Công văn 978/VPCP-CN 2019 hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thuộc tính văn bản
Công văn 978/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hoàn thiện pháp luật về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 978/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 31/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 978/VPCP-CN
V/v: Hoàn thiện pháp luật về đầu tư PPP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Về báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 59/BKHĐT-QLĐT ngày 03 tháng 01 năm 2019 về ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam về chia sẻ rủi ro trong PPP, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến đề xuất của các Hiệp hội doanh nghiệp, Tổ chức quốc tế; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng Luật PPP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tư
ng;
- Các Bộ: TC, TN&MT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan