Công văn 5050/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

Số: 5050/BTC-ĐT
V/v: Điều hành kế hoạch đầu tư XDCB năm 2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát, Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến việc thanh toán vốn đầu tư và thực hiện chế độ báo cáo như sau:

I. SẮP XẾP, BỐ TRÍ LẠI KẾ HOẠCH NĂM 2008:
1. Đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước:
- Việc bố trí, sắp xếp lại kế hoạch năm 2008 (đình hoãn khởi công, ngừng triển khai, giãn tiến độ thi công các dự án để điều chuyển vốn cho các dự án khác) thực hiện theo điểm 1 mục I điều 2 của Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Sau khi sắp xếp, bố trí lại kế hoạch, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương gửi kết quả cho Bộ Tài chính, đồng gửi kho bạc nhà nước (Trung ương); Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi kết quả cho Bộ Tài chính, đồng gửi Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước cấp tỉnh để triển khai công tác thanh toán vốn là tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với nguồn vốn trái phiếu Chính phủ:
- Việc rà soát, xác định nhu cầu vốn và cắt giảm kế hoạch năm 2008 thực hiện theo điểm 1 mục II điều 2 của Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Trong khi chờ quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phương án cắt giảm vốn trái phiếu Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình, để không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm thời thanh toán cho các dự án theo kế hoạch đăng ký năm 2008 của các Bộ, ngành và địa phương (đã có ý kiến của Bộ Tài chính).
- Sau khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch đầu tư năm 2008, các Bộ, ngành, địa phương và Kho bạc nhà nước triển khai việc thực hiện và thanh toán vốn theo quy định hiện hành.
II. THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO:
- Chậm nhất là đến trước ngày 20/5/2008, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo về tình hình sắp xếp, bố trí lại kế hoạch năm 2008 cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Nội dung báo cáo gồm: phần thuyết minh tổng hợp và phần số liệu theo mẫu ở phụ lục đính kèm.
Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-Sở Tài chính tỉnh, Tp;
- Vụ NSNN, KBNN;
- Lưu VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

BỘ (UBND Tỉnh)……
--------

Số: .................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

……, ngày .. tháng 05 năm 2008

BÁO CÁO
VỀ VIỆC SẮP XẾP, BỐ TRÍ LẠI KẾ HOẠCH VỐN XDCB
TẬP TRUNG NĂM 2008

Số TT

Dự án

Kế hoạch vốn giao 2008

Vốn điều chỉnh (tăng, giảm) do sắp xếp bố trí lại

KH vốn 2008 sau khi sắp bố trí lại

1

2

3

4

5

A

Tổng mức vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2008

 

 

 

B

Kết quả sắp xếp, bố trí lại:

 

 

 

I

Các dự án đình hoãn, ngừng triển khai

 

 

 

I.1

Dự án không có trong quy hoạch được duyệt:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.2

Dự án chưa đủ thủ tục đầu tư:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.3

Dự án trụ sở các cơ quan

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.4

Dự án Hội trường

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.5

Dự án nhà bảo tàng:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.6

Dự án nhà văn hóa

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.7

Dự án vướng mắc thủ tục đầu tư:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.8

Dự án chưa GPMB:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

I.9

Dự án chưa thực sự cấp bách, không hiệu quả:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

II

Các dự án giãn tiến độ

 

 

 

II.1

Dự án phải kéo dài do không đủ vốn theo tiến độ (theo tiết d điểm 1 mục I điều 2 Quyết định 390/QĐ-TTg);

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

II.2

Dự án vướng mắc thủ tục đầu tư, GPMB:

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

III

Các dự án được thực hiện sau khi sắp xếp, bố trí lại

 

 

 

C

Số vốn có được sau khi sắp xếp bố trí lại điều chuyển cho các dự án

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

BỘ (UBND Tỉnh)……
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

Số: ...........

……, ngày .. tháng 05 năm 2008

BÁO CÁO
VỀ VIỆC RÀ SOÁT PHÂN BỔ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2008

Đ/vị: triệu đồng

Số TT

Dự án

KH 2008 đã bố trí

Điều chỉnh Tăng (+)
Giảm (-)

KH 2008 sau khi điều chỉnh

Nguyên nhân tăng, giảm

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

1

Dự án…

 

 

 

 

2

Dự án…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thuộc tính Công văn 5050/BTC-ĐT

Công văn 5050/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chínhSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:5050/BTC-ĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành:02/05/2008Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Xây dựng , Chính sách , Tiết kiệm-Phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi