Công điện 04/CĐ-BKHĐT về hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CĐ-BKHĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2021

 

 

 

CÔNG ĐIỆN

V/V TIẾP TỤC HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ điện:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương;
- Chánh văn phòng Trung ương Đảng;
- Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng Giám đốc Tập đoàn điện lực Việt Nam.

 

Trong thời gian qua, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã tích cực xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm các nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định, bố trí vốn tập trung, trọng tâm, trọng điểm, mức vốn bố trí bình quân cho một dự án tăng, số lượng dự án giảm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bộ, cơ quan trung ương và địa phương lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 chưa phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản số 419/TTg-KTTH và số 32/TTg-KTTH ngày 02 tháng 4 năm 2021, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTgThông báo số 123/TB-VPCP như: bố trí vốn cho các dự án hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 vượt 20% theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công; đầu tư dàn trải, chưa trọng tâm, số lượng dự án lớn, mức vốn bố trí bình quân cho dự án thấp hơn nhiều so với mức vốn bố trí bình quân cho một dự án của cả nước1...

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 142/TB-VPCP ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc hoàn thiện Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ở Trung ương, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát danh mục dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và thực hiện:

- Cắt giảm những dự án chưa thực sự cần thiết, nhất là các dự án chưa có chủ trương đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thông báo nêu trên nhằm mục tiêu tổng số dự án dự kiến bố trí vốn trong giai đoạn 2021-2025 của quốc gia dưới 5.000 dự án2. Các dự án khởi công mới dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cần báo cáo về sự cần thiết và hiệu quả đầu tư.

- Bố trí vốn cho cho các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030 theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công 3.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ mở quyền truy cập để cập nhật lại phương án phân bổ, gửi Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công cho các đơn vị bắt đầu từ ngày 02 tháng 6 năm 2021 và đóng quyền truy cập vào 17h ngày 03 tháng 6 năm 2021 để triển khai tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Ban Chấp hành trung ương theo đúng thời gian quy định.

Đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản nêu trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg (để b/c);
- Bí thư tỉnh ủy, thành ủy;
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ KHĐT: Lãnh đạo Bộ, các vụ: KTĐPLT, KTĐN, QPAN, LĐVX, TCTT, KTNN, KTCN, KHGDTN&MT, KCHTĐT, cục PTHTX;
- Sở KHĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu VT, Vụ TH.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

 

 

-------------------------------

1 Mức vốn btrí bình quân 01 dự án vốn NSTW của cả nước là 194,1 tỷ đồng, nếu không tính dự án quan trọng quốc gia, mức vốn bố trí cho 01 dự án là 180 tỷ đồng.

2 Hiện nay theo báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công; sau Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có 04 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương dự kiến tăng thêm số lượng dự án dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025; gồm: Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; các địa phương: Cao Bằng, Lào Cai, Thái Nguyên, Hoà Bình, Thành phố Hài Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hoá, Qung Trị, Ninh Thuận, Đắc Nông, Tiền Giang, Bến Tre, Cà Mau.

3 Hiện nay theo báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công; sau Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có 04 bộ, cơ quan trung ương và 04 địa phương phân bổ cho các dự án hoàn thành sau giai đoạn 2021-2025 vượt 20% tổng mức kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo quy định tại khoản 2 Điều 89 Luật Đầu tư công, gồm: Bộ Công thương; Tòa án nhân dân ti cao; Bộ Xây dựng; Thông tn xã Việt Nam; các địa phương: Bà Rịa - Vũng Tàu; Bình Thuận; Quảng Bình; Trà Vinh.

thuộc tính Công điện 04/CĐ-BKHĐT

Công điện 04/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tưSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:04/CĐ-BKHĐTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành:02/06/2021Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi