Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CÔNG VĂN

CỦA BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SỐ 812/MTg NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU ĐƠN
VÀ "QUYẾT ĐỊNH PHÊ CHUẨN BÁO CÁO ĐTM"

 

Kính gửi:

Để hoàn thiện về mặt pháp lý các văn bản liên quan đến công tác thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư (kể cả trong nước và nước ngoài) và các cơ sở đang hoạt động, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường chính thức ban hành mẫu "Đơn xin thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và "Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường" sử dụng thống nhất cho việc thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

"Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường" có giá trị pháp lý thay cho "Phiếu thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường" được ban hành trong Công văn số 714/MTg ngày 03-04-1995 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường kể từ ngày ký ban hành thông báo này.

Vậy thông báo để Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, các Bộ được uỷ quyền thẩm định biết và thực hiện.

 

(Mẫu 1-A: Dành cho Dự án đầu tư nước ngoài, trong nước, liên doanh)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa điểm), ngày... tháng... năm 1996

 

ĐƠN XIN THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

(Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền)

Chúng tôi là.......................................... Chủ Dự án...........................................

Dự án của chúng tôi đã được..................... cấp giấy phép đầu tư số.................... ngày... tháng... năm... 199...

Chúng tôi xin chuyển đến Quý Bộ (Uỷ ban nhân dân) những hồ sơ sau:

- Luận chứng kinh tế kỹ thuật (01 bản tiếng Việt),

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (09 bản tiếng Việt, 01 bản tiếng Anh nếu là Dự án liên doanh với nước ngoài).

Chúng tôi xin bảo đảm độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng Dự án của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh trong danh mục cấm của Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức của các nước và các tổ chức quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.

Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền) thẩm định và cấp "Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường" cho Dự án.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

(Ký tên và đóng dấu)

 

(Mẫu 1-B: Dành cho các cơ sở đang hoạt động)

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa điểm), ngày... tháng... năm 199...

 

ĐƠN XIN THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

Kính gửi: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

(Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền)

 

Chúng tôi là......................................................................................................

Giám đốc (tên Cơ sở)........................................................................................

xin chuyển đến Quý Bộ (Uỷ ban nhân dân) 09 bản Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của các số liệu trong các văn bản đưa trình và cam kết rằng Cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty...) của chúng tôi không sử dụng các loại hoá chất, chủng vi sinh trong danh mục cấm của Việt Nam và trong các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. Chúng tôi cũng xin bảo đảm rằng các tiêu chuẩn, định mức của các nước và các tổ chức quốc tế được trích lục và sử dụng trong Báo cáo của chúng tôi đều chính xác và đang có hiệu lực.

Nếu có gì sai phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Chúng tôi làm đơn này kính đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền) thẩm định và cấp "Quyết định phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường" cho Cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty) của chúng tôi.

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

(Mẫu II-A: Dành cho các dự án đầu tư nước ngoài, trong nước và liên doanh)

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(UBND, TP, Bộ)

Số:........... QĐ/MTg

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Nơi ký QĐ), ngày... tháng... năm 199...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Bộ trưởng Bộ được uỷ quyền)

Về việc: Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.....

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Bộ trưởng Bộ được uỷ quyền)

 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993;

- Căn cứ Nghị định số 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền);

- Xét đơn xin thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của (Chủ Dự án) ... ngày ... tháng ... năm 199 ..

- Xét biên bản họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án ... ngày ... tháng ... năm 199 ... (trường hợp tổ chức Hội đồng thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê chuẩn nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án ...................... của (Chủ Dự án).......................... đã được Hội đồng thẩm định thông qua ngày... tháng... năm 199... và những nội dung đã được bổ sung theo yêu cầu (trường hợp tổ chức Hội đồng thẩm định).

 

Điều 2. Chủ Dự án có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu đối với Chủ Dự án kèm theo Quyết định này.

 

Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án và những nội dung được bổ sung đã được phê chuẩn cùng với những yêu cầu đối với Chủ Dự án là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của Dự án.

 

Điều 4. Quyết định này có giá trị đến thời điểm hoàn thành xong việc xây dựng các công trình của Dự án.

 

Điều 5. Uỷ nhiệm Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) theo dõi, giám sát việc thực hiện của Dự án.

 

Mẫu II-B: Dành cho các cơ sở đang hoạt động

 

BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(UBND, TP, Bộ)

Số:........... QĐ/MTg

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Nơi ký QĐ), ngày... tháng... năm 199...

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Bộ trưởng Bộ được uỷ quyền)

Về việc: Phê chuẩn Báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở
(nhà máy, xí nghiệp, công ty...)

 

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG

(Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
Bộ trưởng Bộ được uỷ quyền)

 

- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993;

- Căn cứ Nghị định 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền);

- Xét Đơn xin thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của (Chủ cơ sở, Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty) ... ngày ... tháng ... năm 199 ...

- Xét biên bản họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở (Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty) ... ngày ... tháng ... năm 199 ... (trường hợp tổ chức Hội đồng thẩm định),

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phê chuẩn nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường của....................... đã được Hội đồng thẩm định thông qua ngày... tháng... năm 199... và những nội dung đã được bổ sung (trường hợp tổ chức Hội đồng thẩm định).

 

Điều 2. Cơ sở (Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty) có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung đã được yêu cầu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu đối với Chủ cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty) kèm theo Quyết định này.

 

Điều 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, công ty) và những nội dung được bổ sung đã được phê chuẩn cùng với những yêu cầu đối với Chủ cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty) là cơ sở để các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường kiểm tra việc thực hiện bảo vệ môi trường của Cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty).

 

Điều 4. Uỷ nhiệm Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương) theo dõi, giám sát việc thực hiện của Cơ sở (Xí nghiệp, Nhà máy, Công ty).

 

(Mẫu III)

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Địa điểm), ngày... tháng... năm...

 

BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

 

I. Tên dự án (cơ sở):

II. Hội đồng thẩm định được thành lập theo Quyết định số........ ngày... tháng... năm 199... của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ được uỷ quyền).

 

III. Thành phần tham dự:

1. Uỷ viên Hội đồng thẩm định:

2. Đại diện Dự án (cơ sở):

3. Đại biểu khác:

IV. Nội dung buổi thẩm định:

1. Trình bày báo cáo ĐTM.

2. Thảo luận (câu hỏi, trả lời, đọc nhận xét ...).

3. Kết luận của Hội đồng:

a) Những nội dung đạt yêu cầu.

b) Những nội dung cần bổ sung.

c) Những yêu cầu đối với Chủ dự án (Chủ đầu tư, Giám đốc Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty).

V. Kết luận.

 

THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

 

(Mẫu IV)

 

NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI CHỦ DỰ ÁN

(Chủ đầu tư, Giám đốc Nhà máy, Xí nghiệp, Công ty)

 

Kèm theo Quyết định số.............. /QĐ-MTg, ngày... tháng... năm 199... của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ được uỷ quyền).

1-............................................................................................................

2-............................................................................................................

3-............................................................................................................

4-............................................................................................................

5-............................................................................................................

6-............................................................................................................

 

thuộc tính Công văn 812-MTg

Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM
Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trườngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:812-MTgNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Chu Tuấn Nhạ
Ngày ban hành:17/04/1996Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Tài nguyên-Môi trường

tải Công văn 812-MTg

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản tiếng việt
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi