Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Quảng Bình trình tự dự án đầu tư hình thức đối tác công tư

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
----------
 Số: 08/2017/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
                 Quảng Bình, ngày 24 tháng 4 năm 2017
 
 
Về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức
đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
-------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
           
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư;
Căn cứ Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư;
Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1023/KHĐT-TĐ ngày 11 tháng 4 năm 2016.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH và ĐT; TC; XD;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình; Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- Lưu: VT, CVXDCB.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hữu Hoài
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
 
QUY ĐỊNH
Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
(Ban hành k
èm theo Quyết định số     /2017/QĐ-UBND ngày ……. của UBND tỉnh Quảng Bình)
----------------------
 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định chi tiết về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
2. Quy định này áp dụng đối với các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp dự án và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
3. Cơ quan đầu mối để thực hiện các dự án PPP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh Quảng Bình bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và trình tự thực hiện tại Quy định này.
Chương II
 
Điều 3. Lựa chọn sơ bộ dự án
Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ yêu cầu phát triển của ngành, địa phương chủ động nghiên cứu theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức PPP (Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT) gửi cơ quan đầu mối rà soát trình Chủ tịch UBND tỉnh cho phép lập đề xuất dự án;
Căn cứ ý kiến chấp thuận về việc lập đề xuất dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn đầu tư công hoặc vốn hợp pháp khác để lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi.
1. Dự án do UBND tỉnh đề xuất
a) Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ ý kiến chấp thuận về việc lập đề xuất dự án gửi cơ quan đầu mối quản lý thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan đầu mối PPP).
Cơ quan đầu mối PPP tổng hợp, rà soát và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục dự án (sau khi có ý kiến thống nhất của HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh).
b) Cơ quan nhà nước được giao chuẩn bị dự án, hoặc được ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án (nhóm B, C), hoặc được giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án (nhóm A) (gọi tắt là cơ quan được ủy quyền hoặc được giao) tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, lập đề xuất dự án, gửi cơ quan đầu mối PPP.
c) Nội dung, thành phần hồ sơ đề xuất dự án: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT.
2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất
a) Nhà đầu tư có thể đề xuất thực hiện dự án khác ngoài danh mục dự án do UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh sẽ phân công cơ quan được ủy quyền hoặc được giao để phối hợp cùng nhà đầu tư tổ chức lập đề xuất dự án.
b) Nội dung, thành phần hồ sơ đề xuất dự án: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT.
3. Thẩm định, phê duyệt và công bố đề xuất dự án
a) Cơ quan đầu mối PPP chủ trì thẩm định đề xuất dự án theo các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT. Trong quá trình chủ trì thẩm định, tùy theo tính chất của từng dự án, cơ quan chủ trì có văn bản hoặc tổ chức hội nghị để lấy ý kiến của các cơ quan chuyên môn và địa phương liên quan (trường hợp cần thiết phải lấy ý kiến của Bộ, ngành Trung ương thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ, ngành Trung ương) về nội dung đề xuất dự án
Các sở, ban ngành, địa phương liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm xem xét, thẩm định bằng văn bản về các vấn đề thuộc lĩnh vực do đơn vị mình quản lý và các vấn đề có liên quan của dự án trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, không quá 07 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm C kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến. Quá thời hạn nêu trên, nếu các sở, ban ngành, địa phương liên quan được lấy ý kiến thẩm định không có ý kiến thì xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
b) Cơ quan đầu mối PPP tổ chức thẩm định đề xuất dự án trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt (không kể thời gian thực hiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án có đề xuất sử dụng vốn đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công). Trường hợp cần thiết thì cơ quan đầu mối PPP tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định đề xuất dự án do một lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định;
c) UBND tỉnh phê duyệt đề xuất dự án trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của cơ quan đầu mối PPP;
d) Cơ quan đầu mối PPP chịu trách nhiệm công bố đề xuất dự án trên mạng đấu thầu quốc gia và trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày đề xuất dự án được phê duyệt.
1. Lập báo cáo nghiên cứu khả thi
a) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B (hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án tiến hành tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B sau khi có văn bản thỏa thuận của UBND tỉnh về các nội dung: Mục đích, yêu cầu, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thuê tư vấn độc lập thẩm định và nguyên tắc xử lý trong trường hợp nhà đầu tư khác được lựa chọn thực hiện dự án), gửi cơ quan đầu mối PPP.
Riêng đối với dự án nhóm C không phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi (chỉ có đề xuất dự án) nhưng phải có thiết kế cơ sở và phương án tài chính trong đề xuất dự án làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư và đàm phán hợp đồng dự án.
b) Nội dung, thành phần hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi: Thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT.
2. Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
a) Cơ quan đầu mối PPP chịu trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, chủ trì tổ chức thẩm định theo các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư 02/2016/TT-BKHĐT; Thuê tư vấn thẩm tra và tổ chức hội nghị tư vấn dự án (nếu cần thiết).
Các sở, ban ngành, địa phương liên quan được lấy ý kiến có trách nhiệm xem xét, thẩm định bằng văn bản về các vấn đề thuộc lĩnh vực do đơn vị mình quản lý và các vấn đề có liên quan của dự án trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm A và không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm B kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến. Quá thời hạn nêu trên, nếu các sở, ban ngành, địa phương liên quan được lấy ý kiến thẩm, định không có ý kiến thì xem như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình.
b) Cơ quan đầu mối PPP tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc đối với dự án nhóm A và không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm B, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi.
Trường hợp đối với dự án khó, phức tạp thì cơ quan đầu mối PPP tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi do một lãnh đạo UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
c) UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan đầu mối PPP.
1. Sơ tuyển nhà đầu tư
a) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao tổ chức lập hồ sơ mời sơ tuyển (trừ những dự án nhóm C mà người có thẩm quyền quyết định không áp dụng sơ tuyển), kèm theo văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, B và không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao thực hiện đăng tải thông báo mời sơ tuyển; tổ chức các bước liên quan và gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ tuyển, kèm theo văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đến Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định kết quả sơ tuyển trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, B và không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt;
c) UBND tỉnh phê duyệt kết quả sơ tuyển trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định kết quả sơ tuyển của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
d) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao thực hiện đăng tải danh sách ngắn và gửi thông báo đến các nhà đầu tư nộp hồ sơ dự sơ tuyển.
2. Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư
a) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao tổ chức lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, kèm theo văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt, gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, B và không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
c) UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao thực hiện đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư.
3. Lựa chọn nhà đầu tư
a) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao tổ chức lập hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu trong trường hợp chỉ định thầu), kèm theo văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt gửi đến Sở Kế hoạchvà Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, B và không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
b) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao thực hiện đăng tải thông báo mời thầu (trừ trường hợp chỉ định thầu), gửi thư mời thầu đến các nhà đầu tư có tên trong danh sách ngắn (trường hợp có áp dụng sơ tuyển); tổ chức các bước liên quan và gửi báo cáo kết quả đánh giá các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật (trừ trường hợp chỉ định thầu), kèm theo văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, B và không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
UBND tỉnh phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
c) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao thực hiện các bước liên quan tiếp theo và gửi báo cáo kết quả đánh giá lựa chọn nhà đầu tư, kèm theo văn bản đề nghị thẩm định, phê duyệt đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn không quá 25 ngày làm việc đối với dự án nhóm A, B và không quá 15 ngày làm việc đối với dự án nhóm C, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.
UBND tỉnh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
d) Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao thực hiện đăng tải kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
1. Đàm phán và ký kết thỏa thuận đầu tư
Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao tổ chức đàm phán hợp đồng dự án và ký kết thỏa thuận đầu tư với nhà đầu tư.
2. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án nhóm A, B, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với dự án nhóm C không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).
Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định trong thời hạn không quá 13 ngày làm việc, trình UBND tỉnh xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Ký kết hợp đồng dự án
Cơ quan được ủy quyền hoặc được giao tham mưu UBND tỉnh xem xét ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư (đối với dự án nhóm A) hoặc trực tiếp ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tư (đối với dự án nhóm B,C).
4. Thành lập doanh nghiệp dự án
Nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án phù hợp với mục tiêu, phạm vi hoạt động đã thỏa thuận tại hợp đồng dự án (đối với dự án thực hiện theo hợp đồng BT hoặc dự án nhóm C, nhà đầu tư quyết định thành lập doanh nghiệp dự án hoặc trực tiếp thực hiện dự án nhưng phải tổ chức quản lý và hạch toán độc lập nguồn vốn đầu tư và các hoạt động của dự án).
1. Triển khai thực hiện dự án
Dự án được triển khai theo các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng dự án sau khi hợp đồng dự án được ký kết.
2. Quyết toán và chuyển giao công trình dự án
Nhà đầu tư thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hoàn thành công trình dự án.
Đối với các hợp đồng dự án có quy định việc chuyển giao công trình dự án, thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư theo PPP.
Chương III
 
Điều 9. Trách nhiệm của các sở, ban ngành cấp tỉnh
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Làm cơ quan đầu mối thực hiện dự án đầu tư theo hình thức PPP trên địa bàn tỉnh; chủ trì triển khai, chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Quy định này.
b) Chủ trì tham mưu UBND tỉnh: Xây dựng và tổ chức phổ biến chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP; xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án; theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các dự án PPP trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
c) Tham mưu UBND tỉnh xem xét cho nhà đầu tư đề xuất dự án được lập báo cáo nghiên cứu khả thi và ký thỏa thuận lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo ủy quyền của UBND tỉnh;
a) Có ý kiến thẩm định phương án tài chính của đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi khi được cơ quan đầu mối PPP lấy ý kiến. Trường hợp cần thiết thì đề xuất thuê tư vấn độc lập thẩm tra để làm cơ sở thẩm định;
b) Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá trị quỹ đất (hoặc giá trị tài nguyên, nguồn lực khác) thanh toán cho nhà đầu tư;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
a) Đề xuất danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc phạm vi quản lý;
b) Làm cơ quan được ủy quyền hoặc được giao nhiệm vụ chịu trách nhiệm:
- Đề xuất mục tiêu (hoặc đề nghị nhà đầu tư điều chỉnh, bổ sung mục tiêu), hiệu quả đầu tư dự án;
- Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, lập đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ trường hợp nhà đầu tư thực hiện);
d) Quyết định lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đề xuất dự án, lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ trường hợp nhà đầu tư thực hiện);
- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để thực hiện việc giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án;
- Thành lập hoặc giao đơn vị quản lý dự án thực hiện các hoạt động thuộc trách nhiệm của mình (giám sát việc thực hiện hợp đồng; kiểm tra việc giám sát quá trình thi công; tổ chức kiểm định chất lượng khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc khi được cơ quan nhà nước yêu cầu;... ). Trường hợp cần thiết thì đề xuất thuê tổ chức tư vấn độc lập để hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ phức tạp.
- Kịp thời thẩm định thiết kế xây dựng (kể cả việc áp dụng đơn giá, định mức, đánh giá giải pháp thiết kế về tiết kiệm chi phí xây dựng công trình của dự án) và góp ý thẩm định các nội dung liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình khi được cơ quan đầu mối PPP lấy ý kiến. Trường hợp cần thiết thì đề xuất thuê tư vấn độc lập thẩm tra để làm cơ sở thẩm định;
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước liên quan đến dự án PPP; tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các dự án đầu tư PPP đối với lĩnh vực ngành quản lý;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
1. Đề xuất danh mục dự án đầu tư theo hình thức PPP thuộc phạm vi quản lý;
2. Làm cơ quan được ủy quyền hoặc được giao khi được UBND tỉnh giao nhiệm vụ và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 9 Quy định này;
3. Chịu trách nhiệm tổ chức giải phóng mặt bằng và hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án;
4. Kịp thời có văn bản góp ý thẩm định các nội dung liên quan của đề xuất đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi trên địa bàn khi được cơ quan đầu mối PPP lấy ý kiến;
5. Thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về công trình xây dựng đầu tư trên địa bàn;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
1. Phối hợp với cơ quan được ủy quyền hoặc được giao hoàn chỉnh đề xuất dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi (trường hợp nhà đầu tư đề xuất dự án và được lập báo cáo nghiên cứu khả thi).
2. Ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu tư vấn, cung cấp hàng hóa, xây lắp và nhà thầu khác trên cơ sở bảo đảm công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế để áp dụng thống nhất trong quá trình thực hiện dự án.
3. Tổ chức lập thiết kế, thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật về xây dựng. Việc thay đổi thiết kế làm ảnh hưởng đến quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật, tiến độ thực hiện dự án phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, dịch vụ của dự án; tự giám sát, quản lý hoặc thuê tổ chức tư vấn độc lập để quản lý, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu các hạng mục và toàn bộ công trình theo thiết kế, phương án kinh doanh quy định tại hợp đồng dự án.
5. Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
Chương IV
 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các tổ chức và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chịu trách nhiệm thực hiện Quy định này;
- Trường hợp có quy định, hướng dẫn mới của Trung ương về đầu tư theo hình thức PPP, thì thực hiện theo quy định mới của Trung ương;
 

 
 
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
                 
 
 
 
 
 
Nguyễn Hữu Hoài
 
 
 

thuộc tính Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng BìnhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:08/2017/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Hoài
Ngày ban hành:24/04/2017Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư

tải Quyết định 08/2017/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi