Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về đầu tư, hoạt động lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp lần 2
  • Lĩnh vực: Đầu tư , Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
  • Loại dự thảo: Nghị định
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
  • Trạng thái: Đã biết

Nội dung tóm lược

CHÍNH PHỦ

------

Số:         /2021/NĐ-CP

DỰ THẢO 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021.

 

 

 

NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và

 hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

-----------------

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“3. Điều kiện, thủ tục cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 6 như sau:

“a) Văn bản đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập; văn bản đề nghị cho phép thành lập của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục theo mẫu quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, trường cao đẳng tư thục phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp đặt trụ sở chính. Văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cần nêu rõ về sự cần thiết, sự phù hợp của việc thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chủ trương cấp đất hoặc cho thuê đất xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, địa điểm khu đất và khả năng phối hợp, tạo điều kiện của địa phương đối với việc xây dựng và phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp; văn bản pháp lý về quyền sử dụng đất (nếu có).”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau:

a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 6 Nghị định này gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau:

“c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này gửi hồ sơ thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp tới Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định.”

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 10 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm b khoản 2 như sau:

“a) Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan chủ quản hoặc của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập theo mẫu quy định tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo Nghị định này. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do chia, tách, sáp nhập; trụ sở chính, phân hiệu của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập hoặc trụ sở mới của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách;

b) Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục IIa ban hành kèm theo Nghị định này và phải nêu rõ phương án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo lộ trình tự chủ theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính.

Phương án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp.

Đề án chia, tách, sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ (nếu có) và thông báo cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động biết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông qua đề án;”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 như sau:

“a) Tiếp nhận hồ sơ chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.

Cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này tiếp nhận và thẩm tra hồ sơ chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp trước khi trình người có thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này có văn bản trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.”

c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 như sau:

“c) Thẩm quyền chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này thì có quyền chia, tách, sáp nhập hoặc cho phép chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường hợp sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vào trường cao đẳng thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 11 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật Giáo dục nghề nghiệp là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập theo mẫu quy định tại Phụ lục Ib ban hành kèm theo Nghị định này. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do giải thể;

b) Đề án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục IIb ban hành kèm theo Nghị định này và phải nêu rõ phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: Phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 như sau:

“a) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn thuộc bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thẩm định hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trình người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Trường hợp hồ sơ giải thể không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nêu rõ lý do.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

“1. Hồ sơ đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 01 bộ, bao gồm: Văn bản đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập theo mẫu quy định tại Phụ lục Ic ban hành kèm theo Nghị định này và phải nêu rõ lý do của việc đổi tên; tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi thay đổi.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau:

“a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;”

8. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 và bổ sung khoản 4 vào Điều 15 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 như sau:

“b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)”;

b) Bổ sung khoản 4 như sau:

 “4. Gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

a) Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm a khoản 1, khoản 2 và khoản 3; Báo cáo các điều kiện bảo đảm cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 của Điều này được gửi là văn bản giấy;

b) Các hồ sơ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 và các giấy tờ chứng minh quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 được gửi bằng văn bản điện tử.”

9. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

Điều 16. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng”.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.”

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:

Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

1. Đối với trường cao đẳng

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các trường cao đẳng sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

2. Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp:

a) Gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính. Trường hợp đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu, địa điểm đào tạo khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt phân hiệu, địa điểm đào tạo khác;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp thì trong thời hạn 05 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của các trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.”

11. Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 18 như sau:

“8. Đổi tên doanh nghiệp”

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và bổ sung khoản 5 vào Điều 19 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau:

 “1. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp quy định tại khoản 3 và 4 Điều 18 Nghị định này, bao gồm:

a) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Báo cáo các điều kiện bảo đảm đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định này kèm theo các giấy tờ chứng minh.

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được cơ quan có thẩm quyền sáp nhập nguyên trạng (về chức năng, nhiệm vụ, tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động, người học) theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định này, ngoài văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp, báo cáo các điều kiện đảm bảo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì giấy tờ chứng minh là các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi sáp nhập.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định này thực hiện theo quy định sau đây:

a) Đối với trường cao đẳng, ngoài hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải bổ sung:

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định này.

Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này.

b) Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở thì ngoài hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải bổ sung:

Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định này.

Văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này.

c) Đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính của cơ sở thì ngoài hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này còn phải bổ sung:

Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.

Văn bản của người có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu, địa điểm đào tạo khác đối với trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 18 Nghị định này; văn bản của người có thẩm quyền về việc thành lập phân hiệu mới đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 18 Nghị định này.”

c) Bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Gửi hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp gửi hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp như sau:

a) Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều này được gửi là văn bản giấy;

b) Các giấy tờ chứng minh theo quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều này được gửi bằng văn bản điện tử.”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 20 như sau:

“1. Trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện như sau:

a) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 và 4 Điều 18 Nghị định này thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định này;

b) Đối với các trường hợp quy định tại các khoản 5, 6 và 7 Điều 18 Nghị định này thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện như sau:

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp chuyển đến nơi khác trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định này.

Trường hợp trường cao đẳng chuyển đến nơi khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Nghị định này.

Trường hợp trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp chuyển đến nơi khác không cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương với nơi đặt trụ sở chính thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định này và gửi văn bản thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho cơ sở biết.

c) Đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định này thì trình tự, thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực hiện như sau:

Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc gửi trực tiếp tới cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định này cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho doanh nghiệp; trường hợp không cấp giấy chứng nhận thì trong thời hạn 02 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 21 như sau:

“1. Thủ tục đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp

a) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp bị đình chỉ hoạt động giáo dục nghề nghiệp một trong các trường hợp sau đây:

Vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Không thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Không thực hiện cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp do cơ sở mình đã cấp cho người học sau khi tốt nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp tại Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Không triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong thời hạn quy định kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cấp không đúng thẩm quyền, người cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp không đúng thẩm quyền.

b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp vi phạm một trong những trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định này tổ chức kiểm tra để đánh giá mức độ vi phạm.”

15. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 22 như sau:

“b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm, lý do thu hồi, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Điều 16 Nghị định này ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thông báo đến cơ quan liên quan biết để phối hợp thực hiện và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;”

16. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 24 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b và bổ sung điểm d khoản 1 như sau:

“b) Quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng; quyết định sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vào trường cao đẳng; quyết định thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng theo quy định tại Nghị định này;

d) Gửi quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng; quyết định sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vào trường cao đẳng; quyết định thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng sau khi ban hành qua trục liên thông văn bản quốc gia về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chủ quản của trường cao đẳng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng đặt trụ sở chính, phân hiệu để theo dõi, quản lý.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Bộ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý và gửi báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

b) Quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc theo quy định tại Nghị định này;

c) Gửi quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc sau khi ban hành qua trục liên thông văn bản quốc gia về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính, phân hiệu của trường trung cấp và nơi đặt trụ sở chính của trung tâm giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về kết quả thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc theo Mẫu số 01 của Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để theo dõi, quản lý;

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

đ) Công khai quyết định thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc; quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc trên trang thông tin điện tử của Bộ, tổ chức chính trị - xã hội.”

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“3. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng; hồ sơ sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vào trường cao đẳng; hồ sơ thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng; thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng theo quy định tại Nghị định này;

b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của từng cơ sở và việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp cấp cho người học sau khi tốt nghiệp, xử lý vi phạm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật liên quan;

c) Gửi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi cấp qua trục liên thông văn bản quốc gia về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp để thực hiện theo dõi, quản lý;

d) Công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền; quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng; quyết định thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

đ) Tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.”

d) Bổ sung điểm c, d và đ khoản 4 như sau:

c) Gửi quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc và trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn; quyết định thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc và trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh sau khi ban hành qua trục liên thông văn bản quốc gia về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về kết quả thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc và trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn; kết quả thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc và trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh theo Mẫu số 02 của Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) để theo dõi, quản lý.

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;

đ) Công khai quyết định thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc và trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn; quyết định thành lập, cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc và trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh  trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.”

đ) Sửa đổi điểm b và bổ sung các điểm d, đ, e, g khoản 5 như sau:

“b) Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, việc công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của từng cơ sở và việc cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp cấp cho người học sau khi tốt nghiệp, xử lý vi phạm đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật liên quan;

d) Gửi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp qua trục liên thông văn bản quốc gia về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý;

đ) Công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

e) Tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

g) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và năm về kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp theo mẫu quy định tại Mẫu số 03 của Phụ lục X ban hành kèm theo Nghị định này gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý.

Báo cáo 03 tháng gửi trước ngày 20 tháng 3, báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6, báo cáo 09 tháng gửi trước ngày 20 tháng 9 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm.

e) Bổ sung điểm đ, e và g khoản 6 như sau:

đ) Gửi kết quả công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường, trung tâm, doanh nghiệp đặt trụ sở chính để theo dõi, giám sát;

e) Cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp của cơ sở mình đã cấp cho người học sau khi tốt nghiệp trên hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về cấp văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp tại Trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ: http://vanbang.gdnn.gov.vn theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

g) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được phép linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm giữa các ngành, nghề đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề nhưng không vượt quá tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề đào tạo trong cùng nhóm ngành, nghề tại từng địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp và phải bảo đảm đủ điều kiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp của từng ngành, nghề theo quy định tại Điều 14 Nghị định này sau khi đã điều chỉnh linh hoạt quy mô tuyển sinh giữa các ngành, nghề.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản 1 như sau:

“3. Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Trường hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có trụ sở chính và các địa đểm đào tạo tại khu vực đô thị và khu vực ngoài đô thị thì thực hiện quy đổi diện tích đất sử dụng đặt tại khu vực ngoài đô thị thành diện tích đất sử dụng đặt tại khu vực đô thị theo tỷ lệ 2:1.”

2. Bổ sung điểm 3 vào khoản 3 như sau:

“3. Mức đầu tư ít nhất phải đạt 25% các mức quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP và điểm 3 khoản 1 Điều 5 Nghị định này.”

3. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 khoản 9 như sau:

“Hồ sơ đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 18 Nghị định này, bao gồm:

a) Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp;

b) Bản sao quyết định đổi tên doanh nghiệp.”

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau:

“2. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp).”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau:

“3. Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu của trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2; của trường trung cấp là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 20.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị; của trường cao đẳng là 20.000 m2 đối với khu vực đô thị hoặc 40.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị.

Trường hợp trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có trụ sở chính và các địa điểm đào tạo tại khu vực đô thị và khu vực ngoài đô thị thì thực hiện quy đổi diện tích đất sử dụng đặt tại khu vực ngoài đô thị thành diện tích đất sử dụng đặt tại khu vực đô thị theo tỷ lệ 2:1.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

“Điều 11. Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài 

Điều kiện cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Mức đầu tư ít nhất phải đạt 25% các mức quy định tại khoản 3 và các điểm b và c khoản 4 Điều 9 Nghị định này.”

4. Bổ sung điểm e khoản 1 Điều 12 như sau:

“e) Dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng các công trình kiến trúc xây dựng, bảo đảm phù hợp với ngành, nghề, quy mô, trình độ đào tạo và tiêu chuẩn diện tích sử dụng, diện tích xây dựng cho hoạt động học tập và giảng dạy.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 14 như sau:

“d) Việc thẩm định hồ sơ đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.”

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Thủ tục cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Luật Giáo dục nghề nghiệp.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3 Điều 17 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“2. Hồ sơ đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2C ban hành kèm theo Nghị định này. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do chia, tách, sáp nhập; trụ sở chính, phân hiệu, địa điểm đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi sáp nhập và trụ sở mới của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi chia, tách;

b) Đề án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 2D ban hành kèm theo Nghị định này và phải nêu rõ phương án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Phương án chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: Phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động; kế hoạch, thời gian dự kiến, lộ trình thực hiện việc chia, tách, sáp nhập; thủ tục và thời hạn chuyển đổi tài sản, chuyển đổi vốn góp;

Đề án chia, tách, sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ (nếu có) và thông báo cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động biết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông qua đề án.

c) Biên bản họp của các bên góp vốn hoặc liên doanh về việc chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

d) Hợp đồng sáp nhập do người đại diện theo pháp luật của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cùng ký kết.

Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu: tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án đối với người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và người lao động; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị sáp nhập thành phần vốn góp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhận sáp nhập, thời hạn thực hiện sáp nhập.”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau:

“a) Người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Nghị định này có quyền quyết định cho phép chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

b) Trường hợp sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.”

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Hồ sơ giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp là 01 bộ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2E ban hành kèm theo Nghị định này. Văn bản đề nghị phải nêu rõ lý do giải thể;

b) Đề án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 2G ban hành kèm theo Nghị định này và phải nêu rõ phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Phương án giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm: Phương án giải quyết tài sản; phương án bảo đảm quyền lợi của người học, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và thực hiện nghĩa vụ về tài chính theo quy định của pháp luật.”

9. Sửa đổi, bổ sung tiết 3 điểm a khoản 5 Điều 18 như sau:

“Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vi phạm một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật giáo dục nghề nghiệp mà không có văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp thì Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này xem xét, quyết định giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Mẫu 2B của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 20 như sau:

“1. Hồ sơ đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 01 bộ, bao gồm: Văn bản đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài của tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 2H ban hành kèm theo Nghị định này và phải nêu rõ lý do của việc đổi tên; tên của cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi thay đổi.

2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

a) Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đại diện hợp pháp của những người góp vốn thành lập đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này gửi qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện hoặc trực tiếp đến cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Nghị định này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan chuyên môn giúp người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Điều 13 Nghị định này trình người có thẩm quyền đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Người có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì có quyền đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.”

11. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 25 như sau:

 “b. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài theo Mẫu 3C của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thì trong thời hạn 03 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài.”

12. Sửa đổi, bổ sung điểm b, điểm c khoản 5 Điều 26 như sau:

       “b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này quyết định chấm dứt đình chỉ liên kết đào tạo và cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại.

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hậu kiểm các điều kiện bảo đảm hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp sau khi hoạt động liên kết đào tạo trở lại.”

13. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 và khoản 6 Điều 33 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

“5. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện là 01 bộ, bao gồm:

Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 5D ban hành kèm theo Nghị định này.”

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 6 như sau:

“a) Trình tự:

Tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện lập hồ sơ theo quy định tại khoản 5 Điều này gửi trực tiếp hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu điện đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm tra, trình người có thẩm quyền quyết định sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam theo Mẫu 5C tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

14. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 40 như sau:

“a) Văn bản đề nghị công nhận cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động không vì lợi nhuận theo mẫu quy định tại Phụ lục 1D ban hành kèm theo Nghị định này.”

15. Bổ sung Điều 44a vào sau Điều 44 như sau:

Điều 44a. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm:

a) Quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định thành lập, công nhận trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Nghị định này;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận, văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan;

c) Gửi quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định thành lập, công nhận trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; giấy phép thành lập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam sau khi ban hành qua trục liên thông văn bản quốc gia về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng đặt trụ sở chính, phân hiệu và nơi đặt văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam để theo dõi, quản lý.”

2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; hồ sơ sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; hồ sơ cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; hồ sơ thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng theo quy định tại Nghị định này;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận, văn phòng đại điện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan;

c) Gửi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng sau khi cấp qua trục liên thông văn bản quốc gia về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi trường cao đẳng đặt địa điểm liên kết đào tạo để theo dõi, quản lý;

d) Công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường cao đẳng; quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; quyết định công nhận trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; giấy phép thành lập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam; thông báo thu hồi giấy phép hoặc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở trên Trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:

a) Quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; quyết định cho phép thành lập, công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận theo quy định tại Nghị định này;

b) Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức năng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh và xử lý vi phạm theo quy định của Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan;

c) Gửi quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; quyết định cho phép thành lập, công nhận trường trung cấp tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận trên địa bàn tỉnh sau khi ban hành qua trục liên thông văn bản quốc gia về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý;

d) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng và hằng năm về kết quả cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn theo Mẫu 7A của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; kết quả cho phép thành lập, công nhận trường trung cấp tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận trên địa bàn tỉnh theo Mẫu 7B của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;

đ) Công khai quyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài; quyết định công nhận trường trung cấp tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận trên địa bàn trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận hồ sơ cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể, đổi tên trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; hồ sơ cho phép thành lập, chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn; hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này;

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động không vì lợi nhuận; văn phòng đại điện của tổ chức, cơ sở giáo dục nghề nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài; xử lý vi phạm đối với theo thẩm quyền quy định tại Nghị định này và văn bản pháp luật có liên quan;

c) Tổng hợp, báo cáo định kỳ 06 tháng và năm về kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài do Sở cấp theo Mẫu 7C của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm gửi trước ngày 20 tháng 12 hằng năm;

d) Gửi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp sau khi cấp qua trục liên thông văn bản quốc gia về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý;

đ) Công khai kết quả cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, doanh nghiệp theo thẩm quyền trên trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm:

a) Trong thời hạn 36 tháng đối với trường trung cấp, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài và 24 tháng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài kể từ ngày cho phép thành lập có hiệu lực, trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thực hiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định này;

b) Thông báo công khai các điều kiện bảo đảm liên kết đào tạo với nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài trên trang thông tin điện tử và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đặt trụ sở chính để theo dõi, giám sát.”

Điều 4. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định của Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp

1. Bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp như sau:

a) Bãi bỏ khoản 5 Điều 3; khoản 4 Điều 8; khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 11; điểm c khoản 2 Điều 13; điểm d khoản 3 Điều 15; khoản 1, khoản 2 Điều 18 và Điều 23;

b) Bổ sung cụm từ “của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp” sau cụm từ “Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành” tại điểm a khoản 1 Điều 14;

c) Bỏ cụm từ “và cơ sở giáo dục đại học được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng” tại khoản 2 và cụm từ “và cơ sở giáo dục đại học” tại điểm a khoản 2 Điều 14;

d) Bổ sung cụm từ “theo mẫu quy định tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Nghị định này” sau cụm từ “xây dựng bản mô tả ngành, nghề và phân tích công việc của ngành, nghề đó” tại điểm a khoản 2 Điều 14;

đ) Thay thế các Phụ lục III, IV, Va; Vb; VI; VII và VIII ban hành kèm theo Nghị định số 143/2016/NĐ-CP bằng các Phụ lục III, IV, Va; Vb; VI; VII và VIII kèm theo Nghị định này;

e) Bổ sung Phụ lục Ia; Phụ lục Ib; Phụ lục Ic; Phụ lục IIa; Phụ lục IIb, Phụ lục IX và Phụ lục X.

2. Bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

a) Bãi bỏ điểm 4 khoản 9 Điều 5;

b) Bổ sung cụm từ “của trường trung cấp, trường cao đẳng” sau cụm từ “Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành” tại điểm a khoản 6 Điều 5;

c) Bỏ cụm từ “cơ sở giáo dục đại học” tại điểm b khoản 6 Điều 5.

3. Bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 15/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Giáo dục nghề nghiệp như sau:

a) Bãi bỏ khoản 6 Điều 9; khoản 2 Điều 14; điểm b khoản 4 Điều 17; điểm b khoản 5 Điều 18; khoản 2 Điều 25; điểm b khoản 2 Điều 32; điểm b khoản 6 Điều 33; điểm d khoản 2 Điều 40 và điểm b khoản 3 Điều 41;

b) Bỏ cụm từ “cơ sở giáo dục đại học” tại khoản 1 Điều 24, điểm a khoản 3 và điểm a khoản 6 Điều 26;

c) Bỏ cụm từ “khoản 2, khoản 3” tại điểm c khoản 3 Điều 12;

d) Bổ sung cụm từ “trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên” trước cụm từ “và doanh nghiệp” tại khoản 2 Điều 24, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 6 Điều 26;

đ) Bổ sung Mẫu 1D, Mẫu 2C, 2D Mẫu 2E, Mẫu 2G, Mẫu 2H, Mẫu 5D, Mẫu 7A, Mẫu 7B và Mẫu 7C vào Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 15/2019/NĐ-CP.

Điều 5. Hiệu lực thi hành và thực hiện

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng     năm 2022.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2). XH 205

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính
 

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi
1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

Tải ứng dụng LuatVietnam Miễn phí trên