Công văn 2239/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------------

Số: 2239/VPCP-KTN

V/v: Giao thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2010

 

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt
Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt
Nam.

 

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 1290/DKVN-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2010), ý kiến các Bộ: Công thương (công văn số 2370/BCT-NL ngày 10 tháng 3 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1653/BKH-KTCN ngày 15 tháng 3 năm 2010), Tài chính (công văn số 3190/BTC-ĐT ngày 16 tháng 3 năm 2010) và ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (công văn số 705/EVN-KH ngày 02 tháng 3 năm 2010) về việc xin giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện đầu tư các nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương đàm phán các Hợp đồng mua, bán khí Lô B. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục thực hiện các Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4 phù hợp với tiến độ cấp khí.

- Bộ Công thương nghiên cứu Dự án nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí hỗn hợp Ô Môn 5, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.    

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT(24b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý  

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 2239/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện đầu tư Dự án nhiệt điện Ô Môn 3 và Ô Môn 4
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 2239/VPCP-KTN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/04/2010 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Công nghiệp , Điện lực
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực