024/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Thi
Ngày ban hành:27/05/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Xây dựng
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________

Số: 16/2024/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 quy định Quy trình

chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND

ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh

___________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 527/TTr-SCT ngày 15 tháng 5 năm 2024 về việc dự thảo Quyết định sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 quy định quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh, kèm theo hồ sơ liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm của khoản 4 Điều 9 quy định Quy trình chuyển đổi, đầu tư xây dựng và quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh; cụ thể như sau:

1. Sửa đổi điểm a như sau:

“a) Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện nộp 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị thẩm định Phương án chuyển đổi chợ về Sở Công Thương”.

2. Sửa đổi điểm c như sau:

“c) Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị tham gia ý kiến thẩm định của Sở Công Thương, các sở, ngành, đơn vị liên quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định bằng văn bản, gửi về Sở Công Thương”.

3. Sửa đổi điểm đ như sau:

“đ) Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thẩm định (nếu đủ điều kiện) của Sở Công Thương, Ban Chuyển đổi chợ cấp huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Phương án chuyển đổi đối với chợ hạng 1 và trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án chuyển đổi đối với chợ hạng 2, hạng 3”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Công Thương (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp (để b/c);
- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh (để b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT,KTTCVA26718.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thi

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi