Công văn 141/VPCP-CN 2019 về Báo cáo tổng kết thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Thuộc tính văn bản
Công văn 141/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 141/VPCP-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 07/01/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư
Tải văn bản
Loading...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 141/VPCP-CN
V/v: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8892/BKHĐT-QLĐT ngày 13 tháng 12 năm 2018) về việc hoàn thiện Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện sau khi đã tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ (bao gồm ý kiến của Bộ trưởng Bộ Tài chính).

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, CT, TC, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NN, V.I, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

Loading...
Văn bản liên quan
Văn bản liên quan