Công văn 6709/VPCP-CN 2019 Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6709/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 4550/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 03 tháng 7 năm 2019 về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện việc hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thực hiện hồ sơ, trình tự quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5087/VPCP-CN ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo, bảo đảm theo đúng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Xây dựng; Giao thông vận tải, Quốc phòng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KGVX, NN, NC, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực