Công văn 5112/VPCP-CN 2019 đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh

Thuộc tính văn bản
Công văn 5112/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc dừng triển khai đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 5112/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/06/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Xây dựng , Giao thông
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 5112/VPCP-CN
V/v: Dừng triển khai đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- B Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2900/BGTVT-ĐTCT ngày 29 tháng 3 năm 2019), ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản s 3152/BKHĐT-KCHTĐT ngày 15 tháng 5 năm 2019), Tài chính (văn bản số 5716/BTC-ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2019) về việc dừng triển khai đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức hợp đồng BOT (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm xem xét, quyết định việc dừng triển khai Dự án theo hình thức hợp đồng BOT; chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan để thu xếp nguồn vốn, thực hiện đầu tư theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- UBND các tỉnh: Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Long An;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ C
ng TTĐT; các Vụ: KTTH, QHĐP, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan