Nghị quyết 03/NQ-HĐND Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

__________

Số: 03/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

Về phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

______________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 14

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại tờ trình số 70/TTr-UBND ngày 12/5/2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội; báo cáo thẩm tra s14/BC-HĐND ngày 13/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận và kết quả biu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư 06 dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội, tổng mức đầu tư dự kiến 34.639 triệu đồng.

Điều 2. Điều chỉnh chủ trương đầu tư 04 dự án (bao gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C) sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố, tổng mức đầu tư dự kiến 713.272 triệu đồng.

(Chi tiết tại 11 phụ lục kèm theo).

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phtổ chức thực hiện Nghị quyết.

1.1. Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện: Rà soát, chuẩn xác quy mô, nội dung đầu tư, có giải pháp đấu nối thích hợp, khp nối đồng bộ, lựa chọn phương án, giải pháp kthuật phù hợp, đảm bảo tránh trùng lặp, tiết kiệm, hiệu quả và tổ chức triển khai thực hiện; Xác định ngun gc đt đai, xây dựng phương án, kinh phí giải phóng mặt bng đảm bảo đúng chế độ, chính sách hiện hành; Trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan; Trong công tác lập, trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cần lưu ý thực hiện (hoặc giải trình việc không thực hiện) ý kiến của các sở, ngành đã đóng góp tại bước lập, trình, thm định và quyết định chủ trương đầu tư dự án.

1.2. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường kiểm tra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đu tư xây dựng công trình; hướng dn, phi hợp cùng Chủ đu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.

1.3. Trong công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm cần cân đối nguồn vốn ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp huyện (đối với các dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện) theo tiến độ đảm bảo hoàn thành các dự án theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15/5/2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban CTĐB thuộc UBTV Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- TT HĐND, UBND, UB MTTQ TP;
- Các Ban Đảng, các Ban HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Các VP: Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các sở: KH&ĐT, TC, XD, GTVT, TN&MT, QH-KT;
- Công an Thành phố;
- Các BQLDA ĐTXDCT: Giao thông, Văn hóa - Xã hội;
- Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện: Ba Đình,
Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Sóc Sơn;
- Công báo Thành phố;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỰ ÁN HĐND THÀNH PHỐ PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TẠI KỲ HỌP THỨ 14
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

 

Đvt: Triệu đồng

TT

Dự án

Nhóm dự án

TMĐT

Thời gian thực hiện

Chđầu tư

Ghi chú

A

B

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

3

7

747.911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

 

 

6

34.639

 

 

 

I.1

Lĩnh vực hạ tầng giao thông

 

 

6

34.639

 

 

 

1

Cầu vượt cho người đi bộ qua đường 2,5 tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai

 

 

1

5.200

2021-2022

Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông

Phụ lục 2

2

Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Liễu Giai, quận Ba Đình

 

 

1

8.009

2021-2022

Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông

Phụ lục 3

3

Cầu vượt cho người đi bộ tại trước tòa nhà HH1A, HUD3, CT5-X2 trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai

 

 

1

3.944

2021-2022

Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông

Phụ lục 4

4

Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm

 

 

1

5.533

2021-2022

Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông

Phụ lục 5

5

Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Ngọc Hồi tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai

 

 

1

6.001

2021-2022

Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông

Phụ lục 6

6

Cu vượt cho người đi bộ qua đường Đào Tấn, quận Ba Đình

 

 

1

5.952

2021-2022

Ban QLDA ĐTXD CT Giao thông

Phụ lục 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Phê duyệt điều chnh chủ trương đầu tư

 

3

1

713.272

 

 

 

II.1

Lĩnh vực hạ tầng kỹ thut

 

3

1

713.272

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kthuật khu tái định cư xã Hồng Kỳ phục vụ di n vùng ảnh hưởng môi trường của khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn

 

1

 

101.600

2019-2020

UBND huyện Sóc Sơn

Phụ lục 8

2

Sửa chữa, bảo trì, lp đặt bổ sung, thay thế linh kiện, thiết bị và phương tiện hệ thống PCCC đã được trang bị, lp đặt theo thiết kế ban đầu tại các chung cư tái định cư (Khu Xuân La, Xuân Đinh, Nghĩa Đô, Phú Thượng, Mễ Trì Hạ, Lê Đức Thọ, Cầu Diễn và khu Thành phố giao lưu) - Giai đoạn 1 (23 vị trí)

 

 

1

14.919

2018-2020

Ban QLDA ĐTXDCT Văn hóa - Xã hội

Phụ lục 9

3

Xây dựng tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ Quốc phòng đến Khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cả cầu qua sông Nhuệ)

 

1

 

109.899

2018-2022

UBND quận Nam Từ Liêm

Phụ lục 10

4

Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm cầu Ngà qua đường 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (tuyến đường ven sông cầu Ngà)

 

1

 

486.854

2018-2022

UBND quận Nam Từ Liêm

Phụ lục 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

Chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt cho người đi bộ qua đường 2,5 tại khu vực chợ đầu mối phía Nam, quận Hoàng Mai
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

______________

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người đi bộ qua đường 2,5 tại khu vực chợ đu mối phía Nam; góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tng giao thông trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cầu vượt tại vị trí khu vực chợ đầu mối phía Nam trên đường 2,5 bằng kết cấu thép lắp ghép; chiều cao tĩnh không cầu H4,75m, chiu dài toàn cu khoảng L=31,1m, bề rộng toàn cầu B=3,4m, tải trọng người đi bộ 4x10-3 MPa; móng trụ cầu bê tông cốt thép, thân trụ cầu kết cấu thép; btrí hệ thống thoát nước mặt dọc cầu.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.200 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Hoàng Mai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội.

 

 

PHỤ LỤC 3

Chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Liễu Giai, quận Ba Đình
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

_______________

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người đi bộ qua đường Liễu Giai; góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cầu vượt trên đường Liễu Giai tại vị trí gần tòa nhà MB Bank bằng kết cấu thép lắp ghép; chiều cao tĩnh không cầu H4,75m, cu 01 nhịp, chiu dài toàn cu khoảng L=46m, brộng toàn cu B=3,4m, tải trọng người đi bộ 4x10-3 MPa; móng trụ cầu bê tông cốt thép, thân trụ cầu kết cu thép; bố trí hệ thống thoát nước mặt dọc cầu.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 8.009 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Ba Đình.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội.

 

 

PHỤ LỤC 4

Chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt cho người đi bộ tại trước tòa nhà HH1A, HUD3, CT5-X2 trong khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

______________

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người đi bộ qua đường trong khu vực và đặc biệt dân cư khu vực tòa nhà HH1A, HUD3, CT5-X2 trong khu đô thị Bắc Linh Đàm; góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cầu vượt tại vị trí trước tòa nhà HH1A, HUD3, CT5-X2 trong khu đô thị Bắc Linh Đàm bằng kết cấu thép lắp ghép; chiu cao tĩnh không cầu H4,75m, cầu 01 nhịp, chiều dài toàn cầu khoảng L=28,1m, bê rộng toàn cầu B=3m, tải trọng người đi bộ 4x10-3 MPa; móng trụ cầu bê tông cốt thép, thân trụ cầu kết cấu thép; bố trí hệ thống thoát nước mặt dọc cầu.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 3.944 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Hoàng Mai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội.

 

 

PHỤ LỤC 5

Chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

______________

 

1. Mc tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người đi bộ qua đường Nguyễn Hoàng; góp phn giảm xung đột, ùn tc giao thông và hoàn chỉnh kết cu hạ tầng giao thông trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cầu vượt tại vị trí khu vực cổng sau bến xe Mỹ Đình bằng kết cấu thép lắp ghép; chiều cao tĩnh không cầu H4,75m, chiều dài toàn cu khoảng L=30m, bề rộng toàn cầu B=3,4m, tải trọng người đi bộ 4x10-3 MPa; móng trụ cầu bê tông cốt thép, thân trụ cầu kết cấu thép; bố trí hệ thống thoát nước mặt dọc cầu.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.533 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Nam Từ Liêm.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội.

 

 

PHỤ LỤC 6

Chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Ngọc Hồi tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

______________

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đặc biệt tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người đi bộ qua đường Ngọc Hồi tại khu vực bến xe Nước Ngầm; góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cầu vượt qua đường Ngọc Hồi tại vị trí khu vực gần cổng vào của bến xe Nước Ngầm bằng kết cấu thép lắp ghép; chiều cao tĩnh không cầu H4,75m, cầu 02 nhịp, chiều dài toàn cầu khoảng L=37m, bề rộng toàn cầu B=3,4m, tải trọng người đi bộ 4x10-3 MPa; móng trụ cầu bê tông cốt thép, thân trụ cầu kết cấu thép; bố trí hệ thống thoát nước mặt dọc cầu.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 6.001 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Hoàng Mai.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phố Hà Nội.

 

 
 
 

PHỤ LỤC 7

Chủ trương đầu tư dự án Cầu vượt cho người đi bộ qua đường Đào Tấn, quận Ba Đình
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

_________________

 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn cho người đi bộ qua đường Đào Tấn; góp phần giảm xung đột, ùn tắc giao thông và hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông trong khu vực.

2. Quy mô đầu tư: Xây dựng cầu vượt tại vị trí Viện vật lý bằng kết cấu thép lắp ghép; chiều cao tĩnh không cầu H4,75m, cầu 01 nhịp, chiều dài toàn cu khoảng L=32m, bề rộng toàn cầu B=3,4m, tải trọng người đi bộ 4x10-3 MPa; móng trụ cầu bê tông cốt thép, thân trụ cầu kết cấu thép; bố trí hệ thống thoát nước mặt dọc cu.

3. Dự án nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: 5.952 triệu đồng.

5. Nguồn vốn: Ngân sách Thành phố.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Quận Ba Đình.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2022.

8. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Giao thông thành phHà Nội.

 

 

PHỤ LỤC 8

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Hồng Kỳ phục vụ di dân vùng ảnh hưởng môi trường của Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (vùng bán kính 500m từ hàng rào khu LHXLCT Sóc Sơn)
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

_____________

 

TT

Nội dung

Đã phê duyệt

(12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018)

Nay điều chỉnh

1

Tổng mức đầu tư

89.756 triệu đồng

101.600 triệu đồng

 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Phụ lục 20 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về chủ trương đầu tư 26 dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

 

 

PHỤ LỤC 9

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, bảo trì, lắp đặt bổ sung, thay thế linh kiện, thiết bị và phương tiện hệ thống pccc đã được trang bị, lắp đặt theo thiết kế ban đầu tại các chung tư tái định cư (Khu Xuân La, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Phú Thượng, Mễ Trì Hạ, Lê Đức Thọ, Cầu Diễn và Khu thành phố giao lưu) - giai đoạn 1 (23 vị trí)
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

_______________

 

TT

Nội dung

Đã phê duyệt

(4650/QĐ-UBND ngày 05/9/2018)

Nay điều chỉnh

1

Quy mô đầu tư

Sửa chữa, bảo trì, lắp đặt bổ sung, thay thế linh kiện, thiết bị và phương tiện hệ thống PCCC đã được trang bị, lắp đặt theo thiết kế ban đầu (xây dựng: hệ thống chữa cháy vách tường; hệ thống báo cháy tự động; hạng mục chỉ dẫn thoát nạn và đèn sự cố; cửa chống cháy; lắp đặt thiết bị: tủ báo cháy trung tâm, máy bơm điện chữa cháy, máy bơm diesel chữa cháy) tại 23 tòa nhà tái định cư tại các khu Xuân La, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Phú Thượng, Mễ Trì Hạ, Mễ Trì, Lê Đức Thọ, Cầu Diễn và khu Thành phố giao lưu.

- Giữ nguyên quy mô theo chủ trương đầu tư được duyệt tại Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành ph;

- Bổ sung các nội dung sửa chữa, bảo trì, lắp đặt, thay thế linh kiện, thiết bị và phương tiện PCCC cho các tòa nhà CT1A, CT1B, CT1C khu đô thị Thành phố Giao lưu, quận Bắc Từ Liêm.

2

Tổng mức đầu tư

12.043 triệu đồng

14.919 triệu đồng

3

Thời gian thực hiện dự án

Năm 2018 - 2019

Năm 2018 - 2020

 

 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 4650/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của UBND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

 

 

PHỤ LỤC 10

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM THỂ THAO QUÂN ĐỘI BỘ QUỐC PHÒNG ĐẾN KHU BẢO TÀNG QUÂN SỰ VIỆT NAM (BAO GỒM CẢ CẦU QUA SÔNG NHUỆ)
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

__________________

 

TT

Nội dung

Đã phê duyệt

(291/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018)

Nay điều chỉnh

1

Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến đường mới dài L=500m, B=30m (Bmặt=15m, Bhè=2x7,25m) với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch (cu sông Nhuệ; nền mặt đường, an toàn giao thông, vỉa hè, cây xanh, thoát nước, cấp nước phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật,...)

Xây dựng tuyến đường mới dài L=350m với mặt cắt ngang phần đường điển hình B=30m, (Bmặt=15m, Bhè=2x7,5m=15,0m) với đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch (cầu qua sông Nhuệ; nn mặt đường, an toàn giao thông, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật...), bao gồm 2 đoạn tuyến:

- Đoạn tuyến 1 từ cọc 29 (Km0+496,03) đến cuối tuyến (bao gồm cầu qua sông Nhuệ) dài L=150m với mặt cắt ngang phần đường điển hình B=30m, (Bmặt=15m, Bhè=2x7,5m=15,0m) như đã phê duyệt tại văn bản số 291/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của Thường trực HĐND Thành phố.

- Đoạn tuyến 2 từ điểm cuối tuyến được duyệt kéo dài đến vị trí đảo giao thông của đoạn đường qua hầm chui Đại Lộ Thăng Long thuộc địa phận phường Đại Mỗ (Khu đất của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam) dài L=200m với mặt cắt ngang phần đường điển hình B=30m, (Bmặt=15m, Bhè=2x7,5m = 15,0m).

2

Tng mức đầu tư

227.793 triệu đồng

109.899 triệu đồng

3

Nguồn vốn

Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2017 - 2020 (phần điều tiết về ngân sách Thành phố) theo cơ chế tại văn bn số 608/HĐND-KTNS ngày 13/11/2017 của Thường trực HĐND Thành phố, tối đa không quá 109.474 triệu đồng. Ngân sách quận Nam Từ Liêm chịu trách nhiệm cân đối, bố trí cho phần còn lại để hoàn thành dự án.

Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm giai đoạn 2017 - 2020 (phần điều tiết về ngân sách Thành phố) theo cơ chế tại văn bản số 608/HĐND-KTNS ngày 13/11/2017 của Thường trực HĐND Thành phố, tối đa không quá 52.751 triệu đồng. Ngân sách quận Nam Từ Liêm chịu trách nhiệm cân đối, bố trí cho phần còn lại để hoàn thành dự án.

4

Thời gian thực hiện dự án

Năm 2018 - 2020

Năm 2018 - 2022

 

Các nội dung khác giữ nguyên theo văn bản số 291/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của Thường trực HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

 

PHỤ LỤC 11

ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ TRẠM BƠM CẦU NGÀ QUA ĐƯỜNG 70 ĐẾN HẾT ĐỊA PHẬN QUẬN NAM TỪ LIÊM (TUYẾN ĐƯỜNG VEN SÔNG CẦU NGÀ)
(Kèm theo Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/5/2020 của HĐND thành phố Hà Nội)

_______________

 

TT

Nội dung

Đã phê duyệt

(293/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018)

Nay điều chỉnh

1

Quy mô đầu tư

Xây dựng tuyến đường mới có chiều dài L= 3.000m, bao gồm 2 đoạn tuyến, đoạn tuyến 1 từ Trạm bơm cầu Ngà đến đường tỉnh 70 dài L1 = 1.000m có B = 17,5m (Bmặt = 7,5m, Bhè = 2x5m); đoạn tuyến 2 từ đường tỉnh 70 đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm dài L2 = 2.000m có B = 30m (Bmặt = 2x7,5m, Bhè = 2x5m, Bphân cách = 5m); đầu tư đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch (nền mặt đường, an toàn giao thông, vỉa hè, cây xanh, thoát nước, cấp nước phòng cháy chữa cháy, cấp điện, chiếu sáng, hào kỹ thuật,...).

- Xây dựng tuyến đường mới có quy mô như đã phê duyệt tại văn bn số 293/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của Thường trực HĐND Thành phố.

- Bổ sung Xây dựng cầu vượt trực thông tại nút giao giữa tuyến đường với đường sắt quốc gia Bắc Hồng - Văn Điển đảm bảo giao cắt khác mức với đường sắt theo quy định theo nội dung đã phê duyệt tại Khoản 5, Điều 1, Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 19/6/2019 của UBND Thành phố (phạm vi, quy mô, cao độ, chiều dài cầu, nhịp cầu, kết cấu, hình thức, cấp hạng... sẽ được xác định cụ thể và chuẩn xác trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án).

2

Tng mức đầu tư

392.942 triệu đồng

486.854 triệu đồng

3

Thời gian thực hiện dự án

Năm 2018 - 2020

Năm 2018 - 2022

 

 

Các nội dung khác giữ nguyên theo văn bản số 293/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 của Thường trực HĐND Thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

thuộc tính Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Nghị quyết 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành:15/05/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi