Nghị quyết 04/NQ-HĐND Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

________

Số: 04/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1)

________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của UBND Thành phố tại Tờ trình số 65/TTr-UBND ngày 11/05/2020 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1); Báo cáo thẩm tra số 13/BC-HĐND ngày 13/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; Báo cáo giải trình bổ sung số 128/BC-UBND ngày 14/5/2020 của UBND Thành phố; ý kiến thảo luận và kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND Thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1) của Thành phố Hà Nội (Chi tiết tại các biểu phụ lục 1,2,3,4,5 đính kèm).

Điều 2. Thông qua phương án phân bổ chi tiết phần vốn ngân sách trung ương bố trí thu hồi ứng năm 2020 với số vốn 161.600 triệu đồng (Chi tiết tại biểu phụ lục 6 đính kèm).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND Thành phố tổ chức triển khai nghị quyết. Các nội dung không điều chỉnh tại Nghị quyết này tiếp tục thực hiện theo quy định tại các Nghị quyết số: 02/NQ-HĐND ngày 03/7/2017; 15/NQ-HĐND ngày 04/12/2017; 08/NQ-HĐND ngày 04/12/2018; 24/NQ-HĐND ngày 04/12/2019; 26/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND Thành phố.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15/5/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ Thành phố;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Các văn phòng: Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố;
- Các sở: KHĐT; TC; TN&MT; QH-KT; GTVT; NN&PTNT; XD;
- Đại biểu HĐND Thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã.;
- Các BQLDA ĐTXDCT: Dân dụng và Công nghiệp; Giao thông; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Văn hóa - Xã hội; Cấp thoát nước và môi trường;
- Công báo Thành phố, Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

PHỤ LỤC 01

BIỂU TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020 VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2020 CẤP THÀNH PHỐ (ĐỢT 1)
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

 

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Nhóm dự án

Mức vốn trung hạn 2016-2020 đã được duyệt

Lũy kế giải ngân vốn từ đầu dự án đến hết ngày 31/01/2020

Kế hoạch vốn năm 2020 được giao

Giải ngân KH 2020 đến hết ngày 24/4/2020

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2020

Kế hoạch vốn năm 2020 sau điều chỉnh

Mc vn trung hn sau điều chỉnh

Dự án hoàn thành năm 2020

Ghi chú

 

Tng số

Trong đó năm 2020

 

A

B

C

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

3

81

44

14.470.747

6.552.681

12.083.807

4.404.000

438.096

 

4.404.000

13.352.016

62

 

 

 

Tổng số dự án điều chỉnh giảm kế hoạch vốn

1

22

6

5,965,635

3,852,075

2,001,921

3,051,000

188,172

-2,112,500

938,500

3,081,910

3

 

 

 

Tổng số dự án tăng kế hoạch vốn

2

59

38

8,505,112

1,700,506

10,081,886

1,353,000

249,924

2,112,500

3,465,500

10,270,106

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

VỐN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ CÁC DỰ ÁN XÂY DNG CƠ BẢN TẬP TRUNG

3

73

44

13,698,474

5,032,681

11,918,608

4,046,000

367,630

-160,000

3,886,000

12,581,743

62

 

 

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

1

21

6

5,865,635

3,752,075

2,000,821

2,951,000

188,172

-2,014,500

936,500

3,079,910

3

 

 

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

2

52

38

7,832,839

1,280,506

9,917,787

1,095,000

179,458

1,854,500

2,949,500

9,501,833

59

 

 

 

Dự án có số vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 nhưng không giải ngân hết trong năm 2019, cần bổ sung vốn năm 2020

 

16

3

1,911,348

8,000

2,479,059

 

 

376,000

376,000

2,279,348

19

 

 

 

Dự án đã có trong trung hạn 2016-2020 và cân đối vốn

2

31

4

5,921,491

1,272,506

7,438,728

1,095,000

179,458

989,800

2,084,800

6,733,785

12

 

 

 

Dự án mới trong danh mục hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (danh mục 65 dự án)

 

5

2

 

 

 

 

 

244,000

244,000

244,000

 

 

 

 

Dự án mới chưa thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 (Các dự án cấp bách đê điều, bức xúc dân sinh, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố)

 

 

29

 

 

 

 

 

244,700

244,700

244,700

28

 

 

II

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CHƯƠNG TRÌNH MC TIÊU THÀNH PHỐ

 

1

 

100,000

100,000

1,100

100,000

 

-98,000

2,000

2,000

 

 

 

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

 

 

 

100,000

100,000

1,100

100,000

 

-98,000

2,000

2,000

 

 

 

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ ĐẶC THÙ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT

 

6

 

545,000

420,000

136,906

258,000

70,466

247,000

505,000

630,000

 

 

 

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

 

6

 

545,000

420,000

136,906

258,000

70.466

247.000

505,000

630,000

 

 

 

 

Dự án đã có trong trung hạn 2016-2020 và cân đối vốn

 

6

 

545,000

420,000

136,906

258,000

70,466

247,000

505,000

630,000

 

 

 

IV

CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẰNG NGUỒN HUY ĐỘNG, ĐÓNG GÓP TỪ CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

 

1

 

127,273

 

27,193

 

 

11,000

11,000

138,273

 

 

 

1

DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM KẾ HOẠCH VỐN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DỰ ÁN TĂNG KẾ HOẠCH VỐN

 

1

 

127,273

 

27,193

 

 

11,000

11,000

138,273

 

 

 

 

Dự án có số vốn năm 2018 kéo dài sang năm 2019 nhưng không giải ngân hết trong năm 2019, cần bổ sung vốn năm 2020

 

1

 

127,273

 

27,193

 

 

11,000

11,000

138,273

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 06

GIAO KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

 

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Thời gian KC-HT

Quyết định phê duyệt dự án

Tổng số vốn ứng trước

Kế hoạch đầu tư NSTW giai đoạn 2016-2020

Tổng số đã thu hồi vốn ứng đến hết năm 2019

Kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2020

Chủ đầu tư

Ghi chú

Số, ngày QĐ

Tổng vốn đầu tư

Tổng số

Trong đó thu hồi các khoản ứng trước NSTW

Tổng số

Trong đó số vốn đã thu hồi giai đoạn 2016-2020

Tổng số

Trong đó thu hồi vốn ứng trước

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG SỐ

 

 

 

3,326,351

1,578,000

458,662

458,662

981,050

181,050

161,600

161,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư phục vụ Đại hội thể thao Châu Á trong nhà lần thứ II (Dự án xây dựng cung thi đấu điền kinh trong nhà)

Hà Nội

 

2008-2009

2646/QĐ-UBND ngày 07/7/2008

494,790

450,000

321,851

321,851

181,050

181,050

140,801

140,801

Sở Xây dựng

Thu hồi vốn ứng Ngân sách Trung ương

2

Các dự án, chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội (Dự án Công viên Hòa Bình)

Hà Nội

2002-2010

 

2,831,561

1,128,000

136,811

136,811

800,000

 

20,799

20,799

Ban QLDA ĐTXD công trình văn hóa - xã hội TP Hà Nội

Thu hồi vốn ứng Ngân sách Trung ương cho Dự án Công viên Hòa Bình được quyết định đầu tư tại Quyết định số 2510/QĐ-UBND ngày 10/12/2008, TMĐT 282.380 triệu đồng; tổng số vốn ứng chưa thu hồi 21.659 triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

thuộc tính Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Nghị quyết 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2020 (đợt 1)
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:15/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi