Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND Hậu Giang điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

_________

Số: 16/2020/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hậu Giang, ngày 04 tháng 9 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3)

___________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 17

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 1861/TTr-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3), với số vốn 30.303 triệu đồng. Cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn kéo dài năm 2019 sang năm 2020, với số vốn 16.014 triệu đồng.

2. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020, với số vốn 14.289 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 04 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 9  năm 2020./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ (HN - TP.HCM);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Tài chính;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;

- Các sở, ban, ngành tỉnh;

- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;

- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;

- Công báo tỉnh;

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Huỳnh Thanh Tạo

 

 

 

Phụ lục I

DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN KÉO DÀI NĂM 2019 SANG NĂM 2020

(Kèm theo Nghị quyết số:16/2020/NQ-HĐND ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tinh Hậu Giang)

 

ĐVT: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2020

Kế hoạch vốn kéo dài sang năm 2020 sau điều chỉnh, bổ sung

Giảm

Tăng

Ghi chú

 

Số quyết định ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó:

 

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: Cân đối NSĐP

Cân đối NSĐP

XSKT

Cân đối NSĐP

XSKT

 
 

 

Tổng số

 

 

        1,109,314

           719,560

         47,793

         5,819

          41,974

      47,793

      5,819

     41,974

     16,014

     16,014

 

 

A

Tỉnh quản lý

 

 

           988,498

           611,722

         46,277

         4,481

          41,796

      44,052

      4,481

     39,571

     15,357

     13,132

 

 

I

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

 

 

           982,579

           605,803

         45,817

         4,079

          41,738

      43,877

      4,364

     39,513

     15,062

     13,122

 

 

(1)

Dự án tất toán tài khoản

 

 

           364,230

           248,632

                79

              79

                  -  

        2,285

         500

       1,785

            -  

       2,206

 

 

1

Trường THPT Cây Dương (phân hiệu Búng Tàu)

2015

1443/QĐ-UBND, 21/10/2014

                6,827

                6,827

 

 

 

             80

 

             80

 

             80

 

 

2

Trụ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

2008-2009

1555/QĐ-UBND,  05/9/2007

              13,144

              13,144

 

 

 

           287

 

           287

 

           287

 

 

3

Tu bổ, tôn tạo và nâng cấp Di tích Đền thờ Bác Hồ

2009-2010

1325/QĐ-UBND, 14/5/2009

                4,685

                4,685

 

 

 

               9

 

              9

 

              9

 

 

4

Cụm tượng đài "Chiến thắng 75 lượt tiểu đoàn ngụy"

2010-2012

619/QĐ-UBND, 17/3/2010

              25,974

              25,974

 

 

 

             89

 

             89

 

             89

 

 

5

Cổng chào đường nối Vị Thanh - Cần Thơ

2013

32/QĐ-SKHĐT 08/3/2013

                1,188

                1,188

 

 

 

               5

 

              5

 

              5

 

 

6

NC, SC Trường nghiệp vụ Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Hậu Giang

2015

210/QĐ-SKHĐT 30/10/2014

                  994

                   994

 

 

 

               8

 

              8

 

              8

 

 

7

Trung tâm phòng chống HIV/AIDS

2011-2015

639/QĐ-UBND,  07/4/2011

              31,933

              31,933

 

 

 

           239

 

           239

 

           239

 

 

8

Phòng khám Đa khoa khu vực Trà Lồng, H.Long Mỹ, tỉnh HG

2013-2013

2077/QĐ-UBND, 22/10/2012

                8,528

 

 

 

 

           212

 

           212

 

           212

 

 

9

Trường THPT Lương Tâm

2018-2018

229/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

              11,600

              11,600

 

 

 

             18

 

             18

 

             18

 

 

10

Bệnh viện đa khoa H.Long Mỹ

2008 - 2017

1909/QĐ-UBND, 27/8/2008

            103,216

 

 

 

 

           253

 

           253

 

           253

 

 

11

Trạm Y tế xã Long Bình (mới chia tách)

2017-2019

240/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016

                6,992

                3,138

 

 

 

             14

 

             14

 

             14

 

 

12

Nâng cấp, sửa chữa Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh

2019

487/QĐ-SKHĐT, 31/10/2018

                8,009

                8,009

 

 

 

               3

 

              3

 

              3

 

 

13

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ.

2014-2015

116/QĐ-SKHĐT,
ngày 11/7/2014

                  671

                   671

 

 

 

               5

 

              5

 

              5

 

 

14

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ.

2014-2015

137/QĐ-SKHĐT, 17/7/2014

                3,515

                3,515

 

 

 

               2

 

              2

 

              2

 

 

15

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế phường 3, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2014-2015

140/QĐ-SKHĐT, 17/7/2014

                3,657

                3,657

 

 

 

               2

 

              2

 

              2

 

 

16

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Hỏa Lựu, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

2014-2015

139/QĐ-SKHĐT,
ngày 17/7/2014

                1,692

                1,692

 

 

 

               3

 

              3

 

              3

 

 

17

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A.

2014-2015

142/QĐ-SKHĐT, 17/7/2014

                3,968

                3,968

 

 

 

             29

 

             29

 

             29

 

 

18

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A.

2014-2015

121/QĐ-SKHĐT, 11/7/2014

                3,856

                3,856

 

 

 

             28

 

             28

 

             28

 

 

19

Trạm Y tế xã Long Bình, huyện Long Mỹ.

2014-2015

212/QĐ-UBND,
10/02/2015

                5,671

                5,671

 

 

 

           443

 

           443

 

           443

 

 

20

Nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế xã Vị Trung, huyện Vị Thủy.

2014-2015

78/QĐ-SKHĐT, 23/6/2014

                2,955

                2,955

 

 

 

             28

 

             28

 

             28

 

 

21

Trạm Y tế thị trấn Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

2015-2016

957/QĐ-UBND, 14/7/2015

                6,576

                6,576

 

 

 

             28

 

             28

 

             28

 

 

22

Trụ sở làm việc các Hội có tính chất đặc thù của tỉnh

2016-2019

702/QĐ-UBND; 04/5/2016

              54,885

              54,885

 

 

 

           180

          180

 

 

           180

 

 

23

Trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

2016-2018

1252/QĐ-
UBND 30/10/2015

              23,694

              23,694

 

 

 

             75

            75

 

 

             75

 

 

24

Trụ sở làm việc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công Thương

2017-2019

1971/QĐ-UBND, 31/10/2016

              30,000

              30,000

                79

              79

 

           245

          245

 

 

           166

 

 

(2)

Dự án hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2018

 

 

           123,543

           101,326

           3,463

               -  

            3,463

        3,125

            -  

       3,125

          338

             -  

 

 

 

 Dự án nhóm B

 

 

             80,931

             80,931

           2,181

               -  

            2,181

        2,159

            -  

       2,159

            22

             -  

 

 

1

Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình tỉnh HG

2013-2020

265/QĐ-UBND, 24/2/2015

              80,931

              80,931

            2,181

 

             2,181

         2,159

 

        2,159

            22

 

 

 

 

 Dự án nhóm C

 

 

             42,612

             20,395

           1,282

               -  

            1,282

           966

            -  

          966

          316

             -  

 

 

1

NC,SC,MR TYT xã Phú An, H. Châu Thành, T.HG

2014-2015

120/QĐ-SKHĐT, 11/7/2014

                3,577

 

                81

 

                 81

 

 

 

            81

 

 

 

2

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh HG

2011-2016

2532/QĐ-UBND,
17/12/2010

              29,967

              13,395

               964

 

                964

           910

 

           910

            54

 

 

 

3

Bệnh viện Lao tỉnh Hậu Giang

2008-2017

2002/QĐ-UBND, 03/10/2016

                2,068

 

               226

 

                226

             55

 

             55

          171

 

 

 

4

Trường THPT Trường Long Tây

2017-2019

245/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016

                7,000

                7,000

                11

 

                 11

               1

 

              1

            10

 

 

 

(3)

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019

 

 

             60,374

             43,482

           1,286

               -  

            1,286

           948

            -  

          948

          338

             -  

 

 

 

Dự án nhóm C

 

 

             60,374

             43,482

           1,286

               -  

            1,286

           948

            -  

          948

          338

             -  

 

 

1

Trường THPT Tân Phú

2017-2019

244/QĐ-SKHĐT, 28/10/2016

                5,000

                5,000

                57

 

                 57

             38

 

             38

            19

 

 

 

2

Trạm Y tế xã Thạnh Xuân

2018-2020

223/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

                7,599

                3,745

               531

 

                531

           516

 

           516

            15

 

 

 

3

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh HG gồm các HM: Sân đường nội bộ…

2018-2020

225/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

              14,999

              14,999

               321

 

                321

           177

 

           177

          144

 

 

 

4

Trường THPT Chuyên Vị Thanh

2018-2020

227/QĐ-SKHĐT, 31/10/2017

                6,700

                6,700

                93

 

                 93

             82

 

             82

            11

 

 

 

5

Cải tạo, nâng cấp XD hệ thống xử lý nước thải và chất rắn y tế cải thiện môi trường BVĐK H.Vị Thủy; BV Lao và Bệnh phổi tỉnh HG

2015-2018

724/QĐ-UBND, 20/5 2015

              26,076

              13,038

               284

 

                284

           135

 

           135

          149

 

 

 

(4)

Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019

 

 

           404,701

           182,632

         40,989

         4,000

          36,989

      26,603

      2,254

     24,349

     14,386

             -  

 

 

 

Dự án nhóm B

 

 

           365,851

           143,782

         30,173

         4,000

          26,173

      16,527

      2,254

     14,273

     13,646

             -  

 

 

1

Dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ

2016-2020

1529/QĐ-UBND, 30/10/2015

              51,715

              52,602

            9,000

 

             9,000

         7,100

 

        7,100

        1,900

 

 

 

2

DA xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải TP.Vị Thanh

2013-2020

1473/QĐ-UBND, 04/10/2016

            274,136

              51,180

            4,000

          4,000

 

         2,254

       2,254

 

        1,746

 

 

 

3

Xây dựng nhà máy nước Long Mỹ

2017-2019

1859/QĐ-UBND 28/10/2016; 801/QĐ-UBND, 22/05/2018

              40,000

              40,000

          17,173

 

           17,173

         7,173

 

        7,173

      10,000

 

 

 

 

Dự án nhóm C

 

 

             38,850

             38,850

         10,816

               -  

          10,816

      10,076

            -  

     10,076

          740

             -  

 

 

1

Trường Tiểu học TT Trà Lồng

2018-2020

2154//QĐ-UBND, 31/10/2017

              32,000

              32,000

            7,287

 

             7,287

         7,157

 

        7,157

          130

 

 

 

2

Trường THPT Vị Thanh

2018-2020

228/QĐ-SKHĐT; 31/10/2017 và 208/QĐ-SKHĐT; 02/08/2019

                6,850

                6,850

            3,529

 

             3,529

         2,919

 

        2,919

          610

 

 

 

(5)

Dự án khởi công mới năm 2020

 

 

             29,731

             29,731

                 -  

               -  

                  -  

      10,916

      1,610

       9,306

            -  

     10,916

 

 

1

Mở rộng diện tích xây dựng Khu Di tích lịch sử “Địa điểm thành lập Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam tỉnh Cần Thơ” tại xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A

2020-2022

1907/QĐ-
UBND 31/10/2019

              29,731

              29,731

 

 

 

       10,916

       1,610

        9,306

 

       10,916

 

 

II

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

 

               2,497

               2,497

                58

               -  

                 58

             58

            -  

            58

            10

            10

 

 

 

Dự án dự kiến hoàn thành năm 2019

 

 

               2,497

               2,497

                58

               -  

                 58

             58

            -  

            58

            10

            10

 

 

1

Trường THPT Châu Thành A

2018-2020

238/QĐ-SKHĐT,
31/10/2017

                1,199

                1,199

                35

 

                 35

             39

 

             39

 

              4

 

 

2

Trường THPT Ngã Sáu, huyện Châu Thành

2018-2020

476/QĐ-SKHĐT,
31/10/2018

                  999

                   999

                  4

 

                   4

             10

 

             10

 

              6

 

 

3

Trường Dạy trẻ Khuyết tật tỉnh Hậu Giang

2018-2020

479/QĐ-SKHĐT,
31/10/2018

                  299

                   299

                19

 

                 19

               9

 

              9

            10

 

 

 

III

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 

               3,421

               3,421

              402

            402

                  -  

           117

         117

             -  

          285

             -  

 

 

(1)

Dự án Quy hoạch và tất toán tài khoản

 

 

               3,421

               3,421

              402

            402

                  -  

           117

         117

             -  

          285

             -  

 

 

1

Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

2015-2026

1934/QĐ-UBND, 26/10/2017

                  553

                   553

                72

              72

 

             39

            39

 

            33

 

 

 

2

Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài (NGO) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

2015-2026

1936/QĐ-UBND, 26/10/2017

                  553

                   553

                72

              72

 

             39

            39

 

            33

 

 

 

3

Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

2015-2026

1935/QĐ-UBND, 26/10/2017

                  553

                   553

                72

              72

 

             39

            39

 

            33

 

 

 

4

Quy hoạch mạng lưới cấp nước và sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030

2015-2016

1802/QĐ-UBND, 19/12/2014

                1,762

                1,762

               186

             186

 

             -  

 

 

          186

 

 

 

B

Cấp Huyện quản lý

 

 

           120,816

           107,838

           1,516

         1,338

               178

        3,741

      1,338

       2,403

          657

       2,882

 

 

I

UBND thành phố Ngã Bảy

 

 

             28,154

             28,154

              450

            450

                  -  

           450

         450

             -  

          259

          259

 

 

(1)

Dự án tất toán tài khoản

 

 

              28,154

              28,154

               450

             450

                  -  

           450

          450

             -  

          259

           259

 

 

1

Nâng cấp đường 1 tháng 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy

2017-2019

QĐ 3729 ngày 31/10/2016

           7,974.42

            7,974.42

          267.00

        267.00

 

       132.00

     132.00

 

          135

 

 

 

2

Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền

2017-2019

QĐ 3741 ngày 31/10/2016

          14,733.92

          14,733.92

            53.00

          53.00

 

         20.00

       20.00

 

            33

 

 

 

3

Hoàn thiện đường Nguyễn Văn Nết

2019-2020

QĐ 2272 ngày 24/10/2017

           2,475.86

            2,475.86

          130.00

        130.00

 

         39.00

       39.00

 

            91

 

 

 

4

Mua sắm thiết bị nhà Công vụ

2020

QĐ 1926 ngày 31/10/2019

                1,970

                1,970

                 -  

 

 

           196

          196

 

 

           196

 

 

5

Di dời nhà bia ghi tên liệt sĩ xã Đại Thành

2020

QĐ 1913 ngày 31/10/2019

                1,000

                1,000

                 -  

 

 

             63

            63

 

 

             63

 

 

II

UBND thị xã Long Mỹ

 

 

             20,000

             20,000

              178

               -  

               178

           178

            -  

          178

          149

          149

 

 

(1)

Dự án tất toán tài khoản

 

 

             20,000

             20,000

              178

               -  

               178

           178

            -  

          178

          149

          149

 

 

1

Trường Tiểu học Long Trị 1

2017-2019

1519/QĐ-UBND ngày 31/10/2016

              15,000

              15,000

               178

 

                178

             29

 

             29

          149

 

 

 

2

Đường Nguyễn Việt Hồng

2018-2020

3638c/QĐ-UBND ngày 24/3/2016

                5,000

                5,000

 

 

 

           149

 

           149

 

           149

 

 

III

UBND huyện Long Mỹ

 

 

             49,183

             40,531

              592

            592

                  -  

        2,817

         592

       2,225

            -  

       2,225

 

 

(1)

Dự án tất toán tài khoản

 

 

               2,225

               2,225

                 -  

               -  

                  -  

        2,225

            -  

       2,225

            -  

       2,225

 

 

1

Đường bê tông 2.5m Bờ Tây kênh Năm Căn, ấp 3 xã Lương Tâm

2016-2018

43/QĐ-UBND 11/01/2019

                2,225

                2,225

 

 

 

         2,225

 

        2,225

 

        2,225

 

 

IV

UBND huyện Châu Thành

 

 

             23,479

             19,153

              296

            296

                  -  

           296

         296

             -  

          249

          249

 

 

(1)

Dự án tất toán tài khoản

 

 

             23,479

             19,153

              296

            296

                  -  

           296

         296

             -  

          249

          249

 

 

1

Cụm dân cư vượt lũ thị trấn Ngã Sáu (giai đoạn 2)

2009-2013

5018 ngày 27/11/2013

              18,109

              18,109

               296

             296

 

             47

            47

 

          249

 

 

 

2

Cầu giao thông nông thôn, bê tông, Kênh Lạc

2012-2013

3515/QĐ-UBND; ngày 23/10/2012

                1,044

                1,044

 

 

 

             79

            79

 

 

             79

 

 

3

Cầu Ông Hoạch, xã Đông Thạnh (ngang Ủy ban nhân dân xã Đông Thạnh)

2015-2019

2191/QĐ-UBND; ngày 16/6/2015

                4,326

 

 

 

 

           170

          170

 

 

           170

 

 

V

UBND huyện Phụng Hiệp

 

 

             37,184

                     -  

              296

               -  

               296

           296

           57

          239

          186

          186

 

 

(1)

Dự án tất toán tài khoản

 

 

             37,184

                     -  

              296

               -  

               296

           296

           57

          239

          186

          186

 

 

1

Trung tâm Y tế huyện

2011-2013

1091/QĐ-UBND ngày 04/07/2011

              33,993

 

               296

 

                296

           110

 

           110

          186

 

 

 

2

Cầu kênh ranh xã Tân Bình

2016-2018

4733/QĐ-UBND
31/10/2016

                  969

 

 

 

 

             57

            57

 

 

             57

 

 

3

Trường Tiểu học Long Thạnh 3; Hạng mục san lấp mặt bằng, sân , hàng rào

2016-2018

6051/QĐ-UBND
29/11/2016

                  910

 

 

 

 

             40

 

             40

 

             40

 

 

4

Trường Mẫu giáo Hòa Mỹ điểm ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp; Hạng mục: 02 phòng học sân chơi, thiết bị

2016-2018

1057/QĐ-UBND
10/10/2016

                1,312

 

 

 

 

             89

 

             89

 

             89

 

 
 

 

thuộc tính Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3)
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu GiangSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:16/2020/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Huỳnh Thanh Tạo
Ngày ban hành:04/09/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi