Kế hoạch 85/KH-UBND Hà Nội 2022 quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
_____________

Số: 85/KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Căn cứ các Nghị định: số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017, số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

UBND Thành phố ban hành Kế hoạch quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

1. Mục đích - Yêu cầu:

- Cụ thể hóa Chương trình hành động của UBND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 của thành phố Hà Nội và Chương trình công tác của UBND Thành phố năm 2022.

- Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố; tháo gỡ khó khăn vướng mắc; đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu cho phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.

- Tổ chức quản lý, đầu tư, phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động (gồm: giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp) trong hàng rào các cụm công nghiệp đáp ứng yêu cầu Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- Tiếp tục tổ chức khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập giai đoạn 2019 - 2020;

- Quyết định thành lập, mở rộng 15 - 20 cụm công nghiệp mới;

- Bổ sung 04 cụm công nghiệp mới vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đến năm 2020, có xét đến năm 2030;

- 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được quản lý hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

- 100% các cụm công nghiệp xây mới có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

- 100% các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đã đi vào hoạt động có trạm xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng;

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp

- Tổ chức lập Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở kết quả rà soát Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

- Tiếp tục hoàn thiện Chương trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đảm bảo 100% cụm công nghiệp đang hoạt động được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chất thải rắn, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, tường rào bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp.

- Rà soát các văn bản quy định hiện hành trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

2. Tổ chức quản lý, phát triển các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động

- Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng, thu thập dữ liệu thông tin các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố làm cơ sở cập nhật dữ liệu lên website quản lý cụm công nghiệp của Bộ Công Thương.

- Đầu tư, cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật nhằm hoàn thiện hạ tầng đảm bảo đồng bộ theo quy định; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 (đối với các cụm còn diện tích theo quy hoạch có nhu cầu mở rộng).

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư lấp đầy các cụm công nghiệp.

- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng, đưa vào hoạt động 11 hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 11 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 6613/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND Thành phố; Lập dự án đầu tư và tổ chức khởi công 03 hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 03 cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố còn lại.

- Xây dựng, phê duyệt phương án giá dịch vụ, giá xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Chuyển đổi mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối với các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được phê duyệt; đề xuất xử lý các vi phạm (nếu có).

- Thường xuyên nắm bắt, đánh giá tình hình quản lý, phát triển cụm công nghiệp; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

3. Triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập

- Tổ chức khởi công xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các dự án đầu tư thứ phát vào hoạt động sản xuất kinh doanh tại 45 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập bao gồm:

+ 02 cụm công nghiệp được thành lập theo Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Liên Bộ: Công Thương - Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực (Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên, huyện Thanh Oai; Cụm công nghiệp CN3, huyện Sóc Sơn);

+ 43 cụm công nghiệp được thành lập giai đoạn 2018 - 2020.

- Tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các chủ đầu tư để rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ khởi công, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

4. Phát triển, thành lập mới cụm công nghiệp

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư.

- Hoàn thiện công tác thẩm định, quyết định thành lập, mở rộng 15-20 cụm công nghiệp mới.

5. Công tác thanh tra, kiểm tra

Tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, tập trung vào các vi phạm về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường...; Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Là cơ quan đầu mối chủ trì, phối hợp với sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố tổ chức triển khai thực hiện các nội dung quản lý, phát triển cụm công nghiệp, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu chỉ đạo của Thành phố; tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã:

+ Tổ chức lập Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cơ sở kết quả rà soát Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố đến năm 2020, có xét đến năm 2030.

+ Hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt Chương trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

+ Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; tổ chức thẩm định, thành lập mới các cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

+ Giám sát thực hiện cam kết tiến độ hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 70 cụm công nghiệp đang hoạt động và tiến độ khởi công 45 cụm công nghiệp được thành lập... đảm bảo đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND Thành phố.

- Chủ trì cùng các Sở: Tài chính, Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan đề xuất phương án chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao; Chủ trì các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra thực hiện trong quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại các cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, quy quy hoạch đã được phê duyệt.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Công Thương tích hợp Phương án phát triển cụm công nghiệp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Phối hợp với Sở Công Thương hoàn thiện, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt Chương trình đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghiên cứu đề xuất phương án thống nhất 01 Chủ đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2 thành lập mới theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ (theo hướng chuyển giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tham mưu trình UBND Thành phố và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục đất đai và môi trường trong quá trình thành lập mới, triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật, quản lý hoạt động các cụm công nghiệp theo quy định của Luật Đất đai năm 2013Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.

- Thực hiện các giải pháp rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

- Tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê thực hiện dự án sau khi hoàn thành GPMB theo quy định.

- Phối hợp với Sở Công Thương lập Phương án phát triển cụm công nghiệp.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

4. Sở Quy hoạch - Kiến trúc

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và Chủ đầu tư về lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500.

- Phối hợp với Sở Công Thương lập Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

5. Sở Tài chính

- Phối hợp cùng Sở Công Thương, các đơn vị liên quan:

+ Rà soát, nghiên cứu đề xuất phương án chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đang hoạt động từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp; báo UBND Thành phố xem xét chỉ đạo.

+ Nghiên cứu đề xuất phương án thống nhất 01 Chủ đầu tư khai thác hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đối với các cụm công nghiệp thành lập giai đoạn 2 đối với các cụm thành lập mới theo Nghị định 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ (theo hướng chuyển giao từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang doanh nghiệp) theo đúng quy định của pháp luật.

+ Giải quyết các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực tài chính

- Tham mưu giúp UBND Thành phố bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

7. Các Sở, ngành: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan

- Thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ khởi công và triển khai xây dựng HTKT các cụm công nghiệp theo chức năng nhiệm vụ.

- Phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn UBND các huyện và chủ đầu tư để cập nhật, bổ sung các quy hoạch; sớm có văn bản góp ý quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khi UBND huyện đề nghị.

- Phối hợp chuyển đổi mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối với các cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

8. UBND các quận, huyện, thị xã có cụm công nghiệp:

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở ngành và đơn vị liên quan để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn và thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; phối hợp với các Sở, ngành Thành phố để giải quyết các nội dung vướng mắc theo thẩm quyền; đề xuất báo cáo UBND Thành phố các nội dung vượt thẩm quyền.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch đã được phê duyệt; đề xuất xử lý vi phạm (nếu có)

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và chỉ đạo, đôn đốc các Chủ đầu tư cụm công nghiệp tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ đã ban hành.

- Cập nhật, bổ sung quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các cụm công nghiệp mới được thành lập để đảm bảo triển khai dự án theo tiến độ.

- Đẩy nhanh tiến độ phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và công tác GPMB đáp ứng tiến độ khởi công các các cụm công nghiệp trên địa bàn đã được phê duyệt.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức rà soát Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn; lập Phương án phát triển cụm công nghiệp gửi Sở Công Thương để tổng hợp, tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Rà soát, xây dựng kế hoạch hoàn thiện hạ tầng trong và ngoài hàng rào cụm công nghiệp thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp huyện theo phân cấp hoặc đề xuất UBND Thành phố đầu tư các hạng mục công trình cấp Thành phố.

- Rà soát các cụm công nghiệp chậm triển khai để báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

- Thường xuyên tổ chức họp giao Ban chỉ đạo đối với Chủ đầu tư cụm công nghiệp về công tác triển khai dự án; qua đó có giải pháp đẩy nhanh tiến độ, thực hiện việc đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời đối với việc đầu tư xây dựng.

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của huyện tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến triển khai các cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

9. Chủ đầu tư các cụm công nghiệp:

- Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo quyết định thành lập, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ quy định.

- Xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải...

- Cải tạo nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

- Chủ động kêu gọi, thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết và ngành nghề đã được phê duyệt đảm bảo đúng quy định; ưu tiên các Nhà đầu tư, dự án sử dụng công nghệ mới, kỹ thuật cao, các hộ sản xuất tại các làng nghề, hạn chế tối đa việc gây ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện các chế độ thông tin báo cáo đột xuất, định kỳ theo quy định.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nguồn ngân sách thành phố cấp và nguồn kinh phí xã hội hóa theo quy định.

Giao Sở Tài chính hướng dẫn các sở, ngành. UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

- Giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Chủ đầu tư các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố: Định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng), hàng quý (trước ngày 25 tháng cuối quý) và cả năm (trước ngày 20/12/2022) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này gửi Sở Công Thương để tổng hợp, phối hợp triển khai thực hiện.

- Sở Công Thương: Định kỳ hàng tháng (trước ngày 28 hàng tháng), hàng quý (trước ngày 28 tháng cuối quý) và cả năm (trước ngày 25/12/2022) tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và Bộ Công Thương tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết phải kịp thời báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Công Thương để tổng hợp) xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Bí thư Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Cục CT địa phương - BCT
- Các Sở: CT, KHĐT, TC, XD, QH-KT, TN&MT, NN&PTNT, GTVT; TP; NV;
- Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chủ đầu tư các CCN trên địa bàn TP;
- CVP, PCVPN.M.Quân, KT, TKBT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Quyền

PHỤ LỤC 1

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH QUẢN LÝ, ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND Thành phố)

STT

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Xây dựng, ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố

Sở Công Thương

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Quý I/2022

2

Lập Phương án phát triển cụm công nghiệp để tích hợp vào Quy hoạch thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở Công Thương

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Quý II/2022

3

Chuyển đổi mô hình quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động đối với các CCN do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư

Sở Công Thương

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã; các Chủ đầu tư

Năm 2022

4

Xây dựng, ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

Sở Công Thương

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Quý II/2022

5

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư; tổ chức thẩm định, thành lập mới 10-15 cụm công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Sở Công Thương

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2022

6

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, giải pháp, trình tự thủ tục về thu hút đầu tư các dự án đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư

Quý II/2022

7

Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện công tác liên quan đến đất đai, môi trường, GPMB..

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan

Năm 2022

8

Tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha và hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan

Quý II/2022

9

Tham mưu UBND Thành phố báo cáo Bộ Xây dựng đề nghị có văn bản thỏa thuận cho Thành phố tiến hành điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng huyện tại các vị trí thành lập/ mở rộng cụm công nghiệp; Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã thực hiện sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ Xây dựng.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan

Quý I/2022

10

Thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, quy hoạch, đất đai, môi trường... đảm bảo tốt công tác QLNN về CCN và đẩy nhanh tiến độ khởi công, xây dựng HTKT các cụm công nghiệp trên địa bàn

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã

Các chủ đầu tư

Năm 2022

11

Triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025

UBND các quận, huyện, thị xã; các chủ đầu tư

Các sở, ngành

Từ Quý III/2022

12

Tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý hoạt động các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố, tập trung vào các vi phạm về đầu tư, xây dựng, đất đai và môi trường

Sở Công Thương; UBND các quận, huyện, thị xã

Các sở, ngành; các Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan

Năm 2022

13

Chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp tổ chức khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ đã ban hành.

UBND các huyện, thị xã;

Các sở, ngành; các Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan.

Năm 2022

14

Cập nhật, bổ sung quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các CCN mới được thành lập để đảm bảo triển khai dự án theo tiến độ đề ra.

UBND các huyện, thị xã;

Các sở, ngành; các Chủ đầu tư; các đơn vị liên quan

Năm 2022

15

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép; đề xuất xử lý vi phạm (nếu có); Báo cáo UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định đối với các CCN triển khai chậm tiến độ

UBND các quận, huyện, thị xã;

Các sở, ngành; các Chủ đầu tư. Các đơn vị liên quan

Năm 2022

16

Tổ chức khởi công và hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ đã ban hành

Chủ đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã

Năm 2022

17

Xây dựng, phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải...

Chủ đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị liên quan

Năm 2022

18

Kêu gọi, thu hút, tiếp nhận dự án đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở quy hoạch chi tiết và ngành nghề đã được phê duyệt đảm bảo đúng quy định;

Chủ đầu tư

Các sở, ngành; UBND các huyện, thị xã; các đơn vị liên quan

Năm 2022

19

Cải tạo nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp.

Chủ đầu tư

Các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã

Năm 2022

PHỤ LỤC 2

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ 70 CỤM CÔNG NGHIỆP ĐANG HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND Thành phố)

STT

Cụm công nghiệp

Chủ đầu tư

Tỷ lệ lấp đầy

Các nhiệm vụ cần triển khai trong năm 2021

Cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp

A

CỤM CÔNG NGHIỆP ĐÃ HOÀN THIỆN HẠ TẦNG (26 CỤM)

I

Cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư (12 Cụm)

Thị xã Sơn Tây

1

Cụm CN Phú Thịnh

BQL dự án đầu tư xây dựng Thị xã

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng thị xã đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND thị xã Sơn Tây

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Quốc Oai

2

Cụm CN Ngọc Liệp

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng HTKT giai đoạn 2.

UBND huyện Quốc Oai

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Quận Hà Đông

3

Cụm CN Yên Nghĩa

BQL dự án đầu tư xây dựng quận

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng thị xã đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND quận Hà Đông

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom nước thải để đấu nối vào trạm xử lý nước thải đã được xây dựng

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật

Chủ đầu tư

Huyện Thường Tín

4

Cụm CN Quất Động

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật

Chủ đầu tư

5

Cụm CN sơn mài Duyên Thái

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Di dời các hộ dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Cải tạo nâng cấp Trạm xử lý nước thải tập trung để đưa vào hoạt động.

Chủ đầu tư

6

Cụm CN Liên Phương

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Chương Mỹ

7

Cụm CN Ngọc Hòa

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Quận Nam Từ Liêm - Bắc Từ Liêm

8

Cụm CN Từ Liêm

BQL dự án đầu tư xây dựng quận Bắc Từ Liêm

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng thị xã đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND quận Bắc Từ Liêm

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

Sở Công Thương

Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật

Chủ đầu tư

Huyện Thanh Trì

9

Cụm CN Ngọc Hồi

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thanh Trì

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

Sở Công Thương

- Rà soát giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Gia Lâm

10

Cụm CN Phú Thị

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng HTKT cụm công nghiệp giai đoạn 2

UBND huyện Gia Lâm

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

11

Cụm CN Kiêu Kỵ

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Gia Lâm

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng các DN, cơ sở sản xuất.

Chủ đầu tư

Huyện Đông Anh

12

Cụm CN Đông Anh

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Đông Anh

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

II

Cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư (14 Cụm)

Huyện Đan Phượng

13

Cụm CN Thị Trấn Phùng

Cty CP ĐT TM Tân Cương

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Đan Phượng

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

14

Cụm CN Tân Hội

CTCP ĐTXD và PTĐT Thăng Long

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch phân khu đô thị đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Đan Phượng

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Rà soát, thực hiện hoàn thiện đồng bộ các công trình, hạng mục HTKT trong năm 2021 theo quy hoạch được duyệt, đảm bảo đáp ứng điều kiện hoạt động sản xuất.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Hoài Đức

15

Cụm CN Dương Liễu

Công ty CP tập đoàn Minh Dương

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng HTKT cụm công nghiệp giai đoạn 2

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà xưởng đối với các DN.

- Đấu nối nước thải cụm công nghiệp vào Nhà máy xử lý nước thải Cầu Ngà.

Chủ đầu tư

Huyện Thường Tín

16

Cụm CN Quất Động 2 (mở rộng)

CTCP giao thông Hồng Hà

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

17

Cụm CN Hà Bình Phương I

CTCP đầu tư DIA

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

18

Cụm CN Hà Bình Phương II

CT TNHH Nam Khải

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

19

Cụm CN Duyên Thái

CTCP giao thông Hồng Hà

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

20

Cụm CN Văn Tự

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thường Tín

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Chương Mỹ

21

Cụm CN Ngọc Sơn

Công ty CP Lộc Ninh

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Thanh Oai

22

Cụm CN Thanh Oai

CTCP COMA 18

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thanh Oai

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Thanh Trì

23

Cụm CN Tân Triều

Cty CP KD XNK Vạn Thuận

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thanh Trì

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Nâng cấp cải tạo Hệ thống XLNT để đưa vào hoạt động. Di dời các hộ dân ra khỏi CCN.

Chủ đầu tư

Huyện Gia Lâm

24

Cụm CN thực phẩm Hapro

TCT Thương mại Hà Nội Hapro

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Gia Lâm

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

25

Cụm CN Ninh Hiệp

Cty CP ĐT HT KCN và ĐT số 18

100%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Gia Lâm

Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Đông Anh

26

Cụm CN Nguyên Khê

Liên danh CTCP Đông Thành và CTCP ĐTPT Việt Nam

27%

Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Đông Anh

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp

- Kêu gọi đầu tư để lấp đầy diện tích cụm công nghiệp

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

B

CỤM CÔNG NGHIỆP CHƯA HOÀN THIỆN HẠ TẦNG (44 CỤM)

I

Cụm công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư (43 Cụm)

Huyện Ba Vì

1

Cụm CN Cam Thượng

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

17%

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Kêu gọi đầu tư xây dựng HTKT phần diện tích còn lại theo quy hoạch

UBND huyện Ba Vì

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

2

Cụm CN Đồng Giai

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

5%

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Kêu gọi đầu tư xây dựng HTKT phần diện tích còn lại theo quy hoạch

UBND huyện Ba Vì

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

3

Cụm CN Tản Lĩnh

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

10%

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Ba Vì

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Thị xã Sơn Tây

4

Cụm CN Sơn Đông

BQL dự án đầu tư xây dựng thị xã

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng HTKT giai đoạn 2

UBND Thị xã Sơn Tây

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Chủ đầu tư

Huyện Phúc Thọ

5

Cụm CN TT Phúc Thọ

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

95%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Phúc Thọ

Sở Công Thương; Các sở ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp để lấp đầy phần diện tích còn lại

Chủ đầu tư

6

Cụm CN Liên Hiệp

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

40%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại khoảng 5ha

UBND huyện Phúc Thọ

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- GPMB, đầu tư xây dựng phần diện tích còn lại khoảng 5ha; Kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp để lấp đầy phần diện tích còn lại

Chủ đầu tư

7

Cụm CN Tích Giang

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

50%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Kêu gọi chủ đầu tư xây dựng HTKT giai đoạn 2

UBND huyện Phúc Thọ

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp để lấp đầy phần diện tích còn lại

Chủ đầu tư

Huyện Đan Phượng

8

Cụm CN Liên Hà

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Đan Phượng

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

9

Cụm CN Đan Phượng

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng HTKH cụm công nghiệp giai đoạn 2

UBND huyện Đan Phượng

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

10

Cụm CN Hồ Điền

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Đan Phượng

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã dược phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Thạch Thất

11

Cụm CN Bình phú

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

68,45%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Tổ chức GPMB và giao đất cho DN, cơ sở sản xuất phần còn lại

UBND huyện Thạch Thất

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

12

Cụm CN Cơ kim khí Phùng Xá

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

65,04%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Tổ chức giao đất cho DN, cơ sở sản xuất phần còn lại

UBND huyện Thạch Thất

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Xây dựng HTKT cụm công nghiệp phần diện tích còn lại

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

13

Cụm CN Đồ mộc Phùng Xá

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

56,44%.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Tổ chức phê duyệt hồ sơ thuê đất của các hộ

UBND huyện Thạch Thất

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

14

Cụm CN Bình phú I

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

88,44%.

- Tổ chức bàn giao Lô B đưa vào sử dụng

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thạch Thất

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

15

Cụm CN Canh Nậu

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

71,8%.

- Tổ chức GPMB và giao đất cho DN, CSSX phần còn lại

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

UBND huyện Thạch Thất

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Xây dựng HTKT cụm công nghiệp phần diện tích còn lại

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

16

Cụm CN Chàng Sơn

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

82,76%.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xử lý dứt điểm vi phạm đất đai và trật tự xây dựng

UBND huyện Thạch Thất

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Xây dựng HTKT cụm công nghiệp phần diện tích còn lại

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

17

Cụm CN Kim Quan

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

50%.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Tổ chức GPMB và giao đất cho DN, cơ sở sản xuất phần còn lại

UBND huyện Thạch Thất

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Xây dựng HTKT cụm công nghiệp phần diện tích còn lại

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Quốc Oai

18

Cụm CN Yên Sơn

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi theo quy hoạch đô thị sinh thái Quốc Oai đã được duyệt

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Quốc Oai

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Hoài Đức

19

Cụm CN Lại Yên

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

20

Cụm CN Kim Chung (Lai Xá)

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

21

Cụm CN Đắc Sở

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

22

Cụm CN cầu Nổi - Vân Canh

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

23

Cụm CN La Phù

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

24

Cụm CN Di Trạch

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

25

Cụm CN Đại Tự

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

70%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

26

Cụm CN Trường An

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Hoài Đức

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ XLNT.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Quận Hà Đông

27

Cụm CN Biên Giang

BQL dự án đầu tư xây dựng quận

100%

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng được duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND quận Hà Đông

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ XLNT.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Gia Lâm

28

Cụm CN làng nghề Bát Tràng

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Di dời các hộ dân ra khỏi CCN

UBND huyện Gia Lâm

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Nâng cấp hệ thống XLNT để đưa vào hoạt động

Chủ đầu tư

Huyện Thường Tín

29

Cụm CN Ninh Sở

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng HTKT cụm công nghiệp giai đoạn 2

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

30

Cụm CN Tiền Phong

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng HTKT cụm công nghiệp giai đoạn 2

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

31

Cụm CN làng nghề Vạn Điểm

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng thị xã đã được phê duyệt.

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Di dời các hộ dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp

UBND huyện Thường Tín

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Chương Mỹ

32

Cụm CN Tân Tiến

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

33

Cụm CN Đại Yên

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

50%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

34

Cụm CN Đông Phú Yên

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

25%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

35

Cụm CN Phụng Châu

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng thị xã đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

36

Cụm CN Đông Sơn

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi trước năm 2030 theo quy hoạch chung xây dựng thị xã đã được phê duyệt.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Chương Mỹ

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Thanh Oai

37

Cụm CN Thanh Thùy

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

70%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Di dời các hộ dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp

UBND huyện Thanh Oai

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

38

Cụm CN Bích Hoà

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt băng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Yêu cầu các doanh nghiệp đã được giao đất phải xây dựng nhà xưởng

UBND huyện Thanh Oai

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải tập trung trước tháng 10/2022

Ban QLDA ĐTXD công trình NN&PTNT

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Đông Anh

39

Cụm CN Liên Hà

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Di dời các hộ dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp

UBND huyện Đông Anh

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

40

Cụm CN Vân Hà

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Di dời các hộ dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp

UBND huyện Đông Anh

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

Huyện Ứng Hòa

41

Cụm CN Cầu Bầu

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

50%

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bàng nguồn ngân sách cấp huyện.

UBND huyện Ứng Hòa

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

42

Cụm CN Xà Cầu

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình HTKT chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Di dời các hộ dân sinh sống ra khỏi cụm công nghiệp

UBND huyện Ứng Hòa

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

43

Cụm CN Bắc Vân Đình

BQL dự án đầu tư xây dựng huyện

100%

- Rà soát, tổng hợp các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thành; Xây dựng kế hoạch hoàn thiện HTKT theo quy hoạch được duyệt bằng nguồn ngân sách cấp huyện.

- Quản lý, theo dõi, xử lý việc sử dụng đất, xây dựng trái phép theo đúng quy định và quy hoạch được duyệt. Đề xuất xử lý vi phạm (nếu có).

- Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp giai đoạn 2

UBND huyện Ứng Hòa

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Tăng cường công tác quản lý, theo dõi, xử lý việc xây dựng trái phép tại CCN theo đúng quy định của pháp luật, quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát, đề xuất chuyển đổi công tác quản lý, kinh doanh, khai thác HTKT từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện sang Doanh nghiệp.

- Thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

Sở Công Thương

- Xây dựng và phê duyệt Quy chế quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp.

- Xây dựng giá dịch vụ chung, giá dịch vụ xử lý nước thải cụm công nghiệp.

- Cải tạo, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Chủ đầu tư

II

Cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư (01 Cụm)

Huyện Thanh Oai

1

Cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên

Công ty CP ĐTXD Hà Tây

10%

- Tổ chức GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư thứ phát.

- Báo cáo các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

UBND huyện Thanh Oai

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư

- Tổ chức kiểm tra quản lý hoạt động CCN theo Kế hoạch số 5294/KH-SCT ngày 07/12/2021 của Sở Công Thương;

- Chủ trì, phối hợp với các ngành xem xét năng lực của nhà đầu tư, nếu không đáp ứng theo quy định thì báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo

Sở Công Thương

Phối hợp với UBND huyện Thanh Oai và các ngành để GPMB, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư thứ phát.

Chủ đầu tư

PHỤ LỤC 3

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, TIẾN ĐỘ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 43 CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI GIAI ĐOẠN 2018-2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 16/3/2022 của UBND Thành phố)

STT

Cụm công nghiệp

Chủ đầu tư

Thời gian khởi công

Nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai thực hiện

Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện

Huyện Phú Xuyên

1

Cụm công nghiệp làng nghề Phú Yên

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Chí Cường

ngày 20/3/2022

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

2

Cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ

Công ty Cổ phần HTC Toàn Cầu

ngày 18/5/2022

Phê duyệt phương án đền bù GPMB; Tổ chức GPMB

UBND huyện, chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Chủ đầu tư, Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Huyện Gia Lâm

3

Cụm công nghiệp Đình Xuyên

Công ty cổ phần phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam

Ngày 30/4/2022

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

4

Cụm công nghiệp Phú Thị - GĐ2

Công ty Cổ phần Phát triển FUJI Hà Nội

Ngày 30/6/2022

Phê duyệt QHCT 1/500; tổ chức GPMB

UBND huyện; Chủ đầu tư

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án;

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Chủ đầu tư, Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Huyện Thạch Thất

5

Cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu

Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến

Ngày 15/4/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (Đã GPMB đạt 76,64% tổng diện tích)

UBND huyện, chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

6

Cụm công nghiệp làng nghề Chàng Sơn - Giai đoạn 2

Công ty cổ phần Hoàng Hưng Tiến

Ngày 30/6/2022

Phê duyệt phương án đền bù GPMB; Tổ chức GPMB

UBND huyện, chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

7

Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng

Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Trường An

Ngày 30/6/2022

Phê duyệt QHCT 1/500; Phê duyệt phương án đền bù GPMB; Tổ chức GPMB

UBND huyện, chủ đầu tư

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Chủ đầu tư, Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

8

Cụm công nghiệp Bình Phú I - Giai đoạn 2

Công ty TNHH xây dựng, giao thông 289

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện, chủ đầu tư

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Chủ đầu tư, Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

Huyện Ứng Hòa

9

Cụm công nghiệp Cầu Bầu - GĐ2

Công ty cổ phần Hà Thành - BQP

Ngày 15/3/2022

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

10

Cụm công nghiệp Xà Cầu - GĐ2

Công ty cổ phần Hà Thành - BQP

Ngày 15/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện, chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

Huyện Đông Anh

11

Cụm công nghiệp Thiết Bình

Công ty cổ phần phát triển ĐTXD Việt Nam

Ngày 30/6/2022

Tiếp tục GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt 98,57% tổng diện tích)

UBND huyện, chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản thẩm định để hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha.

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

12

Cụm công nghiệp Liên Hà 2

Công ty cổ phần phát triển Đầu tư xây dựng Việt Nam

Ngày 30/6/2022

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản thẩm định để hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha.

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

13

Cụm công nghiệp Dục Tú

Công ty cổ phần Đông Thành Hà Nội

Ngày 30/6/2022

Tiếp tục GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt 98,2% tổng diện tích)

UBND huyện, chủ đầu tư

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản để hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha (Hội đồng thẩm định đã họp ngày 16/11/2021)

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

14

Cụm công nghiệp Thụy Lâm

Công ty TNHH tập đoàn XD Thanh Bình

Ngày 30/6/2022

Tiếp tục GPMB phần diện tích còn lại

UBND huyện, chủ đầu tư

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

Huyện Chương Mỹ

15

Cụm công nghiệp Đông Phú Yên

Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ

Ngày 31/5/2022

Tiếp tục GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt 91,8% tổng diện tích)

UBND huyện, chủ đầu tư

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và PTNT có có văn bản để hoàn thiện Hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha (Hội đồng thẩm định họp ngày 25/11/2021)

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương; Các sở, ngành; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

Huyện Đan Phượng

16

Cụm công nghiệp Đan Phượng - Giai đoạn 2

Công ty TNHH Xuân Phương

Ngày 20/3/2022

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

17

Cụm công nghiệp Song Phượng

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt 41% tổng diện tích)

UBND huyện; chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

18

Cụm công nghiệp Hồng Hà

CTCP xây dựng và DVTM Tuấn Quỳnh

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Huyện Thanh Oai

19

Cụm công nghiệp Thanh Thùy - Giai đoạn 2

Công ty CP Tập đoàn Thăng Long Việt Nam

Ngày 31/3/2022

Tổ chức GPMB ngôi mộ tổ diện tích khoảng 49m2 (đã GPMB đạt 99,94%)

UBND huyện; chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

20

Cụm công nghiệp Hồng Dương

Công ty CP ĐTXD và PTĐT Thăng Long

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng; Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

21

Cụm công nghiệp Kim Bài, thị trấn Kim Bài

Công ty Cổ phần Tập đoàn Telin

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

22

Cụm công nghiệp Thanh Văn - Tân Ước

Công ty CP Constrexim số 1

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

23

Cụm công nghiệp Phương Trung

Công ty CP TM và XNK Liên Việt

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (Đã GPMB đạt 98% tổng diện tích)

UBND huyện; chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

Huyện Quốc Oai

24

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Dương

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

25

Cụm công nghiệp Ngọc Mỹ - Thạch Thán

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng DSG

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện, chủ đầu tư

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

26

Cụm công nghiệp Ngọc Liệp (phần mở rộng)

Công ty CP xây dựng, giao thông Long Thành

Ngày 30/3/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB dạt 98% tổng diện tích)

UBND huyện

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

27

Cụm công nghiệp làng nghề Nghĩa Hương

Công ty TNHH đầu tư Minh Hà

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Huyện Phúc Thọ

28

Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 1

Công ty CP Tập đoàn T&T

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

29

Cụm công nghiệp Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ

Công ty CP ĐTPT nhà Minh Dương

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại của 09 hộ (đã GPMB được 305 hộ)

UBND huyện; chủ đầu tư

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

30

Cụm công nghiệp Liên Hiệp - Giai đoạn 2

Công ty CP Tập đoàn Minh Dương

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại 20 hộ dân (đã GPMB được 132 hộ dân)

UBND huyện; chủ đầu tư

- Đôn đốc Bộ Nông nghiệp và PTNT có văn bản để hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

31

Cụm công nghiệp Thanh Đa

Công ty CP phát triển dịch vụ Long Biên

Ngày 20/3/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt 35,6%)

UBND huyện; chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

32

Cụm công nghiệp Võng Xuyên

Công ty CP đầu tư hạ tầng Phúc Long

Ngày 20/3/2022

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

33

Cụm công nghiệp Long Xuyên

Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Ân

Ngày 30/4/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt khoảng 12%)

UBND huyện; chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Huyện Thường Tín

34

Cụm công nghiệp Tiền Phong - Giai đoạn 2

Công ty CP ĐTPT hạ tầng và đô thị Hoàng Tín

Ngày 15/6/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB dạt 71% tổng diện tích)

UBND huyện; chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

35

Cụm công nghiệp Ninh Sở - Giai đoạn 2

Công ty Cổ phần Confitech Tân Đạt

Ngày 30/4/2022

- Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

36

Cụm công nghiệp Thắng Lợi, xã Thắng Lợi

Công ty CP Bất động sản CN V-Park thủ đô

Ngày 15/6/2022

Tổ chức GPMB phần diện tích còn lại (đã GPMB đạt 98%)

UBND huyện; chủ đầu tư

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

Huyện Sóc Sơn

37

Cụm công nghiệp Xuân Thu, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn

Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện, chủ đầu tư

38

Cụm công nghiệp CN2, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn

Công ty TNHH hạ tầng và phát triển KCN ASG

Ngày 30/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Huyện Hoài Đức

39

Cụm Công nghiệp Đông La, xã Đông La

Công ty CP ĐT tư vấn và XD Việt Nam

Ngày 30/3/2022

Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; các Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

40

Cụm công nghiệp Dương Liễu - Giai đoạn 2

Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Dương

Ngày 30/6/2022

Phê duyệt phương án đền bù; Tổ chức GPMB

UBND huyện; chủ đầu tư

- Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Sở Xây dựng, Chủ đầu tư

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND huyện

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND huyện; chủ đầu tư

Thị xã Sơn Tây

41

Cụm công nghiệp Sơn Đông

Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư

Ngày 15/6/2022

Tổ chức GPMB

UBND thị xã; chủ đầu tư

Sở Công Thương; Các sở, ngành của Thành phố; Chủ đầu tư cụm công nghiệp

Lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ đầu tư

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha;

- Thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định cho thuê đất thực hiện dự án

Sở Tài nguyên và Môi trường

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

Chủ đầu tư, Sở Xây dựng

Phê duyệt dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Cấp phép xây dựng

UBND thị xã

Tổ chức khởi công xây dựng HTKT

UBND thị xã; chủ đầu tư

thuộc tính Kế hoạch 85/KH-UBND

Kế hoạch 85/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2022
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:85/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Nguyễn Mạnh Quyền
Ngày ban hành:16/03/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Công nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh

Quyết định 659/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và hủy công khai trong lĩnh vực Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh

Đầu tư, Hành chính

Vui lòng đợi