Quyết định 11/2021/QĐ-UBND Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công cấp huyện thuộc TP Hải Phòng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

_________

Số: 11/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 08 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 09/TTr-SKHĐT ngày 31/3/2021; Báo cáo thẩm định số 46/BC-STP ngày 31/3/2021 của Sở Tư pháp.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2021 và thay thế Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hải Phòng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Chính phủ;

- Vụ pháp chế - Bộ KHĐT;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- TTTU, TT HĐND, Đoàn ĐBQH HP;

- CT, các PCT UBND TP;

- Như Điều 3;

- Sở TP;

- Báo HP, Đài PT và TH HP;

- Cổng TTĐT TP, Công báo TP;

- CVP, các PCVP UBND TP;

- Các phòng CV;

- CV: KHĐT;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

 

QUY CHẾ

Phân cấp quản lý vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố)

____________

Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định một số nội dung về phân cấp quản lý vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện thuộc thành phố Hải Phòng theo quy định tại gạch đầu dòng thứ nhất, khoản 2, Điều 4 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện đầu tư đối với:

1. Các chương trình, dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư giao Ủy ban nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư.

2. Các chương trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định chủ trương đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đầu tư theo thẩm quyền.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư công, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện.

Điều 3. Mục tiêu, nguyên tắc chung phân cấp quản lý vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện

1. Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thiếu hiệu quả, chấm dứt cơ chế xin - cho, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công. Đảm bảo minh bạch, công bằng trong phân bổ vốn đầu tư công.

2. Phân cấp triệt để cho các địa phương trong việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ. Tạo sự chủ động, linh hoạt cho các địa phương trong việc thực hiện mục tiêu của địa phương cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu chung của thành phố.

3. Phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

4. Đảm bảo sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ của các ngành chức năng đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và các quy định nêu tại quy chế này.

 

Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

 

Điều 4. Phân cấp thẩm quyền giao, điều chỉnh vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho đơn vị hành chính cấp huyện.

1. Căn cứ các quy định hiện hành về quản lý ngân sách nhà nước; quản lý đầu tư công; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương của thành phố Hải Phòng và trên cơ sở kế hoạch đầu tư công thành phố trung hạn 5 năm và hằng năm đã được Hội đồng nhân dân thành phố quyết định, điều chỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố giao, điều chỉnh tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho từng địa phương trong trung hạn 5 năm và hằng năm.

2. Căn cứ tổng mức vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ:

a) Báo cáo, trình Hội đồng nhân dân cấp huyện cho ý kiến, thông qua dự kiến, quyết định, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hằng năm của cấp mình bao gồm cả vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ.

b) Giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công cho các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Quy chế này.

Điều 5. Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố hỗ trợ cho các đơn vị hành chính cấp huyện.

Việc phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm phải thực hiện theo nguyên tắc theo quy định tại Điều 51, Điều 58 Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của thành phố và một số quy định sau:

1. Việc quyết định, giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các địa phương không vượt quá mức vốn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao cho từng địa phương.

2. Chỉ quyết định, giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công cho các chương trình, dự án đã đủ thủ tục đầu tư và đủ điều kiện được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo quy định tại Điều 52, Điều 53 Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

3. Phân bổ tối thiểu 50% vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các chương trình, đề án, dự án do Ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư và phê duyệt, trong trường hợp các chương trình, dự án, đề án này có nhu cầu bố trí vốn đầu tư hỗ trợ từ ngân sách thành phố thấp hơn 50% vốn đã được giao phải bố trí vốn đủ nhu cầu. Số vốn còn lại được phân bổ cho các dự án khác của địa phương.

4. Thời gian bố trí vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ thực hiện được cấp có thẩm quyền quyết định nhưng không vượt quá thời gian bố trí vốn tối đa theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Trường hợp bất khả kháng, không bố trí đủ vốn theo thời gian quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố (gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp) trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định thời gian bố trí vốn đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương.

5. Phân bổ đủ vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án do cấp mình quản lý để lập, thẩm định, quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, quyết định, điều chỉnh dự án đầu tư công theo quy định.

6. Thứ tự ưu tiên trong phân bổ vốn đầu tư công.

a) Ưu tiên phân bổ vốn cho các chương trình, dự án thuộc các ngành, lĩnh vực thiết yếu, giải quyết nhiều kiến nghị của cử tri, gồm: Y tế, giáo dục, các hoạt động kinh tế và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Trong từng ngành, lĩnh vực việc phân bổ vốn cho các dự án thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch và năm kế hoạch.

- Dự án thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo quy định hiện hành.

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt.

- Dự án khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5, Điều 51 Luật Đầu tư công.

c) Trong từng dự án, việc bố trí và giải ngân kế hoạch vốn phải thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:

- Thu hồi vốn ứng trước (nếu có).

- Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định tại khoản 4 Điều 101 Luật Đầu tư công.

- Bố trí kế hoạch vốn cho khối lượng mới theo tiến độ đã được phê duyệt.

7. Sau khi đã phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm cho các dự án đã đủ điều kiện theo quy định hiện hành, nếu các địa phương không phân bổ hết số vốn đã được giao phải báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, đề xuất thu hồi số vốn còn dư để bố trí cho các nhu cầu khác của thành phố.

8. Trường hợp hết thời gian giải ngân theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, các địa phương không giải ngân hết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ hằng năm và không được Hội đồng nhân dân thành phố cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân phải thực hiện hoàn trả ngân sách thành phố theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cắt giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các địa phương tương ứng với số vốn không giải ngân hết, không được kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân của các địa phương.

Điều 6. Xử lý đối với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư

Các địa phương rà soát, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư cho các dự án dự kiến bố trí vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Không bố trí vốn đầu tư công hằng năm cho các dự án chưa đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Điều 7. Xử lý đối với các dự án đủ thủ tục đầu tư nhưng không được bố trí vốn trung hạn và hằng năm từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ

Các địa phương rà soát, đánh giá khả năng hoàn thiện, mức độ hiệu quả của từng dự án thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không được bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ, tập trung các nguồn vốn khác do địa phương quản lý như: nguồn thu tiền sử dụng đất, nguồn cân đối ngân sách địa phương để bố trí cho các dự án theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.

Điều 8. Chế độ báo cáo, kiểm tra tình hình phân bổ, quản lý, sử dụng vốn đầu tư công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao, điều chỉnh chi tiết vốn đầu tư công của địa phương mình và gửi Quyết định kèm danh mục phân bổ chi tiết vốn để báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước cùng cấp chậm nhất sau 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành quyết định.

b) Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công định kỳ và đột xuất theo quy định hiện hành và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm rà soát, kiểm tra kế hoạch phân bổ chi tiết vốn đầu tư công của các quận, huyện theo kế hoạch thường xuyên hoặc đột xuất. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về phương án phân bổ vốn của các địa phương bằng văn bản và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chấn chỉnh, xử lý các sai phạm (nếu có).

3. Kho bạc Nhà nước Hải Phòng tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi theo quy định hiện hành. Trường hợp phát hiện đơn vị không thực hiện đúng quy định tại Quy chế này, có quyền từ chối thanh toán và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện về:

a) Báo cáo Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định kế hoạch đầu tư công của địa phương mình và giao, điều chỉnh, tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công của địa phương mình theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Quy chế này và phù hợp với mục tiêu, nhu cầu của địa phương.

b) Tổ chức thực hiện dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố hỗ trợ theo tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình theo quy định.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao: Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương thực hiện phân bổ, quản lý vốn đầu tư công hằng năm.

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tình hình thực hiện Quy chế; chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định việc bổ sung vốn đầu tư công cho từng địa phương theo các quy định hiện hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

thuộc tính Quyết định 11/2021/QĐ-UBND

Quyết định 11/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý vốn đầu tư công đối với đơn vị hành chính cấp huyện thuộc Thành phố Hải Phòng
Cơ quan ban hành: Bộ Tư phápSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:11/2021/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành:07/05/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Hành chính
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi