Công văn 8983/VPCP-CN 2019 xây dựng Cầu Vĩnh Phú nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 8983/VPCP-CN

V/v Chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh

Vĩnh Phúc và Phú Thọ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

 

 

                                                                       

Kính gửi:

                                                            - Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc;

                                                            - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Về đề nghị của y ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 6953/UBND-CN1 ngày 06 tháng 9 năm 2019) về việc xin chủ trương đầu tư xây dựng dự án cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô, kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và y ban nhân dân tỉnh Phú Thọ báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai xây dựng cầu Vĩnh Phú qua Sông Lô theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- Các Bộ: GTVT, NN&PTNT;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT;

các Vụ: KTTH, QHĐP, NN, TKBT, TH;

- Lưu: VT, CN(2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

                       

 

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực