Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 15/2007/QĐ-UBND

Quyết định 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:15/2007/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành:23/01/2007Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Đất đai-Nhà ở, Đấu thầu-Cạnh tranh
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 15/2007/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2007
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN
CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-01-2006 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2005, Nghị định số: 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý khu đô thị mới; Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định 02/2006/NĐ-CP của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số: 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án khu đô thị mới, khu nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số: 42/TTr-KH&ĐT ngày 16/01/2007 và Báo cáo thẩm định số: 45/STP-VBPQ ngày 16 tháng 1 năm 2007 của Sở Tư pháp Hà Nội,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này “Bản quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội”.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 71/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006. Các quy định liên quan đến việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đã ban hành trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3.Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;           (để
- Thường trực Thành ủy; báo
- TT HĐND Thành phố; cáo)
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: TN&MT, XD, TC, KH&ĐT, Tư pháp;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Thanh tra NN T.phố, Tòa án ND T.phố, VKSND T.phố;
- Đài PT&THHN, Báo KTĐT, Báo Hà Nội mới;
- Như Điều 3;
- Lưu VP.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu
 
 
QUY ĐỊNH
ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ-UB ngày 23/01/2007 của UBND Thành phố Hà Nội)
 
Chương 1:
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1.Đối tượng, phạm vi áp dụng
1. Đối tượng áp dụng
Các nhà đầu tư là các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
2. Phạm vi áp dụng
a. Dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.
b. Dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, dự án cải tạo chỉnh trang các khu nhà ở hiện có (trừ những dự án cải tạo các khu nhà chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm và các dự án xây dựng lại 1 đến 2 khu chung cư cũ, xuống cấp thực hiện thí điểm theo Nghị quyết HĐND Thành phố và có quy trình và tiêu chí lựa chọn riêng cho từng dự án).
c. Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê gồm: Các khu công nghiệp tập trung; khu, cụm công nghiệp vừa và nhỏ; các dự án sử dụng mặt bằng trong các khu, cụm công nghiệp do Nhà nước đầu tư xây dựng hạ tầng.
d. Các dự án sử dụng đất làm mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh.
đ. Các dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh.
3. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và thẩm định nhu cầu sử dụng đất không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy định này.
Điều 2.Giải thích từ ngữ
Một số từ ngữ, khái niệm trong bản quy định này được hiểu như sau:
1. Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất (sau đây gọi tắt là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư) là quá trình lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện đầu tư dự án trên diện tích đất xác định, đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế - xã hội.
2. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam được quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Đầu tư năm 2005.
3. Bên mời thầu: Là tổ chức, cơ quan Nhà nước được UBND Thành phố giao nhiệm vụ tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
4. Bảo đảm dự thầu là việc nhà đầu tư thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà đầu tư trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
Điều 3.Hình thức lựa chọn nhà đầu tư
1. Đấu thầu rộng rãi: Áp dụng trong trường hợp có từ hai nhà đầu tư cùng quan tâm và đăng ký tham gia đầu tư sau khi Thành phố công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án được thực hiện thông qua đấu thầu theo các quy định tại Quy định này.
2. Chỉ định nhà đầu tư:
Việc chỉ định nhà đầu tư nghiên cứu lập và thực hiện dự án theo Quy định tại Điều 22 của Quy định này và được áp dụng trong các trường hợp sau:
a. Nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu lập dự án và chuyển mục đích sử dụng tại địa điểm đất hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của Luật Đất đai;
b. Nhà đầu tư đăng ký tham gia đầu tư dự án trong danh mục dự án công bố kêu gọi đầu tư và không có nhà đầu tư khác đăng ký tham gia đầu tư sau thời hạn 30 ngày kể từ khi công bố danh mục trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội như: Báo Kinh tế đô thị Hà Nội, Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố Hà Nội - www.hanoi.gov.vn và Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - www.hapi.gov.vn;
c. Nhà đầu tư đề xuất địa điểm nghiên cứu lập dự án đầu tư ngoài danh mục dự án công bố kêu gọi đầu tư và không có nhà đầu tư khác tham gia đầu tư sau thời hạn 15 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Hà Nội;
d. Đối với những dự án cần phải triển khai theo yêu cầu của Thành phố nhưng sau khi công bố kêu gọi đầu tư mà không có nhà đầu tư đăng ký tham gia, thì sẽ áp dụng hình thức chỉ định chủ đầu tư nghiên cứu và thực hiện dự án với những điều kiện do UBND Thành phố quyết định.
đ. Trường hợp đặc biệt khác: Nhà đầu tư đề xuất địa điểm đầu tư dự án có quy mô vốn đầu tư lớn nếu xét thấy việc chỉ định Nhà đầu tư có hiệu quả hơn, dự án đầu tư áp dụng công nghệ cao, dự án cần triển khai đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Thành phố; nhà đầu tư đề xuất địa điểm đầu tư dự án thuộc các lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa đầu tư quy định tại Nghị định 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập;
Điều 4.Danh mục dự án kêu gọi đầu tư
1. Danh mục dự án công bố kêu gọi đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a. Địa điểm đầu tư được xác định rõ;
b. Có đủ các thông số về chỉ tiêu quy hoạch trên cơ sở quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
c. Phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác;
2. Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được duyệt, các Sở, Ngành, Quận, Huyện đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trình UBND Thành phố phê duyệt;
3. Danh mục dự án kêu gọi đầu tư sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được tổ chức công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố, được tổ chức giới thiệu và đăng tải liên tục trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố và trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.
Điều 5.Danh mục dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Danh mục dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư gồm;
1. Các dự án thuộc danh mục kêu gọi đầu tư sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố mà có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký tham gia đầu tư;
2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất địa điểm nghiên cứu lập dự án đầu tư ngoài danh mục dự án công bố kêu gọi đầu tư và sau thời hạn 15 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng của Thành phố mà có nhà đầu tư khác tham gia đầu tư;
3. Các dự án khác do UBND Thành phố quyết định.
4. Danh mục dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do UBND Thành phố quyết định và giao bên mời thầu tổ chức thực hiện.
Điều 6.Điều kiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
Bên mời thầu chỉ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi dự án có đủ các điều kiện sau:
1. Thuộc danh mục các dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được UBND Thành phố phê duyệt hoặc văn bản chấp thuận của UBND Thành phố;
2. Có hồ sơ mời thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
3. Có giá sàn thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất được UBND Thành phố phê duyệt không thấp hơn khung giá đất Thành phố ban hành còn hiệu lực. Đối với các trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật và dự án đầu tư thuộc đối tượng miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải xác định được suất đầu tư hạ tầng.
Điều 7.Điều kiện tham dự đấu thầu của nhà đầu tư
Nhà đầu tư tham dự đấu thầu phải đảm bảo có đủ các điều kiện sau:
1. Có đủ tư cách pháp lý: Độc lập về tài chính; có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác;
2. Có năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu của dự án;
3. Chỉ được tham gia một đơn dự thầu dù là đơn phương hay liên danh dự thầu đối với một dự án. Trường hợp liên danh dự thầu thì phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đại diện của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên;
4. Có báo cáo và chịu trách nhiệm về tính trung thực về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Điều 8.Bên mời thầu
Căn cứ quy mô, tính chất của dự án tổ chức đấu thầu, UBND Thành phố giao bên mời thầu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư như sau:
1. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất làm bên mời thầu các dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê, dự án cải tạo chỉnh trang các khu nhà ở hiện có, dự án xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê các khu, cụm công nghiệp.
2. Sở Xây dựng làm bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng các khu đô thị mới.
3. Các sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh:
a. UBND Quận, Huyện làm bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc Quận, Huyện quản lý theo phân cấp.
b. Các Sở quản lý chuyên ngành làm bên mời thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực ngành quản lý.
4. Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố làm bên mời thầu các dự án Thành phố giao chuẩn bị mặt bằng để tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
5. Các dự án khác, UBND Thành phố quyết định khi giao danh mục kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
Điều 9.Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu
1. Tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu (gọi tắt là tổ chuyên gia) do bên mời thầu quyết định thành lập trước khi chuẩn bị hồ sơ mời thầu, đối với các dự án đầu tư khu đô thị mới, tổ chuyên gia do UBND Thành phố quyết định thành lập. Thành phần tổ chuyên gia bao gồm Lãnh đạo bên mời thầu là Tổ trưởng; thành viên tổ chuyên gia là đại diện các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện có liên quan (Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Xây dựng, Tài chính, Sở quản lý chuyên ngành và đại diện UBND quận, huyện nơi có dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư). Trường hợp UBND quận huyện là bên mời thầu, thành phần tổ chuyên gia là đại diện các phòng chức năng liên quan và mời đại diện các sở ngành tham gia (nếu cần thiết). Căn cứ vào tính chất của dự án, bên mời thầu có thể mời thêm chuyên gia về kỹ thuật, công nghệ, tài chính, pháp lý và các vấn đề liên quan khác tham gia tổ chuyên gia.
2. Tiêu chuẩn đối với thành viên Tổ chuyên gia:
a. Có trình độ chuyên môn, năng lực kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực: Quy hoạch kiến trúc, thẩm định dự án, quản lý xây dựng chuyên ngành, quản lý ngành, tài chính, quản lý đất đai và bảo vệ môi trường, đấu thầu;
b. Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan.
3. Tổ chuyên gia có trách nhiệm: Tư vấn cho bên mời thầu trong việc chuẩn bị hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu; đánh giá và xếp hạng các hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu được duyệt.
4. Thành viên tổ chuyên gia không được tham gia thẩm định kết quả đấu thầu.
Điều 10.Trách nhiệm, quyền lợi của bên mời thầu
1. Trách nhiệm:
a. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Quy định này; lập, trình duyệt hồ sơ mời thầu; tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu thầu.
b. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND Thành phố về việc tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố.
c. Tham gia, phối hợp với nhà đầu tư trúng thầu và Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Quận, Huyện nơi có dự án để tổ chức giải phóng mặt bằng trong trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi chưa giải phóng mặt bằng.
2. Quyền lợi:
a. Bên mời thầu được quyền thu phí đấu thầu theo quy định.
b. Nguồn thu được về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc Quận, Huyện quản lý và làm bên mời thầu, ngân sách quận, huyện được hưởng theo quy định của UBND Thành phố về tỷ lệ phần trăm nguồn thu giữa các cấp ngân sách.
Điều 11.Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà đầu tư
1. Quyền lợi: Được cung cấp hồ sơ mời thầu và giải đáp các thông tin liên quan đến hồ sơ mời thầu; được giao hoặc cho thuê đất theo kết quả trúng thầu và dự án đầu tư được phê duyệt theo quy định và các quyền khác theo quy định hiện hành của pháp luật.
2. Nghĩa vụ:
a. Chấp hành quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Quy định này và kết quả đấu thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
b. Hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án, trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất, tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật Đất đai và Quy định của UBND Thành phố.
c. Chấp hành về trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành của Nhà nước và UBND Thành phố.
d. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Đầu tư và quy định của pháp luật khác có liên quan.
Điều 12.Chi phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
1. Dự toán chi phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (chi phí cho công tác chuẩn bị các thủ tục, hồ sơ mời thầu, đánh giá xếp hạng các hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả đấu thầu) do bên mời thầu lập thẩm định, phê duyệt.
2. Chi phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chi từ nguồn thu phí đấu thầu và nguồn ngân sách Thành phố đối với bên mời thầu là các Sở, Ngành thuộc Thành phố hoặc nguồn ngân sách quận, huyện đối với bên mời thầu là các Quận, Huyện.
3. Bên mời thầu quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định sau khi xác định được nhà đầu tư trúng thầu.
Chương 2:
QUY TRÌNH, THỦ TỤC TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN
DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT
 
Điều 13.Quy trình tổ chức đấu thầu
Quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bao gồm chuẩn bị đấu thầu (trình duyệt giá sàn thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, lập, trình duyệt hồ sơ mời thầu); tổ chức đấu thầu (thông báo mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, đóng thầu); xét thầu (mở thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu); thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu và công bố trúng thầu.
Điều 14.Hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu
1. Hồ sơ mời thầu do bên mời thầu lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nội dung của hồ sơ mời thầu theo quy định tại phụ lục số 1 kèm theo.
2. Thông báo mời thầu: Hồ sơ mời thầu sau khi được duyệt, bên mời thầu gửi thư mời thầu đến các nhà đầu tư đăng ký tham gia dự thầu và thông báo mời thầu công khai bắt buộc trên một trong các báo: Kinh tế đô thị, Hà Nội mới tối thiểu 3 kỳ liên tục trước khi phát hành hồ sơ mời thầu ít nhất 10 ngày kể từ ngày thông báo lần đầu; đăng tải trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND Thành phố và trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; khuyến khích đăng tin thêm trên Tờ báo về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 15.Hồ sơ dự thầu
1. Hồ sơ dự thầu do nhà đầu tư tham gia đấu thầu lập trên cơ sở hồ sơ mời thầu được duyệt.
2. Hồ sơ dự thầu bao gồm: Đơn dự thầu, các văn bản pháp lý liên quan, thuyết minh ý tưởng đầu tư dự án và các tài liệu khác theo quy định tại phụ lục số 2 kèm theo.
Điều 16.Bảo đảm dự thầu
1. Nhà đầu tư tham gia dự đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phải nộp kinh phí bảo đảm dự thầu bằng 1% giá trị tiền sử dụng đất được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu theo khung giá đất hiện hành của Thành phố nhưng tối đa không quá 2 tỷ đồng (áp dụng cho tất cả các trường hợp giao đất, cho thuê đất có thu tiền hoặc miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất).
2. Bảo đảm dự thầu sẽ được trả lại cho nhà đầu tư không trúng thầu trong thời hạn không quá 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả đấu thầu và hoàn trả nhà đầu tư trúng thầu ngay sau khi nhà đầu tư trúng thầu có quyết định giao hoặc cho thuê đất của cấp có thẩm quyền và hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và có nghĩa vụ tài chính khác theo kết quả trúng thầu được duyệt.
3. Bảo đảm dự thầu không trả lại cho nhà đầu tư và nộp ngân sách Thành phố trong các trường hợp sau:
a. Nhà đầu tư rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu vẫn còn hiệu lực.
b. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo kết quả trúng thầu của bên mời thầu, nhà đầu tư trúng thầu không đến nhận quyết định trúng thầu hoặc từ chối nhận kết quả đấu thầu mà không có lý do chính đáng.
c. Các trường hợp xử lý nhà đầu tư vi phạm theo quy định tại Điều 28 Quy định này.
Điều 17.Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu và thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu
1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 15 ngày kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu. Thời gian cụ thể được quy định trong hồ sơ mời thầu.
Trường hợp cần sửa đổi hồ sơ mời thầu khi chưa đến thời hạn đóng thầu, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các nhà đầu tư đã mua hồ sơ mời thầu trước thời điểm đóng thầu ít nhất là 10 ngày để các nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ dự thầu.
2. Thời hạn có hiệu lực của hồ sơ dự thầu được quy định cụ thể trong hồ sơ mời thầu nhưng tối đa không quá 90 ngày kể từ thời điểm đóng thầu. Trường hợp cần thiết có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu nhưng không quá 30 ngày.
Điều 18.Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu cụ thể cho từng dự án. Việc đánh giá, xếp hạng các nhà đầu tư dựa trên các tiêu chí sau:
1. Tiêu chuẩn về tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu: Các hồ sơ dự thầu hợp lệ khi đảm bảo đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây:
a. Tư cách pháp lý của nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
b. Đơn dự thầu: Đơn dự thầu phải được điền đầy đủ và có chữ ký của người đại diện hợp pháp của nhà đầu tư dự thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đối với liên danh dự thầu, đơn dự thầu phải do đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký, trừ trường hợp trong văn bản thỏa thuận liên danh có quy định các thành viên còn lại ủy quyền cho thành viên đại diện liên danh ký đơn dự thầu.
c. Hồ sơ dự thầu đảm bảo thành phần và tính pháp lý theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu được duyệt.
d. Đối với các dự án có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì giá bỏ thầu tiền sử dụng hoặc tiền thuê 1m2 đất không được thấp hơn giá sàn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được duyệt.
đ. Có báo cáo về việc chấp hành tốt pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nhà đầu tư tự khai báo và chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo).
2. Tiêu chuẩn đánh giá về ý tưởng đầu tư dự án, năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo thang điểm 100 chi tiết cho từng tiêu chí đánh giá:
a. Ý tưởng đầu tư dự án của nhà đầu tư (40 điểm): Đánh giá qua tiêu chí mục tiêu, quy mô dự án phù hợp với quy hoạch được duyệt; suất đầu tư/m2 đất; tiến độ xây dựng và hiệu quả kinh tế xã hội của dự án.
b. Năng lực tài chính (40 điểm): Được đánh giá qua tiêu chí quy mô nguồn vốn thuộc sở hữu tối thiểu không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án theo khái toán (các dự án khu đô thị mới, khái toán tổng mức đầu tư được xác định theo quy định tại Thông tư số: 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng) được xác định trong hồ sơ mời thầu; khả năng huy động vốn của Nhà đầu tư (kèm theo tài liệu chứng minh: Báo cáo tài chính được kiểm toán hai năm gần nhất hoặc được cơ quan quản lý thuế xác nhận nghĩa vụ đóng góp thuế đối với Nhà nước; cam kết của các tổ chức tham gia góp vốn hoặc cho vay để đầu tư).
c. Kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh các dự án tương tự (20 điểm).
3. Tiêu chuẩn đánh giá về cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính:
a. Đối với các dự án có thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất: Đánh giá thông qua tiêu chí nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và mức tiền hỗ trợ cho ngân sách Thành phố để đầu tư xây dựng hạ tầng (nếu có).
b. Đối với dự án thuộc diện miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Ưu tiên nhà đầu tư cam kết hỗ trợ tiền cho ngân sách Thành phố để đầu tư xây dựng hạ tầng (nếu có).
Điều 19.Mở thầu, xét thầu
1. Mở thầu: Bên mời thầu tiến hành mở thầu theo trình tự sau:
a. Sau khi tiếp nhận nguyên trạng các hồ sơ dự thầu nộp đúng hạn và được quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật”, việc mở thầu được tiến hành công khai ngay sau thời điểm đóng thầu theo ngày, giờ và địa điểm ghi trong hồ sơ mời thầu.
b. Thành phần buổi mở thầu bao gồm đại diện bên mời thầu, đại diện các nhà đầu tư (người có thẩm quyền hoặc đại diện được ủy quyền bằng văn bản), tổ chuyên gia giúp việc bên mời thầu và đại diện các cơ quan liên quan.
c. Bản gốc hồ sơ dự thầu sau khi mở thầu phải được bên mời thầu ký xác nhận từng trang trước khi tiến hành đánh giá và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật” để làm cơ sở pháp lý cho việc đánh giá và xem xét.
d. Kết thúc buổi mở thầu, bên mời thầu lập biên bản mở thầu ghi lại những nội dung dự thầu cơ bản của các hồ sơ dự thầu và có ký xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự buổi mở thầu.
2. Xét thầu: Tổ chuyên gia tư vấn xét thầu tiến hành xét thầu theo trình tự sau:
a. Đánh giá sơ bộ: Việc đánh giá sơ bộ nhằm loại bỏ các hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu, bao gồm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu, làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu cần thiết). Các hồ sơ dự thầu đáp ứng phần đánh giá sơ bộ được xem xét tiếp phần đánh giá chi tiết.
b. Đánh giá chi tiết:
b.1. Đánh giá về ý tưởng đầu tư dự án, năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo tiêu chuẩn và thang điểm đánh giá chi tiết được phê duyệt trong hồ sơ mời thầu. Các nhà đầu tư có tổng số điểm đánh giá từ 70 điểm trở lên được xếp vào danh sách ngắn để tiếp tục đánh giá về mặt tài chính.
b.2. Đánh giá về cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính: Các nhà đầu tư trong danh sách ngắn được tiếp tục đánh giá về tài chính thông qua giá bỏ thầu nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, mức hỗ trợ tiền cho ngân sách thành phố để xây dựng hạ tầng (nếu có).
b.3. Xác định nhà đầu tư trúng thầu: Nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn sẽ được kiến nghị làm đơn vị trúng thầu như sau:
- Đối với dự án có thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất: Là nhà đầu tư có tổng giá trị nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và mức cam kết tiền hỗ trợ cho ngân sách Thành phố lớn nhất.
- Đối với dự án thuộc diện được miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Là nhà đầu tư có mức cam kết hỗ trợ ngân sách cho Thành phố lớn nhất hoặc là nhà đầu tư có tổng số điểm đánh giá cao nhất trong trường hợp không có nhà đầu tư nào cam kết hỗ trợ.
c. Kết thúc xét thầu, Tổ chuyên gia lập báo cáo xét thầu làm cơ sở để bên mời thầu trình phê duyệt kết quả đấu thầu.
d. Thời hạn xét thầu: Không quá 30 ngày kể từ ngày mở thầu.
Điều 20.Xử lý tình huống trong đấu thầu
1. Trường hợp sau khi hết thời hạn đăng ký mua hồ sơ theo thông báo mời thầu, hoặc sau khi hết thời hạn nộp hồ sơ theo thông báo mời thầu, có duy nhất 01 nhà đầu tư đăng ký hoặc nộp hồ sơ dự thầu, bên mời thầu có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định việc tổ chức xét chọn nhà đầu tư đó theo các tiêu chuẩn của hồ sơ mời thầu được duyệt.
2. Hủy đấu thầu:
a. Hủy đấu thầu được áp dụng trong các trường hợp sau: Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã được nêu trong hồ sơ mời thầu; tất cả các hồ sơ dự thầu không đáp ứng được điều kiện tiên quyết của hồ sơ dự thầu hoặc không có nhà đầu tư nào đáp ứng được yêu cầu tối thiểu về số điểm đánh giá về ý tưởng đầu tư dự án, năng lực, kinh nghiệm; có bằng chứng cho thấy bên mời thầu thông đồng với nhà đầu tư hoặc tất cả các nhà đầu tư có sự thông đồng tiêu cực tạo nên sự thiếu cạnh tranh trong đấu thầu, làm ảnh hưởng đến lợi ích của bên mời thầu.
b. Căn cứ vào quyết định của người có thẩm quyền, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo đến các nhà đầu tư tham gia đấu thầu về việc hủy đấu thầu.
c. Trách nhiệm tài chính khi hủy đấu thầu thực hiện theo nguyên tắc quy định của pháp luật hiện hành về đấu thầu.
3. Trường hợp có hai nhà đầu tư trở lên trong danh sách ngắn có tổng giá trị tiền nộp sử dụng đất hoặc tiền thuê đất và mức tiền hỗ trợ cho ngân sách Thành phố lớn nhất bằng nhau thì thứ tự lựa chọn nhà đầu tư trúng thầu như sau:
a. Là nhà đầu tư có tổng số điểm đánh giá về ý tưởng đầu tư dự án, năng lực, kinh nghiệm cao nhất; trường hợp tổng điểm đánh giá tiếp tục bằng nhau thì thứ tự ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có điểm đánh giá cao hơn về: Kinh nghiệm; năng lực tài chính; ý tưởng đầu tư.
b. Là đơn vị đề xuất địa điểm nghiên cứu lập dự án ngoài danh mục công bố kêu gọi đầu tư sau đó được đưa ra tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.
c. Là đơn vị đã được UBND Thành phố giao nghiên cứu, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 hoặc 1/500 khu đất triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư và quy hoạch chi tiết đó đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 21.Phê duyệt và công bố kết quả đấu thầu
1. Căn cứ kết quả xét thầu của Tổ chuyên gia, Bên mời thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng thầu. Bên mời thầu chỉ được công bố kết quả trúng thầu sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Nội dung văn bản phê duyệt kết quả trúng thầu:
a. Tên dự án;
b. Địa điểm, phạm vi chiếm đất của dự án;
c. Nhà đầu tư trúng thầu;
d. Phương thức và thời hạn sử dụng đất;
đ. Giá trúng thầu tiền sử dụng hoặc tiền thuê 1m2 đất; tạm xác định tổng số tiền phải nộp ngân sách nhà nước đối với các dự án có thu tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất; số tiền cam kết hỗ trợ cho ngân sách Thành phố nếu có;
e. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất phải hoàn trả theo suất đầu tư hạ tầng được xác định trong hồ sơ mời thầu (nếu có) đối với các dự án thuộc đối tượng miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
g. Thời hạn khởi công, hoàn thành của dự án.
Điều 22.Chỉ định nhà đầu tư nghiên cứu lập và thực hiện dự án
1. UBND Thành phố chỉ định nhà đầu tư nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án bằng văn bản chấp thuận của UBND Thành phố sau khi xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận của Nhà đầu tư.
2. Hồ sơ đề nghị chấp thuận nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư: Nhà đầu tư gửi 08 bộ hồ sơ đến cơ quan đầu mối thẩm tra chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án gồm các tài liệu sau:
a. Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án của nhà đầu tư, trong đó ghi rõ tên dự án, địa điểm xây dựng, quy mô dự án, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, đề xuất phương thức giao hoặc cho thuê đất, các cam kết về: nộp tiền sử dụng đất hoặc thuê đất, mức hỗ trợ tiền cho ngân sách Thành phố và các đề xuất khác của nhà đầu tư (nếu có);
b. Bản sao quyết định định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác;
c. Thuyết minh về nội dung ý tưởng đầu tư gồm: tên dự án, địa điểm, mục tiêu, quy mô đầu tư; diện tích xây dựng (diện tích sử dụng, diện tích sàn), dự kiến vốn và nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng), nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả sơ bộ về kinh tế xã hội của dự án;
d. Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm trước pháp luật) và tài liệu chứng minh khả năng nguồn vốn đầu tư cho dự án của nhà đầu tư: Báo cáo tài chính được kiểm toán hai năm gần nhất hoặc được cơ quan quản lý thuế xác nhận nghĩa vụ đóng góp thuế đối với Nhà nước; cam kết của các tổ chức tham gia góp vốn hoặc cho vay để đầu tư.
đ. Báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (nhà đầu tư tự khai báo và chịu trách nhiệm về tính trung thực của báo cáo).
e. Tài liệu liên quan về đất đai, quy hoạch: Sơ đồ vị trí địa điểm xây dựng do nhà đầu tư đề xuất; các văn bản pháp lý liên quan về chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với trường hợp chuyển đối mục đích sử dụng đất hợp pháp của nhà đầu tư); các thông tin về quy hoạch, đất đai được cơ quan có thẩm quyền cung cấp; các thông tin khác liên quan đến dự án và đề xuất khác của nhà đầu tư (nếu có).
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm tra lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, xem xét trình UBND Thành phố chấp thuận hoặc từ chối chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư.
a. Nội dung thẩm tra:
a1. Tư cách hợp lệ của nhà đầu tư;
a2. Sự phù hợp của ý tưởng đầu tư dự án về quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư, lĩnh vực đầu tư có điều kiện và lĩnh vực cấm đầu tư theo quy định;
a3. Năng lực tài chính của nhà đầu tư: nguồn vốn chủ sở hữu (không nhỏ hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư đề xuất); khả năng huy động vốn của nhà đầu tư để thực hiện theo tiến độ của dự án;
a4. Phương thức giao hoặc cho thuê đất, đơn giá tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, suất đầu tư hoàn trả kinh phí đã đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất (nếu có).
b. Thời gian thẩm tra và chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
c. Văn bản chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập và triển khai dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu: Tên Nhà đầu tư, địa điểm nghiên cứu lập dự án, quy mô sử dụng đất dự kiến, phương thức, thời hạn, đơn giá thu tiền sử dụng đất hoặc giá thuê đất, hiệu lực của văn bản.
Thời hạn có hiệu lực của văn bản chấp thuận không quá 12 tháng kể từ ngày ký văn bản đến khi có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định. Trường hợp quá thời gian quy định, do nguyên nhân khách quan, nhà đầu tư phải báo cáo giải trình rõ lý do và đề nghị UBND Thành phố gia hạn hiệu lực văn bản chấp thuận.
4. Đối với các trường hợp chỉ định nhà đầu tư Nhà đầu tư đề xuất địa điểm đầu tư dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, dự án áp dụng công nghệ cao, dự án có yêu cầu triển khai đáp ứng yêu cầu về tiến độ của Thành phố quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 3 bản Quy định này, việc thẩm tra theo các nội dung tại Khoản 3 Điều này hoặc được xem xét theo quy định riêng của UBND Thành phố cho từng loại hình dự án.
Điều 23.Triển khai thực hiện dự án sau khi công bố kết quả trúng thầu
1. Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm:
a. Lập, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng; đăng ký, thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
b. Phối hợp với bên mời thầu triển khai các thủ tục thu hồi, giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai và kết quả trúng thầu.
c. Phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư của Quận, Huyện nơi có dự án để tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng hoặc ký hợp đồng với tổ chức phát triển quỹ đất của Thành phố để tổ chức giải phóng mặt bằng theo quy định trong trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi chưa giải phóng mặt bằng.
d. Triển khai thực hiện dự án theo tiến độ dự án đầu tư và kết quả trúng thầu được duyệt. Riêng các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện theo kết quả đấu thầu được phê duyệt và các quy định của Quy chế khu đô thị mới của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số: 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 và Quy định tại Quyết định số: 153/2006/QĐ-UBND ngày 31/8/2006 của UBND Thành phố.
đ. Định kỳ 6 tháng báo cáo tình hình triển khai dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.
2. Nhà đầu tư trúng thầu nếu có nhu cầu và đề nghị điều chỉnh quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì chỉ được thực hiện khi cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh theo quy định trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của Nhà nước, của nhà đầu tư và người thụ hưởng dịch vụ cung cấp của dự án.
3. Bên mời thầu có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư trúng thầu triển khai thực hiện hoàn thành các thủ tục để được giao đất (hoặc cho thuê đất) theo tiến độ, kết quả đấu thầu được phê duyệt; kịp thời phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu vi phạm các quy định về việc chấp hành kết quả đấu thầu được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan.
4. Các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi và kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án của nhà đầu tư theo đúng các quy định của pháp luật và văn bản phê duyệt kết quả trúng thầu.
Điều 24.Nộp tiền sử dụng đất
1. Nhà đầu tư trúng thầu có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, hoàn trả kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất như sau:
a. Đối với dự án thuộc đối tượng giao đất, cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Nhà đầu tư trúng thầu nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kết quả giá trúng thầu/1m2 đất và nộp số tiền cam kết hỗ trợ ngân sách cho Thành phố (nếu có) trước khi nhận quyết định giao hoặc cho thuê đất. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê hàng năm, việc thu tiền thuê đất được thực hiện theo quyết định cho thuê đất và hợp đồng thuê đất của Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất.
b. Đối với dự án thuộc đối tượng miễn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất: Nhà đầu tư trúng thầu nộp tiền hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất theo suất đầu tư hạ tầng được duyệt (nếu có) và số tiền cam kết hỗ trợ cho Thành phố (nếu có) trước khi nhận quyết định giao hoặc cho thuê đất.
2. Toàn bộ số tiền thu từ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất được nộp vào ngân sách và sử dụng theo quy định của luật Ngân sách.
Điều 25.Thẩm định, phê duyệt các thủ tục liên quan trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
1. Thẩm định, phê duyệt giá sàn thu tiền sử dụng đất, giá cho thuê đất và suất đầu tư hạ tầng: Sở Tài chính chủ trì thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trình duyệt của bên mời thầu.
2. Thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí đấu thầu: Bên mời thầu tổ chức thẩm định và tự phê duyệt dự toán chi phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
3. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu:
a. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ mời thầu các dự án do các Sở, Ban, Ngành làm bên mời thầu.
b. UBND Quận, Huyện phê duyệt hồ sơ mời thầu các dự án do Thành phố giao Quận, Huyện làm bên mời thầu; Phòng Kinh tế Kế hoạch Quận, Huyện thực hiện thẩm định, trình UBND các Quận, Huyện phê duyệt.
c. Thời gian thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu: 20 ngày làm việc.
4. Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc hủy thầu:
a. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc hủy thầu các dự án do các Sở, Ban, Ngành làm bên mời thầu.
b. UBND Quận, Huyện phê duyệt kết quả đấu thầu hoặc hủy thầu các dự án Thành phố giao Quận, Huyện làm bên mời thầu; Phòng Kinh tế Kế hoạch Quận, Huyện thực hiện thẩm định, trình UBND các Quận, Huyện phê duyệt.
c. Thời gian thẩm định, trình phê duyệt kết quả đấu thầu: 15 ngày làm việc.
Chương 3:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 
Điều 26.Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện và UBND Thành phố:
1. Ủy ban nhân dân Thành phố: Thống nhất quản lý nhà nước về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất trên địa bàn; phê duyệt danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, danh mục các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và xử lý vi phạm về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các dự án do các Sở, Ngành làm bên mời thầu.
2. Các Sở, Ngành, Quận, Huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được UBND Thành phố giao các nội dung có liên quan đến việc đấu thầu, triển khai thực hiện dự án; đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bên mời thầu khi được UBND Thành phố giao; cử cán bộ tham gia tổ chuyên gia theo đề nghị của bên mời thầu; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố tình hình thực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.
3. Ngoài những nhiệm vụ tại khoản 2 điều này, các Sở, Ngành, Quận, Huyện có trách nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
a. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố về triển khai thực hiện quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; chủ trì, phối hợp với các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất và UBND Quận, Huyện rà soát tổng hợp các danh mục dự án kêu gọi đầu tư do các Sở, Ngành, Quận, Huyện, các nhà đầu tư đề xuất, trình UBND Thành phố phê duyệt và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức giới thiệu và đăng tải liên tục trên trang thông tin điện tử của Sở; tổng hợp danh mục dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà đầu tư và xử lý vi phạm về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố; định kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn Thành phố; tổng hợp, đề xuất UBND Thành phố giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Quy định này.
b. Sở Quy hoạch kiến trúc: Cung cấp các thông tin về quy hoạch xây dựng liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư do các Sở, Ngành, Quận, Huyện đề xuất; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các danh mục dự án các Sở, Ngành, Quận, Huyện đề xuất công bố kêu gọi đầu tư; cung cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng, các thông số về chỉ tiêu quy hoạch cho các dự án tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo đề nghị của bên mời thầu theo quy định của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố.
c. Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất: Cung cấp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư do các Sở, Ngành, Quận, Huyện đề xuất; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát các danh mục dự án các Sở, Ngành, Quận, Huyện đề xuất công bố kêu gọi đầu tư; Kiểm tra, xác nhận báo cáo về việc chấp hành pháp luật đất đai đối với phần diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của nhà đầu tư theo quy định; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền thu hồi, giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai và quy định của UBND Thành phố.
d. Sở Xây dựng: Hướng dẫn về lập dự toán chi phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư trong việc hướng dẫn mẫu hồ sơ mời thầu; thẩm định thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng đối với các dự án đầu tư có xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng và Quy định của UBND Thành phố.
đ. Sở Tài chính: Thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt giá sàn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, suất đầu tư hạ tầng áp dụng cho khu đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư do bên mời thầu trình; xác định đơn giá giao hoặc cho thuê đất theo giá thị trường tại thời điểm chấp thuận đầu tư đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư đối với dự án có thu tiền sử dụng đất quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 bản Quy định này; hướng dẫn bên mời thầu quyết toán chi phí đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện việc thu nộp ngân sách và sử dụng khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền hoàn trả kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng khu đất và hỗ trợ ngân sách cho Thành phố của nhà đầu tư.
e. Các Sở chuyên ngành: Cung cấp các thông tin về quy hoạch chuyên ngành liên quan đến các dự án kêu gọi đầu tư do các Sở, Ngành, Quận, Huyện đề xuất; cung cấp, hướng dẫn, giải đáp theo đề nghị của bên mời thầu hoặc nhà đầu tư các thông tin về quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành, điều kiện phải đáp ứng đối với các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc danh mục dự án đầu tư có điều kiện.
f. UBND các Quận, Huyện: Phối hợp với nhà đầu tư trúng thầu tổ chức GPMB khu đất theo quy định của Luật Đất đai, Quy định của UBND Thành phố và văn bản phê duyệt kết quả trúng thầu.
Điều 27.Xử lý chuyển tiếp
1. Trường hợp đã mở thầu thì tiến hành đánh giá hồ sơ dự thầu và trình duyệt kết quả đấu thầu theo Quy định tại Quyết định số 71/2006/QĐ-UBND ngày 17/5/2006 của UBND Thành phố.
2. Trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, bên mời thầu điều chỉnh lại hồ sơ mời thầu, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và thông báo cho các nhà đầu tư đã mua hồ sơ mời thầu điều chỉnh lại hồ sơ dự thầu theo quy định tại Quy định này.
3. Trường hợp chưa phát hành hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu điều chỉnh lại hồ sơ mời thầu theo quy định tại Quy định này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện.
4. Đối với các dự án đã có văn bản chấp thuận về chủ trương cho phép nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án hoặc giao chủ đầu tư của UBND Thành phố trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thì thực hiện theo văn bản đã ban hành, không phải tổ chức đấu thầu theo Quy định này. Trường hợp quá thời hạn 12 tháng, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà không có văn bản gia hạn thời gian của UBND Thành phố thì tổ chức đấu thầu theo Quy định này.
Điều 28.Xử lý vi phạm trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư
1. Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu và triển khai thực hiện dự án sau đấu thầu đều phải tuân thủ Quy định này và pháp luật có liên quan, chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan chức năng Nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
3. Nhà đầu tư vi phạm quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tùy theo mức độ vi phạm mà có thể bị loại khỏi danh sách dự thầu, không được nhận lại tiền bảo đảm dự thầu hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan được giao làm bên mời thầu, các cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao móc ngoặc, nhận hối lộ hoặc vì động cơ vụ lợi cố ý làm trái các quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại Quy định này hoặc có các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại cho Nhà nước, thiệt hại cho nhà đầu tư thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
5. Xử lý về vi phạm pháp luật đất đai của nhà đầu tư trúng thầu:
a. Trường hợp Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất kiểm tra, phát hiện nhà đầu tư trúng thầu báo cáo không trung thực và có vi phạm pháp luật về quản lý đất đai đối với phần diện tích đất đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì sẽ bị hủy kết quả đấu thầu (hoặc hủy văn bản chấp thuận chỉ định nhà đầu tư), nhà đầu tư đã trúng thầu sẽ không được trả lại tiền bảo đảm dự thầu và tiền bảo đảm dự thầu được nộp vào ngân sách.
b. Nhà đầu tư sử dụng đất sai mục đích, xây dựng công trình không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai và xây dựng.
c. Kết quả đấu thầu (hoặc bản chấp thuận chỉ định nhà đầu tư) sẽ bị hủy và thu hồi lại quyền sử dụng đất trong trường hợp nhà đầu tư trúng thầu đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá thời hạn 12 tháng kể từ khi nhận giao đất trên thực địa hoặc tiến độ chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất cho phép. Nhà đầu tư vi phạm sẽ bị phạt tương ứng với số tiền bảo đảm dự thầu và nộp vào ngân sách.
d. Các hành vi vi phạm pháp luật đất đai khác của nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6. Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc tiền hoàn trả kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đất của cấp có thẩm quyền, nếu đơn vị trúng thầu không nộp tiền sử dụng đất thì coi như bỏ kết quả trúng thầu và không được nhận lại tiền bảo đảm dự thầu.
7. Các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư được giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Dân sự, Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và các quy định tại bản Quy định này.
Điều 29.Sửa đổi, bổ sung Quy định
Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi