Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 371/BTC-KHTC
V/v: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018

 

 

Kính gửi:

- Các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính
- Các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Tài chính.

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 47/CT-TTg). Đây là Chỉ th rất quan trng nhm tăng cường hiu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về đấu thầu, trong đó Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị c thể đối với của từng chủ thể trong đấu thầu (chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn v thẩm định, người có thẩm quyền, cơ quan đơn vị quản công tác đấu thầu và của cơ quan chủ qun) phải nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình theo đúng quy định của pháp luật đấu thầu, đặc bit là cần nghiêm túc thực hiện la chn nhà thầu qua mng theo kế hoạch, lộ trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHDT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính (từ năm 2018 trở đi, thực hiện la chn nhà thầu qua mng tối thiểu 40% số lưng các gói thầu chào hàng cnh tranh, 30% số lưng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rng rãi, đấu thầu hn chế), nghiêm túc thực hiện công khai thông tin trong đấu thầu. Bộ Tài chính đề nghị:

1. Thủ trưởng các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ, các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ):

a) Chịu trách nhiệm phổ biến, quán trit sâu sắc, toàn din, kp thời Chỉ th số 47/CT-TTg (sao gửi kèm theo công văn này) ti tất cả các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư thuc phạm vi quản lý bằng các hình thức, cách thức phù hợp.

b) Khẩn trương rà soát kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2018 đã được giao để xác định các gói thầu thực hiện la chn nhà thầu qua mng trong phạm vi đơn vị, đảm bảo tối thiểu 40% sng các gói thầu chào hàng cnh tranh, 30% số lưng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rng rãi, đấu thầu hn chế và chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện đúng quy trình la chn nhà thầu qua mng theo quy đnh tại Thông tư số 07/2016/TT-BKHĐT ngày 28/6/2016 và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

Thủ trưởng các đơn v thuc B chu trách nhiệm trưc Lãnh đo B về việc chỉ đo và triển khai thực hiện la chn nhà thầu qua mng ti đơn vị và ti các đơn v thuc phạm vi quản lý theo đúng quy đnh nêu trên. Định kỳ hàng quý (tối đa sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý), tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của đơn vị (theo mẫu biểu đính kèm) để phục vụ tổng hợp, báo cáo hội nghị giao ban tài chính nội ngành.

c) Chỉ đo các chủ đầu tư, bên mi thầu nghiêm túc chấp hành vic công khai thông tin trong đấu thầu (đc biệt là đăng tải thông tin trên Hệ thống mng đấu thầu quốc gia) theo quy định tại Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Điều 7, Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018).

d) Định kỳ hàng năm (cùng với Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định tại Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung có liên quan của Chỉ thị số 47/CT-TTg, báo cáo Bộ (qua Cục Kế hoạch - Tài chính) để tổng hp, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời để phục vụ báo cáo hội nghị giao ban tổng kết năm về công tác tài chính nội ngành.

2. Giao Cục Kế hoạch - Tài chính:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong nội bộ ngành, tập huấn, phổ biến quy định của pháp luật đấu thầu và hưng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện tuân thủ quy định của pháp luật đấu thầu và của Bộ Tài chính; trường hợp phát hiện vi phạm kiến nghị kịp thời và đề xuất Lãnh đạo Bộ có biện pháp xử lý nghiêm theo các quy định của pháp luật.

b) Tổng hợp, báo cáo Bộ về tình hình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng hàng quý của các đơn vị thuộc Bộ và tham mưu, đxuất Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện.

c) Tổng hợp báo cáo Bộ về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng (cùng với Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm của Bộ Tài chính) gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo và đề nghị các đơn vị nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KHTC (35b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

ĐƠN VỊ:

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG QUÝ....
(Kèm theo Công văn số 371/BTC-KHTC ngày 11/01/2018 của Bộ Tài chính)

 

LĨNH VỰC VÀ HÌNH THỨC

Tổng số gói thầu

Tổng giá gói thầu (Triệu đồng)

Tổng giá trúng thầu (Triệu đồng)

Tỷ trọng các gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng

I. THEO LĨNH VỰC ĐẤU THẦU

 

 

 

 

1. Phi tư vấn

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

2. Tư vấn

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

3. Mua sm hàng hóa

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

4. Xây lắp

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

Tổng cộng I

 

 

 

 

 

II. THEO HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

 

 

 

1. Rộng rãi

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

2. Hạn chế

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

3. Chỉ định thầu

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

4. Chào hàng cạnh tranh

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

5. Mua sắm trực tiếp

KQM

 

 

 

 

QM

 

 

 

 

Tổng cộng II

 

 

 

 

 

Tổng số gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng

 

 

 

 

 

Tổng số gói thầu lựa chọn nhà thầu không qua mạng

 

 

 

 

 

 

 Ghi chú:
KQM: Lựa chọn nhà thầu thông thường (không thực hiện qua mạng)
QM: Lựa chọn nhà thầu qua mạng

____, ngày ____ tháng ___ năm
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 371/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 371/BTC-KHTC Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 11/01/2018 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Đấu thầu-Cạnh tranh
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực