Công điện 03/CĐ-BGTVT 2023 đánh giá hoàn thiện thủ tục đầu tư phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

__________

Số: 03/CĐ-BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

CÔNG ĐIỆN

Về việc rà soát, đánh giá tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

_______________________

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải điện:

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Để chuẩn bị cho công tác đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 20251, đồng thời làm cơ sở sắp xếp, cân đối lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ để tập trung, bảo đảm nguồn vốn triển khai các dự án quan trọng, cấp thiết đang có nhu cầu bổ sung vốn, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 20252 hoặc đã được cấp có thẩm quyền có chủ trương đầu tư, bố trí vốn trong giai đoạn 2021 – 20253, với một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 01/01/2015; nhu cầu thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản chưa được báo cáo cấp có thẩm quyền và chưa được bố trí kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 (nếu có).

2. Kết quả thực hiện thủ tục hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch; chênh lệch giữa kế hoạch được giao để thu hồi vốn ứng trước với số vốn ứng trước thực tế đã giải ngân; giải trình lý do chưa thực hiện hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch (nếu có).

3. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư các năm từ 2021 tới 2023 về: (1) Sự phù hợp của kết quả thực hiện dự án so với chủ trương đầu tư; (2) Mức độ hoàn thành khối lượng công việc đến thời điểm đánh giá so với dự án đầu tư được duyệt; (3) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; (4) Đánh giá mức độ ảnh hưởng của những phát sinh ngoài dự kiến đến việc thực hiện dự án và khả năng hoàn thành các mục tiêu dự án; (5) Chuẩn xác nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp cần thiết: điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc dự án đầu tư, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025...

4. Tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa được phê duyệt dự án đầu tư; xác định các mốc tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư để làm cơ sở chuẩn xác lại nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với các dự án này.

Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương rà soát, báo cáo Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư) trước ngày 17/3/2023. Thủ trưởng các chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tiến độ, tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

(Kèm theo Biểu mẫu đánh giá tình hình thực hiện giữa kỳ kế hoạch đầu tư công
trung hạn giai đoạn 2021 - 2025)

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các Thứ trưởng (để p/h chỉ đạo);

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng;

- Cục Đường cao tốc Việt Nam;

- Các Vụ: TCCB, Tài chính;

- Lưu: VT, KHĐT(DUNGPT).

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Văn Thắng

______________________________________________________

1 Theo quy định của Luật Đầu tư công.

2 Được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn tại các Quyết định: số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021, số 236/QĐ-TTg ngày 21/02/2022, số 1012/QĐ-TTg ngày 21/02/2022, số 1161/QĐ-TTg ngày 01/10/2022, số 1608/QĐ-TTg ngày 24/12/2022 và được Bộ GTVT thông báo tại các văn bản: số 10327/BGTVT-KHĐT ngày 01/10/2021, số 1697/BGTVT-KHĐT ngày 23/02/2022, số 8944/BGTVT-KHĐT ngày 30/8/2022, số 10474/BGTVT-KHĐT ngày 10/10/2022.

3 Các dự án nối thông đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Mới - Ngã ba Trung Sơn, Rạch Sỏi - Bến Nhất - Gò Quao - Vĩnh Thuận; các dự án ODA: Mỹ An - Cao Lãnh, cầu Ninh Cường; dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Phụ lục

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIỮA KỲ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

(Kèm theo Công điện số 03/CĐ-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2023)

TT

Danh mục dự án

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư/dự án đầu tư

Thời giai khởi công hoàn thành

Vốn NSTƯ đã bố trí đến hết năm 2020

Kế hoạch ĐTC giai đoạn 2021 – 2025
đã được giao

Kế hoạch đầu tư các năm 2021-­2023 đã được giao

Tổng thời gian bố trí vốn thực hiện dự án tính đến hết năm
2023

Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện so với chủ trương đầu tư được duyệt

Đánh giá mức độ hoàn thành khối lượng công việc so với dự án đầu tư được duyệt

Các phát sinh ngoài dự kiến, mức độ ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu dự án

Nhu cầu
điều chỉnh
Kế hoạch ĐTC giai đoạn
2021 -2025

Kiến nghị
giải pháp xử lý

Số Quyết định

Tổng mức đầu tư 
(phần vốn NSTƯ)

Tổng số

KH năm 2021

KH năm 2022

KH năm 2023

Bổ sung

Điều chỉnh giảm

Tổng số

I

Các dự án để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản

1

Dự án ...

2

Dự án ...

II

Các dự án để hoàn trả vốn ứng trước kế hoạch

1

Dự án …

2

Dự án …

III

Các dự án được bố trí vốn thực hiện

Các dự án ODA

1

Dự án …

Vốn nước ngoài

Vốn trong nước

2

Dự án …

Vốn nước ngoài

Vốn trong nước

Các dự án PPP

1

Dự án …

2

Dự án …

Các dự án trong nước

1

Dự án …

2

Dự án …

IV

Các dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án đầu tư

1

Dự án …

2

Dự án …

V

Các dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư

1

Dự án …

2

Dự án …

Văn bản này có phụ lục đính kèm. Tải về để xem toàn bộ nội dung.

thuộc tính Công điện 03/CĐ-BGTVT

Công điện 03/CĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc rà soát, đánh giá tình hình hoàn thiện thủ tục đầu tư, tình hình thực hiện các dự án phục vụ đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tảiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:03/CĐ-BGTVTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công điệnNgười ký:Nguyễn Văn Thắng
Ngày ban hành:08/03/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Đầu tư
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi