Quyết định 1480/QĐ-UBND TP.HCM 2022 Danh mục TTHC lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1480/QĐ-UBND

Quyết định 1480/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1480/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Văn Mãi
Ngày ban hành:05/05/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Đầu tư, Hành chính
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
________

Số: 1480/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

__________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2631/TTr-SKHĐT ngày 21 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm: 02 thủ tục hành chính được ban hành mới, 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ.
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default. aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ các nội dung công bố cho các thủ tục có thứ tự A.II.1, A.II.2, A.II.3, A.II.4, A.II.5, A.II.6 A.II.7 A.II.8 tại Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm Quyết định số 4607/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- TTUB: CT;
- VP
UB: CVP, PCVP/VX;
- Lưu: VT, KSTT/L
04.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Mãi

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố)

A. Thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

1

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày (tùy vào thời điểm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố)

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020.

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện tại mục b như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư được giao nhiệm vụ tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Thẩm định

- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì thẩm định và gửi báo cáo thẩm định đến nhà đầu tư.

- Trường hợp thành lập Hội đồng: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng hoàn tất thẩm định và gửi báo cáo đến nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh từ Nhà đầu tư làm cơ sở để trình Ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).

Bước 5: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án (đơn lẻ hoặc theo danh mục)

Sau khi được quyết định chủ trương đầu tư dự án, trong thời hạn 10 ngày, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức công bố thông tin về dự án theo quy định tại Điều 25 của Luật PPP và tên nhà đầu tư đề xuất dự án.

2. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập tùy theo quy mô, tính chất dự án.

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân Thành phố.

2

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày (tùy vào thời điểm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố).

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư lập nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi làm cơ sở gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Thẩm định

- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì thẩm định và gửi báo cáo thẩm định đến nhà đầu tư.

- Trường hợp thành lập Hội đồng: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng hoàn tất thẩm định và gửi báo cáo đến nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh từ Nhà đầu tư làm cơ sở để trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).

Bước 6: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

2. Điều chỉnh thành phần hồ sơ như sau:

- Tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư;

- Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Báo cáo thẩm định, báo cáo thẩm tra nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

- Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

3. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nếu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập tùy theo quy mô, tính chất dự án.

- Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân Thành phố

B. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư

TT

Tên thủ tục hành chính

Thời hạn giải quyết

Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú

Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

1

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

Thời gian thẩm định: Không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định hoặc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm tra đối với trường hợp thuê tư vấn thẩm tra.

- Thời gian phê duyệt dự án PPP: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020.

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ quyết định chủ trương đầu tư, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong thời gian lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP, Ủy ban nhân dân Thành phố giao một đơn vị trực thuộc tổ chức khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư, bên cho vay (nếu có) theo đúng trình tự quy định và chuyển kết quả khảo sát cho Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định.

Bước 2: Thẩm định

Đơn vị được giao tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi sẽ là đơn vị thực hiện thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và gửi báo cáo thẩm định đến Nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt dự án PPP.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố. Sau khi dự án được phê duyệt, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức công bố thông tin về dự án theo quy định tại Điều 25 của Luật PPP và tên nhà đầu tư đề xuất dự án.

2. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nếu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập tùy theo quy mô, tính chất dự án.

- Cơ quan phê duyệt dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Khoản 3 Điều 21 Luật PPP)

(Việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP do Ủy ban nhân dân Thành phố giao một đơn vị trực thuộc thực hiện (tùy từng tính chất quy mô dự án).

2

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày.

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 ngày.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1)

Không

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020

Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1. Điều chỉnh trình tự thực hiện như sau:

Bước 1: Nhà đầu tư lập tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 2: Thẩm định

Đơn vị được giao tổ chức thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là đơn vị thực hiện thẩm định điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và gửi báo cáo thẩm định đến Nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi gửi Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP.

Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP.

2. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Cơ quan thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Hội đồng thẩm định cấp cơ sở nếu Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định thành lập tùy theo quy mô, tính chất dự án.

- Cơ quan phê duyệt dự án: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (Khoản 3 Điều 21 Luật PPP)

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

STT

Tên TTHC

Văn bản quy định việc bãi bỏ

1

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2

Thủ tục thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, do Ủy ban nhân dân Thành phố lập

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3

Thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư công

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020;

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

- Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 1643/QĐ-BKHĐT ngày 10/12/2021 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công tư)

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

- Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

5

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công tư)

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

- Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với dự án hợp tác công tư)

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18/6/2020

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

- Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi