Công văn 1163/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư và mở rộng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:  1163/TTg-CN

V/v chủ trương đầu tư và mở rộng các KCN tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại các văn bản số 1334/TTr-UBND-VP ngày 14 tháng 3 năm 2007, số 1853/TTr-UBND-VP ngày 03 tháng 4 năm 2007 và số 4710/TTr-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2007; ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 5568/BKH-KCN&KCX ngày 03 tháng 8 năm 2007 và số 5876/BKH-KCN&KCX ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc bổ sung và mở rộng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư các khu công nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau đây: khu công nghiệp Phú Mỹ III với diện tích 800 ha, khu công nghiệp Đất Đỏ I với diện tích 500 ha và mở rộng khu công nghiệp Phú Mỹ II với diện tích 400 ha và bổ sung các khu công nghiệp này vào Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 được ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm:
- Chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; chỉ đạo lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết của các khu công nghiệp Phú Mỹ III và mở rộng khu công nghiệp Phú Mỹ II sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng.
- Chỉ đạo các chủ đầu tư trong quá trình lập và thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp nêu trên theo ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.
3. Việc xem xét, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các Dự án khu công nghiệp nêu trên được thực hiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;

- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Giao thông vận tải,

  Xây dựng, Công thương, Tài nguyên và Môi trường;

- Ban QL các KCN Bà Rịa - Vũng Tàu;

- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,

  Người phát ngôn của Thủ tướng, Website CP,

  các Vụ: NN, ĐP, IV, TTBC;

- Lưu: VT, CN (5) H. 26

THỦ TƯỚNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 1163/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư và mở rộng các Khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 1163/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 24/08/2007 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Đầu tư , Công nghiệp , Chính sách
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực