Công văn 3474/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
Số: 3474/TCT-CS
V/v: Ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013
 
 
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau
 
Trả lời Công văn số 936/CT-QLĐ ngày 17/7/2012 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại khoản 1, Điều 11 Luật Đầu tư năm 2005 quy định: "1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi, ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực."
- Tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: "4. Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp khi chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất quy định tại Điều 12 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP".
- Tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có quy định về căn cứ xác định ưu đãi tiền sử dụng đất: "1. Được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này."
- Tại điểm 9, Mục II, Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư), quy định: "II. Nuôi trồng, chế biến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, làm muối, sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới:…
10. Nuôi trồng nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên đất hoang hóa, vùng nước chưa được khai thác."
- Tại điểm 53, phụ lục II, Phần B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư có quy định về địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh Cà Mau: "53. Toàn bộ các huyện;" (trừ Thành phố Cà Mau, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn)
- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy định: "2. Nhà đầu cư có dự án đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 3 Nghị định này nếu đã triển khai thực hiện dự án trước khi Nghị định này còn hiệu lực thi hành thì được hưởng ưu đãi, hỗ trợ (nếu có) cho thời gian còn lại. Nhà nước không hoàn trả các khoản tiền nhà đầu tư đã nộp để thực hiện dự án trước đó."
- Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP quy định: "Điều 3. Giải thích từ ngữ:
1. Vùng nông thôn là khu vực địa giới hành chính không bao gồm địa bàn của phường, quận thuộc thị xã, thành phố.
2. Lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư bao gồm những ngành, nghề được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và những ngành, nghề khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ.
3. Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư."
- Tại điểm 2 và điểm 12 Phụ lục Lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP, quy định: "2. Nuôi trồng nông, lâm, thủy sản trên đất hoang hóa, vùng nước chưa được khai thác, trên biển, trên hải đảo.
…12. Chế biến nông, lâm, thủy sản, bảo quản nông, lâm sản, thủy sản sau thu hoạch."
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty CP Thương mại và Sản xuất Viễn Phú được UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu sạch (lúa) và cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư với số 61101000038 ngày 19/5/2008, tại khoản b, Điều 7 quy định về các ưu đãi đối với dự án: "b) Đất đai: Được miễn, giảm thuế sử dụng đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về thuế."
Công ty đã được UBND tỉnh Cà Mau cho thuê đất theo Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 và Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 với tổng diện tích là 3.177.648 m2. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh Cà Mau xác định dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu sạch (lúa) do Công ty CP Thương mại và Sản xuất Viễn Phú thực hiện đủ điều kiện miễn tiền thuê đất cho suốt đời dự án.
Để ổn định sản xuất kinh doanh, đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất và mở rộng hợp tác, liên doanh liên kết kinh tế với các đối tác, Công ty được UBND tỉnh Cà Mau có văn bản chấp thuận chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất vào ngày 20/6/2013 và đề nghị được miễn tiền sử dụng đất.
Tại Công văn số 1698/UBND-NĐ ngày 08/7/2013 UBND huyện U Minh về việc xác định khu đất giao cho Công ty CP Thương mại và Sản xuất Viễn Phú thực hiện dự án, ghi: "Khu đất thực hiện dự án…, đây là vùng đất hoang hóa, có tiền sử là vùng trũng, nhiễm phèn nặng, chưa từng sản xuất trước khi giao cho Công ty CP Thương mại và Sản xuất Viễn Phú.
Sau khi Công ty CP TM và Sản xuất Viễn Phú được giao khu đất theo Giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất đến nay, Công ty CPTM và Sản xuất Viễn Phú đã thực hiện các công việc, phát hoang, dọn thực bì, thiết kế hệ thống kênh mương, thủy lợi, sân phơi, kho chứa, nhà máy chế biến để phục vụ cho quá trình sản xuất nuôi trồng theo quy trình canh tác hữu cơ đã được tổ chức Quốc tế Control Union (Hà Lan) chứng nhận."
Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ, tài liệu về dự án đầu tư do Công ty CP Thương mại và Sản xuất Viễn Phú cung cấp để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC), QLCS, CST;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

thuộc tính Công văn 3474/TCT-CS

Công văn 3474/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 61/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:3474/TCT-CSNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành:21/10/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư , Thuế-Phí-Lệ phí

tải Công văn 3474/TCT-CS

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi