Công văn 3665/VPCP-CN nghiên cứu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nghị định 69/2019

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_________

Số: 3665/VPCP-CN

V/v Nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Nghị định số 69/2019/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2020

 

 

 

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2808/BKHĐT-TH ngày 29 tháng 4 năm 2020) về việc hướng dẫn sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản công để thanh toán cho Hợp đồng BT theo Nghị định số 69/2019/NĐ-CP, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài chính nghiên cứu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị định số 69/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, TH;

- Lưu: VT, CN (2).Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực