Công văn 6892/VPCP-CN sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______

Số: 6892/VPCP-CN
V/v: Sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước;
- Bộ Tài chính.

 

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (văn bản số 2748/UBND- KT ngày 10 tháng 8 năm 2020) về việc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Việc xử lý chuyển tiếp đối với các Hợp đồng BT quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 không thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước căn cứ quy định của pháp luật có liên quan để quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát tài sản công.

- Giao Bộ Tài chính hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước thực hiện đúng quy định của Nghị định số 69/2019/NĐ-CP.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 6892/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng quỹ đất công để thanh toán cho Nhà đầu tư thực hiện dự án hạ tầng Khu tái định cư Lâm Viên và Khu dân cư Phú Thịnh (giai đoạn 2)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 6892/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 19/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Đất đai-Nhà ở
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực