Công văn 7286/BKHĐT-TH 2022 hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương cho phục hồi, phát triển KTXH

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 7286/BKHĐT-TH
V/v: Hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Kết luận của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1002/TB-TTKQH ngày 19/5/2022[1] và Thông báo số 1124/TB-TTKQH ngày 4/6/2022[2] của Tổng Thư ký Quốc hội, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương (NSTW) năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và cam kết giải ngân hết số vốn đề xuất được bổ sung, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo Chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại các Tờ trình số 268/TTr-CP và số 18/TTr-CP ngày 09/8/2022, Báo cáo số 288/BC-CP ngày 28/8/2022, theo đó, Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội chi tiết danh mục và mức vốn đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho 257 nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 với tổng số vốn là 20.620.646 tỷ đồng.

Danh mục các nhiệm vụ, dự án này đã được Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội thẩm tra, rà soát từng nhiệm vụ, dự án và trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, làm cơ sở để ban hành Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và Thông báo Kết luận số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ thống nhất bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn NSTW năm 2022 cho 254 nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 19.570,446 tỷ đồng, thấp hơn 1.050 tỷ đồng so với phương án Chính phủ đã báo cáo tại Tờ trình số 268/TTr-CP và số 18/TTr-CP ngày 09/8/2022, do không cho phép bổ sung dự toán cho 03 dự án hoàn thành sau năm 2025 của các tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh và Tiền Giang.

Do vậy, để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội[3], Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội[4], Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022 của Tổng Thư ký Quốc hội[5], Quyết định số 1126/QĐ-TTg ngày 25/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ[6], thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương[7] và Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 12/10/2022 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 cho các dự án thuộc ngành An ninh và trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an[8], chỉ đạo của của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại các văn bản: số 320/TB-VPCP ngày 06/10/2022 và số 6758/VPCP-KTTH ngày 09/10/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

a) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

- Căn cứ danh mục dự án đã được Chính phủ tổng hợp từ đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại các Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 9/8/2022, số 18/TTr-CP ngày 31/8/2022, Báo cáo số 288/BC-CP ngày 28/8/2022, Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022, thực hiện phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2022 được bổ sung, danh mục và mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, bảo đảm đúng quy định.

Trong đó lưu ý không bố trí vốn cho 03 dự án trong danh mục dự án kèm theo Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 9/8/2022 có thời gian hoàn thành sau năm 2025, cụ thể: (1) Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai của Bình Dương; (2) Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8-ĐT.787B-ĐT.789 của Tây Ninh; (3) Dự án Đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định của Tiền Giang.

(Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 9/8/2022 và Nghị quyết, các Thông báo nêu trên được đăng tải trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công)

- Tổng hợp phương án phân bổ, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2022, danh mục, mức vốn bố trí của từng nhiệm vụ, dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công trước ngày 20/10/2022. Đối với danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc bí mật nhà nước, đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương gửi văn bản tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

- Chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được bổ sung đúng mục đích đảm bảo hiệu quả; chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ, cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan liên quan khác về tính chính xác của thông tin số liệu của dự án, mức vốn phân bổ cho từng dự án theo quy định của pháp luật.

b) Bộ Tài chính: Thực hiện kiểm tra việc phân bổ và thanh toán kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 cho các dự án được bổ sung kế hoạch năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy định, không thực hiện thanh toán cho các dự án nằm ngoài danh mục dự án đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 09/8/2022 và số 18/TTr-CP ngày 09/8/2022.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để các bộ, cơ quan trung ương được biết và triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phối hợp xử lý theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Lê Minh Khái (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Bộ KH&ĐT: các Vụ QPAN, KCHT&ĐT, KHGDTN&MT, LĐVX, KTNN, TCTT, KTĐPLT.
- Lưu: VT, Vụ TH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Phương

[1] Đề nghị Chính phủ khẩn trương rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, gắn kết với Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để tập trung nguồn lực, bảo đảm các dự án đủ điều kiện bố trí vốn đúng nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và việc điều hòa giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, sớm trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

[2] Đề nghị Chính phủ xây dựng danh mục, mức vốn bố trí cho nhiệm vụ, dự án phải tuân thủ nguyên tắc quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội và thực hiện cân đối, điều hòa với vốn của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022-2023.

[3] Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

[4] Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

[5] Thông báo Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường ngày 29 tháng 8 năm 2022.

[6] Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn NSTW năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

[7] Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước về đầu tư công, các quy định tại Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022, Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022 của của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tờ trình số 268/TTr-CP ngày 09/8/2022, Báo cáo số 288/BC-CP ngày 28/8/2022 của Chính phủ hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương danh mục nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đúng quy định nêu trên.

[8] Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao về quản lý nhà nước về đầu tư công, các quy định tại Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15 ngày 31/8/2022, Thông báo số 1402/TB-TTKQH ngày 31/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tờ trình số 18/TTr-CP ngày 09/8/2022 của Chính phủ hướng dẫn Bộ Công an danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được bổ sung kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 từ nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

thuộc tính Công văn 7286/BKHĐT-TH

Công văn 7286/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án được bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:7286/BKHĐT-THNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Quốc Phương
Ngày ban hành:12/10/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Chính sách
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi