Công văn 6376/VPCP-CN 2019 báo cáo thực hiện Nghị quyết 437 thực hiện pháp luật về đầu tư

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 6376/VPCP-CN
V/v: Báo cáo UBTVQH về thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đng BOT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2019

 
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3621/BKHĐT-KCHTĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 và số 4665/BKHĐT-KCHTĐT ngày 05 tháng 7 năm 2019) về dự thảo Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội về chất vấn và giám sát chuyên đề từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018, Đcương số 2: thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Thông qua nội dung báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo của Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, T
GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHĐP, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b). Ha

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOs. MIỄN PHÍ dùng thử 1 số tính năng dành cho khách hàng đóng phí...

Tải App tại đâytai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực