Công văn 11388/VPCP-NN 2019 điều chỉnh chi phí quản lý dự án thủy điện Tuyên Quang

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------------

Số: 11388/VPCP-NN

V/v: Điều chỉnh chi phí quản lý dự
án và chi phí khác thực hiện Quy
hoạch tổng thể di dân, tái định cư
thủy điện Tuyên Quang

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2019

 

 

 

                                                                    

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

 

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8564/BKHĐT-KTNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 về việc ý kiến đối với kiến nghị điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi phí khác thực hiện Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thực hiện theo đúng quy định pháp luật liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: TC, XD, CT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (02).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực