Công văn 3210/VPCP-CN 2019 xây dựng Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 3210/VPCP-CN
V/v: Nghiên cứu xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Trang tin điện tử Báo Thanh niên ngày 11 tháng 4 năm 2019 có bài viết phản ánh đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp giá sàn các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) từ 1.200 tỷ đồng trở lên được nhận định sẽ làm mất cơ hội của cả địa phương và doanh nghiệp. Về việc này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu trong quá trình xây dựng Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Các Bộ: TC, GTVT, TP;
- Báo Thanh niên;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: PL, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, CN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực