Công văn 6428/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện báo cáo đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------------------

Số: 6428/BKH-ĐTNN

V/v: tình hình thực hiện báo cáo ĐTNN quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2010

 

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4048/BKH-ĐTNN ngày 17/6/2010 gửi UBND các địa phương đề nghị báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011. Căn cứ vào các báo cáo đã nhận được đến hết tháng 8 năm 2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin tổng hợp một số nét chính về việc thực hiện báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài theo quý của các địa phương như sau:

I. TÌNH HÌNH BÁO CÁO QUÝ II, 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

1. Về số lượng các địa phương gửi báo cáo:

Tính đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã gửi Báo cáo đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011 về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (báo cáo gửi công văn hoặc gửi Email). Điều này cho thấy việc chấp hành chế độ báo cáo của các địa phương là nghiêm túc.

2.Về hình thức gửi báo cáo:

+ 63/63 đầu mối báo cáo gửi đúng quy định (bằng văn bản hoặc thư điện tử) chiếm 100% tổng số báo cáo. Trong đó:

+ 42 đầu mối báo cáo gửi cả bằng văn bản và thư điện tử chiếm 67% tổng báo cáo.

+ 14 đầu mối báo cáo chỉ gửi bằng văn bản chiếm 22,2% tổng báo cáo.

+ 4 đầu mối báo cáo chỉ gửi bằng thư điện tử chiếm 6,3% tổng báo cáo.

3. Tuân thủ mẫu biểu báo cáo

Về cơ bản các báo cáo thực hiện lập theo đúng mẫu biểu, có 54/63 báo cáo đúng mẫu quy định, chiếm 85,7% tổng số báo cáo. Có 8 báo cáo không theo quy định (chiếm 14,3% tổng số báo cáo) là do các địa phương khi tổng hợp số liệu theo biểu mẫu báo cáo không quan sát hết các chỉ tiêu yêu cầu của báo cáo, còn sử dụng nhầm mẫu biểu của các kỳ báo cáo khác. Một số địa phương thiếu biểu mẫu báo cáo hoặc không đúng biểu mẫu báo cáo như: Bắc Kạn, Đồng Tháp, Bình Thuận, Hậu Giang, Tp Hồ Chí Minh, Nghệ An, Tây Ninh, Tuyên Quang.

4. Về mức độ đầy đủ thông tin của các báo cáo

Nhìn chung, về nội dung báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011 của các địa phương gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã theo mẫu. Trong số 63 báo cáo của cả nước có 34 báo cáo đáp ứng cơ bản đủ thông tin, đạt tỷ lệ 54%. Chất lượng báo cáo Quý II đã có phần tăng lên so với Quý I (Quý I là 50%). Nhiều báo cáo của địa phương chưa đáp ứng được như yêu cầu gây khó khăn trong công tác tổng hợp chung tình hình FDI trên phạm vi cả nước cụ thể như:

- Một số địa phương chưa tích cực trong việc thống kê và tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp FDI. Do đó, các chỉ tiêu quan trọng như doanh thu, số lao động, tình hình nộp thuế của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn không được tổng hợp và báo cáo theo yêu cầu tại biểu 1.1 và biểu 1.5.

- Một số địa phương như Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, không có đơn vị đầu mối tổng hợp số liệu và báo cáo nên không có số liệu trên toàn địa bàn, chỉ có số liệu các dự án FDI do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý thiếu số liệu về tình hình đầu tư nước ngoài Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao.

- Một số báo cáo FDI quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011 có nội dung báo cáo chưa đầy đủ như thiếu thông tin về địa chỉ nhà đầu tư, trụ sở công ty, nước đăng ký; tổng hợp không theo mẫu, thiếu số liệu, sai đơn vị tính, thông tin báo cáo thiếu nhất quán giữa biểu tổng hợp và biểu chi tiết.

Đánh giá cụ thể về báo cáo của các địa phương tại Phụ lục kèm theo.

II. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

Về cơ bản trong báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011 của cả nước là đầy đủ về số lượng, 100% tỉnh thành đã gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư bằng đường công văn hay qua thư điện tử (so với Quý I là 60/63). Điều này cho thấy việc chấp hành chế độ báo cáo của các địa phương có tiến bộ, nghiêm túc và đầy đủ, qua đó giúp cho Bộ tổng hợp tương đối đầy đủ tình hình FDI cả nước trong 6 tháng, cả năm 2010 và kế hoạch năm 2011, qua đó có cơ sở để xây dựng kế hoạch năm tới.

Tuy nhiên chất lượng báo cáo của các địa phương vẫn còn nhiều hạn chế như: các số liệu còn có sai sót và thiếu thống nhất giữa biểu chung và biểu chi tiết; nội dung báo cáo chưa đầy đủ, thiếu số liệu, không có đủ biểu mẫu; thông tin trong các biểu mẫu chưa đầy đủ theo yêu cầu. Việc báo cáo thiếu các chỉ tiêu quan trọng như: doanh thu, số lao động, tình hình nộp thuế cũng như việc chưa tổng hợp rà soát, phân loại dự án và báo cáo tình hình vốn thực hiện của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn chứng tỏ các cơ quan thực hiện việc quản lý số liệu FDI trên địa bàn chưa nắm được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và sẽ khó khăn trong việc đánh giá hiệu quả của các doanh nghiệp FDI cũng như những đóng góp của khu vực này đối với kinh tế địa phương.

Trong bối cảnh phân cấp toàn diện công tác quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài cho các địa phương, nguồn thông tin từ các địa phương là nguồn thông tin quan trọng và duy nhất để Bộ Kế hoạch và Đầu tư có thể tổng hợp, phân tích và đánh giá về thực trạng và xu hướng của tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở tình hình thực hiện báo cáo FDI theo quý của các địa phương, để báo cáo đúng quy định và có chất lượng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:

1. Các địa phương đã nộp báo cáo nhưng còn thiếu biểu số liệu, thiếu thông tin, đề nghị Ủy ban nhân dân chỉ đạo các đầu mối tổng hợp ĐTNN trên địa bàn tiến hành hoàn chỉnh biểu số liệu theo mẫu gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2010 cùng với báo cáo quý III/2010.

2. UBND các địa phương cử cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo FDI trên cả địa bàn gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tránh hiện tượng thiếu số liệu của một số đầu mối quản lý FDI trên phạm vi của tỉnh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự hợp tác của Quý cơ quan.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- SKHĐT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;
- BQL các KCN, KKT, KCX, KCNC;
- Lưu: VT, KKT, ĐTNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

 

 

 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GỬI BÁO CÁO FDI TRÊN ĐỊA BÀN QUÝ II, 6 THÁNG, ƯỚC CẢ NĂM 2010 VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM 2011

(Theo công văn số 4048/BKH-ĐTNN ngày 17 tháng 6 năm 2010)

 

Số TT

Địa phương

BC bằng văn bản

Gửi công văn hoặc gửi mail

Gửi mail

Nhận xét

Số CV báo cáo

Ngày BC

Về mẫu

Về thông tin

Ghi chú

Đúng

Không đúng

Đủ

Chưa đủ hoặc chưa đúng

1

An Giang

494/KHĐT-ĐKKD

29/6/2010

x

 

x

 

 

x

Đủ biểu, thông tin biểu 1.1 thiếu thông tin về Vốn thực hiện, doanh thu, số lao động, nộp ngân sách

2

Bắc Giang

168/BC-SKH

1/7/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, thông tin biểu 1.1 và 1.2 không khớp nhau về vốn đầu tư đăng ký mới, 1.1 và 1.4 không khớp nhau, thiếu biểu 1.6

3

Bạc Liêu

97/BC-UBND

30/7/2010

x

 

x

 

 

x

Có báo cáo, biểu 1.1 thiếu thông tin về doanh thu, số lao động, nộp ngân sách, biểu 1.2 thiếu ngày chứng nhận đầu tư

4

Bắc Kạn

115/BC-SKHĐT

7/9/2010

x

x

 

x

 

x

Có báo cáo đánh giá kèm theo bảng biểu, biểu 1.1 thiếu thông tin về vốn thực hiện, doanh thu, số lao động, nộp ngân sách

5

Bắc Ninh

242/KH-KTĐN

28/6/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, đầy đủ biểu mẫu, chưa đủ thông tin biểu 1.5 của KCN về tình hình thực hiện dự án của 88 doanh nghiệp, biểu 1.2 của KCN sai biểu và không đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ nhà đầu tư nước ngoài

6

Bến Tre

741/SKHĐT-ĐKKD

7/9/2010

x

x

x

 

x

 

Báo cáo đúng mẫu quy định, đủ biểu, đủ thông tin các biểu khớp nhau

7

Bình Định

470/SKHĐT-TTXT

2/7/2010

x

x

x

 

x

 

Báo cáo đủ bảng biểu, đủ thông tin trong các biểu, thông tin các biểu khớp nhau

8

Bình Dương

 

17/6/2010

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin doanh thu, nộp ngân sách, chưa tổng hợp số liệu trên địa bàn, chưa có số liệu KCN Việt NamSingapore

9

Bà Rịa – Vũng Tàu

4382/UBND-VP

16/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá. Đủ bảng biểu, thông tin giữa các biểu khớp nhau

10

Bình Thuận

2536/SKHĐT-HTĐT

5/7/2010

x

x

 

x

 

x

Có báo cáo đánh giá, đủ bảng biểu, biểu 1.1 sai mẫu, các biểu sai đơn vị tính

11

Bình Phước

728/SKHĐT-KTĐN

7/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đầy đủ thông tin, đủ biểu, số liệu khớp nhau

12

Cà Mau

767/KHĐT-HTĐT

26/6/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo, đủ thông tin

13

Cần Thơ

89/SKHĐT-KTĐN

2/7/2010

x

x

x

 

 

x

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, có báo cáo đánh giá, số liệu biểu 1.1 không khớp với số liệu các biểu 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 vì biểu 1.1 không bao gồm KCN

14

Cao Bằng

495/BC-KH&ĐT

6/7/2010

x

 

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ thông tin và đủ biểu thông tin các biểu khớp nhau

15

Đà Nẵng

5021/UBND-TH

16/08/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá kèm theo bảng biểu, báo cáo đủ biểu, thông tin các biểu khớp nhau

16

Đắc Lắk

3446/UBND-TH

7/9/2010

x

 

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá kèm theo bảng biểu, đủ thông tin, thông tin các biểu khớp nhau

17

Đắc Nông

898/SKH-HTĐT

2/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu, đủ thông tin, thông tin các biểu khớp nhau

18

Điện Biên

 

 

 

x

 

 

 

 

Chỉ có báo cáo lời, không có tình hình cấp mới hay điều chỉnh nên không có số liệu. Tuy nhiên, cần báo cáo biểu mẫu về tình hình hoạt động của dự án đầu tư trên địa bàn, tổng hợp rà soát phân loại dự án, danh mục các dự án đang tìm hiểu.

19

Đồng Nai

 

 

 

x

x

 

x

 

Đủ mẫu biểu theo quy định, các biểu thông tin khớp nhau, thiếu chỉ tiêu vốn thực hiện phía nước ngoài ở biểu 1.1 và biểu 1.5

20

Đồng Tháp

47/KKT-QLĐT

23/6/2010

x

x

 

x

 

x

Không đúng mẫu, biểu 1.1 sai đơn vị tính, chưa có báo cáo của Sở nên không tổng hợp số liệu cả tỉnh.

21

Gia Lai

2162/UBND-TH

19/7/2010

x

 

x

 

x

 

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, có báo cáo đánh giá, báo cáo đúng mẫu quy định

22

Hà Giang

150/BC-UBND

7/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, thông tin trong các biểu khớp nhau

23

Nam

535/BC-SKH

28/6/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu, biểu 1.2 thiếu thông tin về vốn điều lệ của doanh nghiệp

24

Hà Nội

113/BC-UBND

20/7/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, biểu 1.1 và 1.2 không khớp nhau về số dự án, thiếu biểu 1.5 về tình hình thực hiện

25

Hà Tĩnh

586/BC-SKH

27/7/2010

x

 

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, biểu 1.2 thiếu thông tin nhà đầu tư nước ngoài

26

Hải Dương

951/BC-KHĐT-KTĐN

29/6/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá kèm theo số liệu, biểu 1.1 và 1.5 vốn đầu tư thực hiện quý II không khớp nhau

27

Hải Phòng

70/BC-KHĐT

7/9/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, đủ bảng biểu thông tin, biểu 1.1 và 1.5 không khớp nhau

28

Hậu Giang

336/SKHĐT-ĐKKD

13/07/2010

x

 

 

x

 

x

Không đúng mẫu biểu, biểu 1.1 thông tin không khớp biểu 1.2

29

TP. Hồ Chí Minh

 

 

x

x

 

x

 

x

Sở mới gửi báo cáo nhanh, chưa có báo cáo chi tiết, nên không nắm tình hình FDI cả tỉnh, nhận được báo cáo văn bản của KCN&CX

30

Hòa Bình

203/SKHĐT-XTĐT

15/07/2010

x

 

x

 

x

 

Báo cáo đủ biểu, đủ thông tin

31

Hưng Yên

941/BC-SKHĐT

30/06/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá kèm bảng biểu, đúng mẫu, đủ thông tin

32

Khánh Hòa

1315/SKHĐT-HTĐT

12/7/2010

x

x

x

 

 

x

Đủ bảng biểu, thông tin biểu 1.5 chưa báo cáo đủ toàn tỉnh, biểu 1.1 sai đơn vị tính

33

Kiên Giang

143/BC-UBND

30/7/2010

x

 

x

 

 

x

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, biểu 1.1 và biểu 1.5 không khớp nhau về vốn thực hiện, biểu 1.1 sai đơn vị tính

34

Kon Tum

 

 

 

x

x

 

x

 

Có báo cáo FDI, đúng mẫu, đủ thông tin

35

Lai Châu

463/BC-KHĐT

13/07/2010

x

 

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, sai đơn vị tính trong các biểu

36

Lâm Đồng

75/BC-KH&ĐT

24/6/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đầy đủ thông tin, đủ biểu, thông tin các biểu khớp nhau

37

Lạng Sơn

287/BC-SKHĐT

5/8/2010

x

 

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu, đủ thông tin trong các biểu

38

Lào Cai

158/BC-UBND

12/7/2010

x

x

x

 

 

x

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, có báo cáo đánh giá, thông tin trong biểu 1.1 thiếu thông tin về doanh thu

39

Long An

1261/CV-SKHĐT

22/7/2010

x

x

x

 

 

x

Biểu 1.1 thiếu thông tin về vốn đầu tư thực hiện từ nước ngoài, số lao động, nộp ngân sách, biểu 1.4 thông tin dự án không đầy đủ, thiếu biểu 1.6 tổng hợp, rà soát phân loại dự án

40

Nam Định

605/SKH&ĐT-KTDV&ĐN

6/7/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu, thông tin trong biểu 1.1 và 1.4 không khớp nhau, 1.1 và 1.5 vốn thực hiện 6 tháng không khớp nhau

41

Ninh Bình

749/KHĐT-KTĐN

29/6/2010

x

x

x

 

x

 

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, biểu 1.1 và 1.5 không khớp nhau về vốn thực hiện quý II và 6 tháng

42

Ninh Thuận

1499/SKHĐT-EDO

30/07/2010

x

 

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá. Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, đủ thông tin

43

Nghệ An

1036/SKH-KTĐN

23/6/2010

x

 

 

x

 

x

Thiếu biểu 1.3, 1.4, 1.6, biểu 1.1 sai đơn vị tính và thiếu cột 6 tháng đầu năm 2010.

44

Phú Thọ

34/SKH&ĐT-KTĐN

25/6/2010

x

 

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá kèm theo số liệu, đủ biểu, thông tin các biểu khớp nhau

45

Phú Yên

192/SKHĐT-KTĐN

25/6/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đúng mẫu, đủ biểu, đủ thông tin trong các biểu

46

Quảng Nam

135/BC-SKHĐT

15/07/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu và đủ thông tin

47

Quảng Ngãi

638/SKHĐT-KTĐN

2/7/2010

x

x

x

 

 

x

Đủ bảng biểu, biểu 1.1 thiếu thông tin doanh thu, số lao động, nộp ngân sách

48

Quảng Ninh

1879/KHĐT-KTĐN

19/6/2010

x

x

x

 

x

 

Đủ thông tin, đủ biểu, thông tin giữa các biểu khớp nhau

49

Quảng Trị

92/BC-SKH-KTĐN

13/8/2010

x

 

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đúng mẫu biểu

50

Quảng Bình

987/KHĐT-KTĐN

7/8/2010

x

x

x

 

 

x

Có báo cáo đánh giá, đúng mẫu, biểu 1.6 thiếu thông tin vốn thực hiện lũy kế

51

Sơn La

234/BCKH-KTĐN

12/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đầy đủ bảng biểu

52

Sóc Trăng

1036/CTUBND-HC

29/07/2010

x

 

x

 

 

x

Báo cáo đủ bảng biểu, biểu 1.6 thiếu thông tin về vốn thực hiện lũy kế

53

Tây Ninh

90/BC-UBND

13/07/2010

x

x

 

x

 

x

Có báo cáo đánh giá, đủ thông tin và biểu mẫu, không có biểu tổng hợp chung cả tỉnh

54

Thái Nguyên

838/SKHĐT-ĐN

21/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu, thông tin giữa các biểu khớp nhau

55

Thái Bình

195/BC-SKH

12/7/2010

x

x

x

 

x

 

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, có báo cáo đánh giá

56

Thanh Hóa

1129/SKHĐT-KTĐN

7/2/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu mẫu và thông tin theo yêu cầu, thông tin các biểu khớp nhau

57

Thừa Thiên Huế

 

 

 

x

x

 

 

x

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, có báo cáo đánh giá, biểu 1.1 và 1.2 không khớp nhau về vốn đăng ký

58

Tuyên Quang

258/BC-SKH

7/9/2010

x

x

 

x

 

x

Có báo cáo đánh giá, sai mẫu biểu 1.1 (thiếu cột 6 tháng 2010)

59

Tiền Giang

1430/SKH&ĐT-ĐT

7/9/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đủ biểu, biểu 1.2 thiếu thông tin địa chỉ nhà đầu tư, thông tin các biểu khớp nhau

60

Trà Vinh

225/BC-SKHĐT

6/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá kèm theo biểu mẫu, đầy đủ thông tin, đủ biểu

61

Vĩnh Long

129/BC-UBND

26/07/2010

x

 

x

 

x

 

Đủ biểu mẫu theo yêu cầu, có báo cáo đánh giá, biểu 1.5 thiếu thông tin

62

Vĩnh Phúc

BC-BQLKCN

1/6/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đầy đủ biểu mẫu thông tin giữa các biểu khớp nhau

63

Yên Bái

65/BC-UBND

6/7/2010

x

x

x

 

x

 

Có báo cáo đánh giá, đúng mẫu biểu

 

Tổng số

63

 

63

38

54

8

34

28

 

 

thuộc tính Công văn 6428/BKH-ĐTNN

Công văn 6428/BKH-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tình hình thực hiện báo cáo đầu tư nước ngoài quý II, 6 tháng, ước cả năm 2010 và xây dựng kế hoạch 2011
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:6428/BKH-ĐTNNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành:11/09/2010Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư

tải Công văn 6428/BKH-ĐTNN

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi